mezera esotericism-clairvoyance-divination-astrology-tarot-card mezera ezoterika-esoterika-jasnovidectví-věštění-astrologie-numerologie-tarot

Řešení pro váš větší úspěch
a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

Esoterika

Parapsychologie

Astrologie

Léčitelství

Okultismus

Kontakt

Jasnovidectví a věštění - astrologie, numerologie, výklad karet Tarot

Věštění je způsob, jak poznat nejen svou minulost, současnost, budoucnost či karmu

Jasnovidectví a věštění může také přinést i jiné užitečné informace - třeba jak dopadne nějaká akce

K poznání toho, co nevíme a chceme vědět, a to nejen o sobě, ale i o druhých, můžeme využít nabídky různých způsobů, jak toho dosáhnout. Můžeme využít celou řadu možností, jako je například astrologie, numerologie, psychometrie, výklad karet - Tarot, věštění z křišťálové koule, odpovědi siderického kyvadla, astropsychologie, chiromantie, výklad snů, kávová sedlina atd.

Jasnovidectvím a věštěním můžeme také zjistit karmu a osud, nebo i informace o tom, jaký bude průběh, konec nebo výsledek nějakého děje, procesu nebo akce, a to kdykoliv a kdekoliv. Stoprocentní jistotu a spolehlivost výsledků věštění nelze nijak zaručit. Ta je závislá na více či méně ovlivnitelných i námi neovlivnitelných faktorech, třeba i na kvalitě a spolupráci druhých.

 

Na nás je rozhodnutí - čemu nebo komu chceme více věřit

K provádění jasnovidectví a věštění se dnes používají různé nástroje a pomůcky, včetně dokonalých počítačových programů. Ty jsou vhodné zejména pro numerologii a astrologii, dokáží rychle vypočítat a ukázat postavení planet v zadaném místě a čase pro astrologa nebo rovnou poskytnou vyhodnocení a věštbu.

 

horoskopy-zodiak-zvěrokruh-astrologie-věštění-tarot-karty-kyvadlo-esoterika

 

Oblasti zájmu, výzkumu a současné praxe zejména v těchto oblastech věštění

Věštění v přítomnosti konkrétní osoby, v nepřítomnosti na dálku a podle nástrojů a pomůcek věštce

 

věštění s nutností přítomnosti konkrétní osoby / astropsychologie, chiromantie,

věštění v nepřítomnosti konkrétní osoby na dálku / astrologie, numerologie, psychometrie,

věštění podle pomůcek věštce / výklad karet Tarot, křišťálová koule, siderické kyvadlo, výklad snů, jiné metody.

 

pentagram, esoterika, psychotronika, astrologie, biotronika, léčení, energie

 

Jasnozřivost - prekognice

Prekognice je věštecká schopnost vidět nebo vědět o událostech dříve než k nim skutečně dojde. Prekognice je podobná jako předtucha nebo tušení. Předtuchy se často objevují ve snu i bdělém stavu, podobně jako tušení (jasnozřivost).

 

Věštění v přítomnosti konkrétní osoby

Astropsychologie

Astropsychologie je esoterická disciplína užité astrologie, která při výkladu věštby využívá poznatky získané z různých typů horoskopů a také poznatky z psychologie a psychoanalýzy.

 

Chiromantie

Chiromantie je způsob věštění ze znaků a čar na rukou, kdy se hodnotí délka, hloubka, tvar, směr atd. čar dlaně. Čáry jsou jedinečné (jako otisky prstů) a odrážejí stálé vlastnosti zkoumaného, jeho prožité životní situace a taktéž i informace pro obsah věštby.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Věštění v nepřítomnosti konkrétní osoby na dálku

Astrologie

Astrologie (hvězdopravectví) je obor zabývající se hledáním vztahů a souvislostí mezi aktuálním postavením kosmických těles (konstelace hvězd) a právě probíhajícími i budoucími ději na určitém místě Země. Planety mají svůj odlišný charakter a vliv na Zemi a na její obyvatele a jejich vzájemná kombinace určuje obsah věštby. Stará západní tradice astrologie je dnes propojena a skombinovaná s mnoha orientálními, indiánskými a pohanskými astrologickými systémy a vytvořila poněkud nepřehlednou změť astrologického symbolismu a interpretačních metod.

 

Numerologie

Numerologie je číselná mystika, založená na čtení informací z čísel. Věštění vychází se z přesného data a času narození, ze kterého se vypočítávají životní a jiná čísla a jejich různé soustavy a sestavy, ktere tvoří základ pro výklad věštby. Výklad lze provádět v přítomnosti jedince nebo i na dálku, lze věštit prakticky cokoliv (to platí i pro většinu věšteckých metod).

 

Psychometrie

Psychometrie je jasnovidecká schopnost věštit konkrétní osobě v její nepřítomnosti prostřednictvím předmětu, který takové osobě patří nebo k ní má nějaký přímý vztah. Tento zástupný předmět (substitut) umožňuje spojení esoterika s jeho majitelem a při věštbě se drží v ruce nebo jinak vnímá.

 

věštění-psychotronika-medium-sugesce-hypnosa-psycho-terapie-věštba-esoterika-homo

 

Věštění podle pomůcek věštce

Astrologické pomůcky

K provádění jasnovidectví a věštění se dnes používají různé nástroje a pomůcky, včetně dokonalých počítačových programů, které dokáží rychle vypočítat a ukázat postavení planet v zadaném místě a čase pro astrologa nebo rovnou poskytnou vyhodnocení a věštbu. Součástí astrologie je i zvěrokruh (zodiak, zvířetník), obsahující 12 souhvězdí, jejichž přítomnost na obloze v době narození jedince určuje obecně jeho povahové rysy, schopnosti charakterové a jiné vlastnosti.

 

Horoskop

Nejznámější oblastí astrologického zkoumání je popis vztahu postavení astrologických planet v okamžiku narození na člověka pomocí astrologického diagramu zvaného horoskop. Je to schematický obrazec se zakreslenými horoskopickými prvky, který slouží jako podklad pro předvídání budoucnosti, k dešifraci povahy osobnosti či jevu apod. Horoskopy bývají pro větší srozumitelnost převedeny do písemné formy.

 

Vykládací karty - Tarot

Výklad karet (kartomantie) - výklad (věštba) z karet. Pro věštění karmy, osudu, minulosti, budoucnosti nebo skryté současnosti z karet se používá buď tarotových (obrázkových, cikánských, magických) nebo klasických hracích (mariášových) karet. Karty se vykládají v určitém systému a každý kartář má svou metodu výkladu.

 

Křišťálová koule

Křišťálová koule (krystalomantie) představuje magické zrcadlo, kterým můžeme nahlížet do minulosti i budoucnosti a zobrazovat cokoliv z reálného i astrálního světa. Křišťálová koule je přepážka mezi reálným a astrálním světem a lze v ní sledovat pozitivní i negativní věci. Lze tak vstoupit do kontaktu s astrálním světem.

Pravá křišťálová koule musí být vyrobena z přírodního křišťálu - polopropustného nerostu, nikoli z křišťálového nebo dokonce obyčejného skla. V praxi však může funkci křišťálové koule převzít jakýkoli předmět, kterému zkušený esoterik přisoudí vlastnosti a funkci pravé křišťálové koule a jako takový jej použije.

 

Siderické kyvadlo

Siderické (hvězdné) kyvadlo je esoterická pomůcka ve formě zavěšeného předmětu volně drženého v ruce mezi palcem a ukazovákem, která reaguje (nebo nereaguje) kývavým pohybem na dotazy esoterika, který ze směrů pohybů, jejich intenzity a charakteru vyčte (vnímá) obsah odpovědi. K rozpohybování kyvadla dochází neuvědomělými (podvědomými) pohyby svalů esoterikovy ruky. Je možné také využít různých pomocných obrazců nebo stupnic.

Siderické kyvadlo je možné také využít jako virguli například k hledání vody nebo některých nerostů pod zemí, ale také v medicíně při hledání postiženého místa na lidském těle nebo nějakého místa na mapě.

 

Kvalita a spolehlivost výsledků práce se siderickým kyvadlem je závislá na více podmínkách, například na momentální kondici - fyzické i psychické, na prostředí, ve kterém se s kyvadlem pracuje (jeho energetický potenciál, vliv geopatogenních zón, přítomnost druhých osob nebo jiných zdrojů negativních energií), taktéž na hloubce soustředění a transu apod. Práce s esoterikou je všeobecně vysoce energeticky náročná a vyčerpávající, proto je vhodné při nižším potenciálu vlastní vitální energie tuto činnost omezit.

Důležitá je také jasnost a zřetelnost - srozumitelnost, jednoduchost a jednoznačnost kladených otázek nebo přání, což zvýší přesnost či relevantnost odpovědí siderického kyvadla (a to platí taktéž i pro jiné techniky získávání informací). Také je vhodné kyvadlo (i jiné pomůcky, například Tarotové karty nebo virgule) často čistit od případných negativních energetických nábojů (to se týká i rukou před každou prací), a to nejlépe nad plamenem a rovněž je nedávat nikomu do rukou, půjčovat atd.

Pokud kyvadlo nereguje, nedochází ke kontaktu a spolupráci esoterika s jeho podvědomím, jeho svaly v ruce nedostávají potřebné impulsy k pohybu. Odpověd nelze vlastní vůlí nijak ovlivnit ani si ji vynutit, neboť zde se jedná o komunikaci oblasti vědomí s podvědomím a to je funkčně i hierarchicky nadřazené oblasti vědomí.

Pokud kyvadlo stojí a neodpovídá, příčin může být několik: otázka je nesprávně či nejasně položená (otázku položit jinak, jednoznačněji, jasněji a jednodušeji), otázka je nevhodná nebo otázka nemá odpověď, málo hluboký trans (nedostatečné soustředění, málo vložené energie), kyvadlo je infikované cizí energií (nutná očista kyvadla i rukou), neznámé příčiny (komunikovat později nebo jindy).

100% jistotu a spolehlivost výsledků práce, a to nejen se siderickým kyvadlem, ale i s jinými pomůckami a technikami v oblasti esoteriky nelze nijak zaručit. Ta je závislá na více či méně ovlivnitelných i námi neovlivnitelných faktorech, třeba i na kvalitě a spolupráci druhých. Je třeba se spolehnout na vlastní vnímání kvality, hloubku transu nebo i intuici a empatii. Také lze využít své praktické zkušenosti, například odhad nebo porovnání se svými předchozími výsledky.

 

sidericke-kyvadlo-esoterika-věštění-astrologie-tarot

 

Výklad snů - snář

Výklad snů je způsob věštění využívající informace z obsahu prožitého snu. Využívá se předpokladu, že sen odráží taktéž i informace „o“ nebo „z“ budoucnosti, neboť sen není vědomý a subjektivně ovlivnitelný. Sen vzniká ve stádiu hlubokého spánku a nevědomí, je nezávislý, abstraktní a mimo realitu. Pro vlastní výklad snů se používají snáře, obsahující různé situace a jejich význam.

 

Kávová sedlina a jiné metody

Kávová sedlina a její tvar je artefakt, který slouží jako zdroj informací pro výklad věštby. Posouzení a diagnostika tvaru sedliny, její vyhodnocení a určení jejího významu je u těchto kreativních metod vždy čistě subjektivní záležitostí. Totéž se týká i lití olova do vody, automatické kresby apod.

 

esoterika, ezoterika, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Cílem výzkumu a praxe v oblasti esoteriky je práce s energií, hmotou a živými organizmy

Práce s energiemi:

 

získávání informací z různých dob a míst / pohyb v čase a prostoru - hloubka vnoru, využití cizích očí, substitut,

telepatický přenos myšlenek a komunikace / nezávisle na čase a vzdálenosti - sugesce, hypnóza, manipulace, info,

přenos energie nezávisle na čase a vzdálenosti / vlastní nebo cizí energie, astroenergie, geoenergie, transformace,

realizace myšlenky / uskutečnění, ovlivnění a manipulace procesu nebo děje podle přání a představy v mysli,

materializace / zhmotnění myšlenky, vizualizace konkrétní představy předmětu nebo bytosti, zrození z energie.

 

Práce s hmotou:

přidržení hmoty na těle - tělesný magnetizmus / nejrůznější předměty - průzkum jejich hmoty, vztah, ztotožnění,

pohyb hmotou - telekineze / rovná plocha, vis - různé předměty různé váhy a tvaru - posun, smyk, otáčení, kývání,

pohyb hmoty nezávisle na gravitaci - levitace / vznesení, vznášení, vis, změny pozice, trvalý pohyb, otáčení apod.,

přenos hmoty - teleportace / přemístění předmětu, zvířte nebo osoby ze známého i neznámého místa kamkoliv,

 

vniknutí do nitra hmoty / pohyb uvnitř a orientace vnímáním - různá skupenství, hustota, struktura, teplota, stav,

průnik skrz neprůhlednou vrstvu hmoty / orientace a zisk informací mimosmyslovým vnímáním, vnitřním viděním,

změna hmoty / kvantitativní a kvalitativní změna materiálu nebo organizmu - fyzické vlastnosti, tvar, stav, funkce,

dematerializace / vizuální zánik materiálu, předmětu nebo organizmu jeho přeměnou na energii a zpět, kdekoliv.

 

Práce s živými organizmy:

práce s lidmi, zvířaty a rostlinami / komunikace, ovlivňování, manipulace, léčení, terapie, revitalizace, regenerace,

lokalizace / osob, zvířat, jiných energeticky aktivních objektů, kdekoliv, pro spojení vhodný substitut nebo jiný vztah,

práce s energiemi / pozitivní energie, vytěsňování nemocí, negativních a škodlivých energií, geopatogenní zóny,

 

oživování / nastartování životních procesů málo aktivních organismů - energizace, obnovení funkcí, stabilizace,

léčení a terapie / práce s vitálními a léčivými energiemi, biotronika, bioenergetické působení na dálku, harmonizace,

 

revitalizace organizmů a jejich částí / znovuoživení, posílení, plná funkce a výkon nezávisle na stáří a stavu, vzpruha,

regenerace / uvedení do původního stavu, obnovení, znovuvytvoření, nahrazení vadných částí organizmu novými,

omlazování a mládnutí / zpomalování procesu stárnutí - zastavení - obrácení procesu - revitalizace, regenerace.

 

Práce s dušemi:

dočasná návštěva / přesunutí se do vyšší složky vlastní existence - do nefyzické, astrální roviny existence a zpět,

dočasné převtělení duše - reinkarnace / vstup do těla jiného člověka nebo jiného živého organismu či předmětu,

dočasné vtělení do neživého předmětu nebo hmoty - inkarnace / na libovolnou dobu, kdekoliv, kdykoliv a zpět.

 

*

Veškeré výsledky mnohaletého studia, výzkumů, zkoušek, testů, praktických pokusů, postupů a procesů v oblasti esoteriky jsou duševním vlastnictvím - know-how a tyto získané poznatky, informace a dovednosti je možné komerčně využívat.

Výsledky výzkumu, postupy a procesy se nezveřejňují z důvodu jejich možného zneužití a také z důvodu nebezpečí vzniku možných škod neodbornou manipulací neoprávněnými a nezasvěcenými osobami.

 

Praktická činnost je vykonávána pro dosažení pozitivních změn ve všech oblastech

Rychlé a efektivní řešení všech problémů je možné pouze díky včasným informacím

Výhodou je zde možnost kombinace a synergie více vzájemně souvisejících činností a jejich současná realizace jedním subjektem. V rámci možností je zaručena anonymita, diskrétnost a etika.

Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase (podle jejich náročnosti a potřeby opakování), přičemž náklady jsou jen zlomkem hodnot, které lze těmito činnostmi získat. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Prioritu mají naléhavé a akutní případy, kde hrozí nebo kde už probíhá nějaká ztráta - rychlá pomoc a rychlé a efektivní řešení již vzniklého či vznikajícího problému nebo situace.

Poradenství, konzultace nebo řešení jakýchkoli problémů po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat, tudíž na telefonáty, SMS a emaily s takovými požadavky bohužel nemohu reagovat.

 

*

Pro současnou vědu nemůže existovat to, co podle ní ani nesmí...

Věda už sice prokázala, že čas je plastický, prostor je zakřivený a duch vlastní energii, ale hlavní problém, proč věda neuznává esoteriku a zejména parapsychologii (například různé skutečné a nevysvětlitelné záhadné schopnosti, jevy a úkazy) je nemožnost cosi takového kdykoli opakovat v laboratoři se stoprocentní spolehlivostí a také že to nejde měřit (zatím to neumí).

 

Rozlišení mezi minulostí, přítomností a budoucností je nutno chápat jako iluzi (Albert Einstein)

Vesmír není prostorem a časem ohraničen. Budoucnost nějakým způsobem existuje už teď a může vrhat svůj stín do minulosti. Lidé, věci i události zanechávají své stopy v čase a prostoru.

Člověk má bezpochyby k dispozici síly k ovládnutí času a prostoru, nebo jich může využívat. Lidé jsou schopni zprávy ze zítřka přijímat, nebo mohou zaměřovat svůj pohled do budoucnosti nebo minulosti. Je možné jednoduchými cvičeními mobilizovat nadlidské síly.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

Každý normální člověk (nebo zvíře či rostlina) má dáno určité množství energie po celý svůj život akorát pro svou existenci, a pokud s ní hospodaří tak, že ji rozdává druhým, tak musí logicky počítat s tím, že dříve nebo později se dostane do situace, kdy mu tato jeho energie nebude dostačovat ani pro jeho vlastní potřebu a nastanou u něj problémy. Ty se mohou zpočátku projevit také i tím, že už nebude mít co rozdávat a začne stagnovat. Pokud si včas neuvědomí vzniklé nebezpečí, které se může projevovat i vznikem velké únavy, úbytku všech sil a projevů různých nemocí, tak v krajním případě může dospět k bodu, kdy si již nebude moci sám tuto energii doplnit – dobít, už nebude mít dostatek sil na svou záchranu a neobejde se bez cizí pomoci. Tato situace může nastat, pokud se s energiemi pracuje chybně.

Pokud používáte a rozdáváte svou energii, logicky vám bude chybět, pokud si ji nebudete v adekvátním množství doplňovat, tedy si ji dobíjet. Je to jako s penězi, které jsou taktéž jistou formou energie, neboť k jejich získávání je třeba vynakládat také větší či menší množství energie, a to opakovaně, například usilovnou manuální nebo duševní prací. Žádná banka nebo bankéř nepoužívá k investování své osobní peníze, ale peníze klientů, kteří jim je svěřili a kteří jich mají nazbyt. Proto ani vy, pokud je to možné, nepoužívejte ke své činnosti své nejcennější osobní - vitální energie. Množství a kvalitu své osobní - vitální energie si však každý člověk může vhodným způsobem doplňovat z jiných zdrojů (příroda - rostliny, stromy, zvířata, znovunapojení, jiní lidé, pohyb, farmaka apod.).

Existuje více způsobů práce s energiemi, z nichž se v praxi používají nejčastěji dva způsoby - a sice práce s vlastním zdrojem energie a práce s cizími zdroji energie. Vlastním zdrojem energie je vaše osobní - vitální energie (vzniklá přeměnou z potravy, vody, vzduchu a světla) a cizími zdroji mohou být zejména kosmická - vesmírná energie (energie obsažená v kosmu - vesmíru), dále astrální energie (energie obsažená v kosmických tělesech a jimi vyzařovaná - například ze Slunce, Měsíce, Venuše apod.) a v neposlední řadě energie ze Země (tzv. geoenergie). Tyto zdroje energie mohou svou specifickou energii pasivně obsahovat, aktivně vyzařovat, nebo obojí. Ovšem i práce s cizí energií je náročná a tak vyčerpává naši vlastní energii také.

S různými energiemi lze různě a cíleně pracovat a používat je k různým účelům (k léčení, k vytěsňování negativní energie, k nabíjení a dobíjení, k telepatii, k různým kinetickým projevům nebo i jinak). Tyto různé formy energie mají různou kvalitu, množství a obsah a podle potřeby je lze je například shlukovat nebo zhušťovat, transformovat, modulovat a transportovat, a dokonce s některými energiemi lze za určitých podmínek manipulovat i nezávisle na prostoru a čase. Nic nového to není, neboť Zákon o zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů. Tento zákon (zjednodušeně řečeno) konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

Je tedy nezbytné se vážně zamyslet, s jakou energií, proč a jak pracujeme a zda k naší činnosti nepoužíváme neúměrné množství své osobní energie, což může být příčinou našeho vyčerpání. Na toto je třeba dát velký pozor, neboť přílišné vyčerpání své osobní - vitální energie může vést i k zániku naší vitality a v krajním případě i našeho života. V takovém případě by bylo možná i vhodné s těmito činnostmi na čas nebo úplně přestat, pokud se náš stav nezlepší a nevrátí se do původního stavu. Za zmínku stojí i zamyšlení, zda naše, jistě bohulibá činnost, má pro nás i jistý příjem jiné formy energie (odměna - honorář za pomoc a činnost) či nikoliv - zkrátka zda je pro nás tato činnost tzv. rentabilní, stojí-li vůbec za naše vyčerpání a naše následné problémy a potíže.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Autor neodpovídá za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých činností i využitím jiných informací uváděných a popsaných na tomto webu, a to včetně všech souvisejících článků. Informace zde uváděné nejsou vzhledem k zaměření webu prioritně určeny jako návody, proto nejsou rozvedeny do detailů včetně správných postupů a možných rizik a mají tak pouze informativní charakter.

 

Mapa webu pro rychlé a efektivní řešení zvýšení zisků

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Související činnosti

Psaní textů, inovování, esoterika

Inovace - know-how - řešení

Esoterika - astrologie - léčitelství

Vyřazení konkurence z trhu

Autorské psaní - kreativní tvorba

Inovace - inovování - možnosti

ESP - parapsychologie - telepatie

Zvýšení konkurenceschopnosti

Texty odborné - technické - jiné

Know-how - řešení - realizace

Astrologie, jasnovidectví, věštění

Úspory, úsporné řešení, zdroje

Oponentura - oponentní řízení

Zlepšovací návrhy - zlepšování

Léčitelství - energie - biotronika

Investice - nabídky - poptávky

Jiné autorské a kreativní činnosti

Patenty - užitné vzory - ochrany

Okultismus - spiritismus - magie

Konzultace a odborná pomoc

Zvýšení zisku firem - rozcestník

Servis, opravy a úpravy zařízení

Kosmická energie - léčba, terapie

Vymáhání pohledávek on-line

 

Články a odkazy

 

Esoterická činnost

 

Výzkum a praxe

Proč oficiální věda prozatím neuznává esoteriku
Esoterika - parapsychologie - astrologie - energie - léčitelství - okultismus - magie
Esoterika - parapsychologie - ESP - mimosmyslové - vnímání - transcendence
Jasnovidectví a věštění - astrologie - numerologie - výklad karet - Tarot
Léčitelství - práce s energiemi - biotronika - bioenergetické pusobení na dálku
Stav zdraví je normálním stavem člověka
Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie
Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

 

Autorská činnost

 

Články a texty

Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka

Scénáře - texty - díla - kreativní tvorba pro všechny subjekty a média
Texty - odborné - texty - technické - texty - reklamní - texty - publikování
Oponentura - oponentní - řízení - oponování - oponent
Autorské projekty - kreativní nápady - návrhy - řešení - realizace
Nabídka činností pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku firem

 

Ukázky kreativní činnosti

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Slogany - reklamní a propagační hesla
Poezie - formální minimalizmus
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

 

Inovátorská činnost

 

Články a odkazy

Co je důležité o inovování, inovacích a realizaci inovací vědět předem
Řešení problémů společností a firem inovacemi a inovováním
Řešení problémů firem - Jak přežít krizi a zajistit si prosperitu

Inovace - řešení - návrhy - praktická realizace - kreativní řešení
Inovace a know-how - poradenstvi a konzultace - řešení a realizace
Know-how - vývoj, řešení a realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady - know-how - zlepšování - realizace
Instalace - montáž - demontáž - úprava - oprava - udržba - servis

 

Projekty a řešení

Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie
Nový projekt - Léčba závislostí pomocí podprahového sdělování
Protipovodňová ochrana

Materiál s desinfekčním účinkem
Ceninový papír a materiál pro výrobu mincí s desinfekčním účinkem
Rychlejší a hladší oholení
Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Patenty a Užitné vzory

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Související činnosti

 

Řešení problémů

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Vyřazení konkurence z trhu a rychlý zisk dominantního postavení na trhu
Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - zdroje úspor
Konzultant - konzultace a konzultování - rychlé řešení - odborná pomoc
Investice a investování, sponzorování a sponzoring - aktuální nabídky a poptávky
Mimosoudní vymáhání pohledávek pro všechny věřitele online

 

Esoterika

Parapsychologie

Astrologie

Léčitelství

Okultismus

Kontakt

 

email-esoterika-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-a-realizace-inovace-know-how

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2018 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. [CNW:Counter]

Author, innovative and esoteric activity - author, innovator, esotericism   Author and creative writing - creative creations   Texts - expert, technical, advertising, publishing   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Creative business and projects   Offer special services for elevated welfare and profit   Autor - psaní jakýchkoliv textů   Writing any texts, author of text   Author, innovator, esotericism - Creation   Author, innovator, esotericism - Samples   Author, innovator, esotericism - Contact   Autor, inovátor a esoterik - Tvorba   Autor, inovátor a esoterik - Ukázky   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Innovations - economy - solution - executions   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Services - repairing and adaptation   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Parapsychology - ESP - extra sensory perception   clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Esotericism - astrology, healing, energies - contact   Esoterika, astrologie, léčitelství - kontakt  Cosmic energy - healing and therapy   Elimination competition from market - domination   Increase in sales, marketing, competitivity and profit   Reserve funds - budget solution - economy drive - mints   Capital investing - offer, demand   Consultations and consulting   Autor, inovátor a esoterik - Analýza současného stavu   Autor, inovátor a esoterik - Realizace návrhů a řešení   Autor, inovátor a esoterik - Cena analýzy a realizace   Autor, inovátor a esoterik - Reference   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Author, innovator, esotericism - Analysis of actual status   Author, innovator, esotericism - Realization solutions   Author, innovator, esotericism - Price analysis and realization   Author, innovator, esotericism - Reference   Author, innovator, esotericism - Contact   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Materiál s desinfekčním účinkem  Hlavice holicího strojku pro holení více směry  Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jaluvka, autor, inovátor a esoterik  Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Inovace - Řešení - Realizace   Inovace, know-how, úspory, řešení, realizace   Technologický skaut   Inovace - projekty   Inovace - řešení - realizace   Esoterika, parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, věštění, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, parapsychologie, biotronika, léčitelství, okultismus   Esoterika, parapsychologie, astrologie, biotronika, léčitelství, okultismus, magie   Autor, inovátor a esoterik - autorská, inovátorská a esoterická činnost   Inovace a inovování - řešení a praktická realizace inovace   Esoterika, psychotronika, biotronika, léčitelství a energie   Autor a inovátor   Inovace, know-how   Vymáhání pohledávek   Know-how, realizace   Oponentura a oponování   Autorská a inovátorská činnost   Vše pro úspěch a rychlé zvýšení zisku   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus   Google   Seznam