mezera offer-special-services-for-elevated-welfare-and-profit-crossroad mezera autor-inovátor-nabídka-činností-pro-zvýšení-prosperity-a-zisku-firem

Řešení pro váš větší úspěch
a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Kontakt

Činnosti pro rychlé zvýšení konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

Má kreativní řešení Vám pomohou odhalit skryté možnosti, otevřít nové cesty a zvýšit zisk,

protože všechno lze udělat a vyřešit lépe, levněji, jednodušeji, rychleji a efektivněji

Tato nabídka je výhodná zejména pro ty, kteří potřebují rychle zvýšit svou efektivitu, konkurenceschopnost, prosperitu a zisk a nemají pro to potřebný čas, kapacitu, kreativitu, know-how nebo informace. Je prokázáno, že nic není dokonalé a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralá a lze ji kdykoliv zlepšit.

Výhodou a předností je zde možnost vzájemné kombinace a synergie více souvisejících činností a jejich současná realizace, zaručena je i exkluzivita a diskrétnost. Všechny tyto uvedené činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

 

Rozcestník

Mapa webu pro rychlé a efektivní řešení zvýšení zisků

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Související činnosti

Psaní textů, inovování, esoterika

Inovace - know-how - řešení

Esoterika - astrologie - léčitelství

Vyřazení konkurence z trhu

Autorské psaní - kreativní tvorba

Inovace - inovování - možnosti

ESP - parapsychologie - telepatie

Zvýšení konkurenceschopnosti

Texty odborné - technické - jiné

Know-how - řešení - realizace

Astrologie, jasnovidectví, věštění

Úspory, úsporné řešení, zdroje

Oponentura - oponentní řízení

Zlepšovací návrhy - zlepšování

Léčitelství - energie - biotronika

Investice - nabídky - poptávky

Jiné autorské a kreativní činnosti

Patenty - užitné vzory - ochrany

Okultismus - spiritismus - magie

Konzultace a odborná pomoc

Zvýšení zisku firem - rozcestník

Servis, opravy a úpravy zařízení

Kosmická energie - léčba, terapie

Vymáhání pohledávek on-line

 

Články a odkazy

 

Autorská činnost

 

Články a texty

Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka

Scénáře - texty - díla - kreativní tvorba pro všechny subjekty a média
Texty - odborné - texty - technické - texty - reklamní - texty - publikování
Oponentura - oponentní - řízení - oponování - oponent
Autorské projekty - kreativní nápady - návrhy - řešení - realizace
Nabídka činností pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku firem

 

Ukázky kreativní činnosti

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Slogany - reklamní a propagační hesla
Poezie - formální minimalizmus
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

 

Inovátorská činnost

 

Články a odkazy

Co je důležité o inovování, inovacích a realizaci inovací vědět předem
Řešení problémů společností a firem inovacemi a inovováním
Řešení problémů firem - Jak přežít krizi a zajistit si prosperitu

Inovace - řešení - návrhy - praktická realizace - kreativní řešení
Inovace a know-how - poradenstvi a konzultace - řešení a realizace
Know-how - vývoj, řešení a realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady - know-how - zlepšování - realizace
Instalace - montáž - demontáž - úprava - oprava - udržba - servis

 

Projekty a řešení

Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie
Nový projekt - Léčba závislostí pomocí podprahového sdělování
Protipovodňová ochrana

Materiál s desinfekčním účinkem
Ceninový papír a materiál pro výrobu mincí s desinfekčním účinkem
Rychlejší a hladší oholení
Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Patenty a Užitné vzory

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Esoterická činnost

 

Výzkum a praxe

Proč oficiální věda prozatím neuznává esoteriku
Esoterika - parapsychologie - astrologie - energie - léčitelství - okultismus - magie
Esoterika - parapsychologie - ESP - mimosmyslové - vnímání - transcendence
Jasnovidectví a věštění - astrologie - numerologie - výklad karet - Tarot
Léčitelství - práce s energiemi - biotronika - bioenergetické pusobení na dálku
Stav zdraví je normálním stavem člověka
Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie
Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

 

Související činnosti

 

Řešení problémů

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Vyřazení konkurence z trhu a rychlý zisk dominantního postavení na trhu
Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - zdroje úspor
Konzultant - konzultace a konzultování - rychlé řešení - odborná pomoc
Investice a investování, sponzorování a sponzoring - aktuální nabídky a poptávky
Mimosoudní vymáhání pohledávek pro všechny věřitele online

 

autorská-inovátorská-esoterická-činnost-inovace-know-how-řešení-esoterika

 

Activities for quick elevated competitiveness, flush times and profit

My creative solution help bewray hidden means, enable new ways and amp up profit,

because all’s can be come it strong better off, cheaply, more plainly, faster and effectively

This bidding is advantageous especially to those, who need quick amp up its efficiency, competitiveness, prosperity and profit and be without for it desirable time, capacity, creativity, know-how and information. Is disproving, that nothing is consummate as well as actual solution them have already aged and can be her anytime better.

Aadvantage is here contingency interworking combinations and synergy any more coherent acitivities and their actual and fast realization, guaranteed it is i exclusiveness and confidentiality. All these listed activities can be mented in relatively short time, according theirs capacity and costingness. Possibility of one-off and long-term cooperation.

 

Crossroad

Web site map for quick and effective resolution gain enhancement

Author activity

Innovator activity

Esoteric activity

Related activities

Writing, innovating, esotericism

Innovations, solution, executions

Esotericism - astrology - healing

Increase in competitivity and profit

Author and creative writing, art

Innovation - innovating - means

ESP - parapsychology - telepathy

Elimination competition of market

Texts expert - technical - other

Know-how - solution - executions

Astrology, clairvoyance, divination

Saving of costs - solution - sources

Opposition - opposed - driving

Improvement proposal - solution

Healing - therapies - cure energy

Investing - sponsorship - demand

Creative business and projects

Patents - utility designs - protect

Occultism - spiritism - magic - ban

Consulting - expert aid - solutions

Gain enhancement - crossroad

Services - repairing - adaptation

Cosmic energy - healing, therapy

Enforcing debtor's statement off

 

Articles and links

 

Author activity

 

Articles and texts

Where are you coming contemporary society
Beauty or what is beautiful and what is beautiful
Prices paintings and by other creative creations and their evaluation
Process apprehension, functioning and effects of creative creations on beholder

Scenarios - texts - creations - creative writing for all subjects and media
Texts - expert texts - technical texts - advertising texts - publishing
Opposition - opposition procedure - opponent
Author projects - creative ideas - designs - solution - executions
Offer special services for elevated competitivity, welfare and profit

 

Samples creative activities

Scenarios - programmes, cine and other scenarios
Texts - music texts and texts songs
Poetry - formal minimalism
Slogans - advertising and promotional mottoes
Articles - expert articles and other texts
Projects - samples solution various problems

 

Innovator activity

 

Articles and links

What is important about innovating, innovations and the implementation innovations previse
Problem solving communities, companies and firms in the area innovation and innovating
Know-how and its solution
Improvement proposal - new ideas other improvement executions
Service - installations - assembly - operations - adaptation - repairs

 

Projects and solution

Flood protection
Samples different project and solution

 

Patents and Utility designs

uv023408 - Materials with desinfection effects
uv023600 - Warheads shaver for sticks more direction
uv023860 - Equipments to monitoring, detection and diagnostics rails vehicles and their component during journey

 

Esoteric activity

 

Examination and practice

Why official science provisionally recognize esoterics
Esotericism - parapsychology - astrology - energies - healing - occultism - magic
Parapsychology - ESP - extra sensory perception - transcendention
Clairvoyance - divination - precognition - astrology - numerology - Tarot card
Healing - working with energies - bioenergetics - bioenergy action at instance
Health is a normal state of the human being
Occultism - spiritualism - white magic - black magic - shamanism - woo-doo
Cosmic energy and harnessing in businesslike life - healing and therapy
Warning about potential risks and problems with energy and similar activities

 

Related activities

 

Problem solving

Insight from outside is how problem solving communities, companies and firms
Consultant - consultations and consulting - quick resolution - expert aid
Elimination competition from market and fruit dominating position from market
Extrajudicial enforcing debtor's statement for all creditor

 

autor-inovátor-esoterika-inovace-know-how-esoterik-řešení

 

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Kontakt

 

email-autor-a-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-know-how-inovace-realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2018 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. [CNW:Counter]

Author, innovative and esoteric activity - author, innovator, esotericism   Author and creative writing - creative creations   Texts - expert, technical, advertising, publishing   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Creative business and projects   Offer special services for elevated welfare and profit   Autor - psaní jakýchkoliv textů   Writing any texts, author of text   Author, innovator, esotericism - Creation   Author, innovator, esotericism - Samples   Author, innovator, esotericism - Contact   Autor, inovátor a esoterik - Tvorba   Autor, inovátor a esoterik - Ukázky   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Innovations - economy - solution - executions   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Services - repairing and adaptation   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Parapsychology - ESP - extra sensory perception   clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Esotericism - astrology, healing, energies - contact   Esoterika, astrologie, léčitelství - kontakt  Cosmic energy - healing and therapy   Elimination competition from market - domination   Increase in sales, marketing, competitivity and profit   Reserve funds - budget solution - economy drive - mints   Capital investing - offer, demand   Consultations and consulting   Autor, inovátor a esoterik - Analýza současného stavu   Autor, inovátor a esoterik - Realizace návrhů a řešení   Autor, inovátor a esoterik - Cena analýzy a realizace   Autor, inovátor a esoterik - Reference   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Author, innovator, esotericism - Analysis of actual status   Author, innovator, esotericism - Realization solutions   Author, innovator, esotericism - Price analysis and realization   Author, innovator, esotericism - Reference   Author, innovator, esotericism - Contact   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Materiál s desinfekčním účinkem  Hlavice holicího strojku pro holení více směry  Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jaluvka, autor, inovátor a esoterik  Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Inovace - Řešení - Realizace   Inovace, know-how, úspory, řešení, realizace   Technologický skaut   Inovace - projekty   Inovace - řešení - realizace   Esoterika, parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, věštění, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, parapsychologie, biotronika, léčitelství, okultismus   Esoterika, parapsychologie, astrologie, biotronika, léčitelství, okultismus, magie   Autor, inovátor a esoterik - autorská, inovátorská a esoterická činnost   Inovace a inovování - řešení a praktická realizace inovace   Esoterika, psychotronika, biotronika, léčitelství a energie   Autor a inovátor   Inovace, know-how   Vymáhání pohledávek   Know-how, realizace   Oponentura a oponování   Autorská a inovátorská činnost   Vše pro úspěch a rychlé zvýšení zisku   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus   Google   Seznam