mezera esotericism-clairvoyance-divination-astrology-tarot-card mezera ezoterika-esoterika-jasnovidectví-věštění-astrologie-numerologie-tarot

Otakar Jalůvka - řešení pro váš větší úspěch
a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

Esoterika

Parapsychologie

Astrologie

Léčitelství

Okultismus

Kontakt

Jasnovidectví a věštění - astrologie, numerologie, výklad karet Tarot

Věštění je způsob, jak poznat nejen svou minulost, současnost, budoucnost či karmu

Jasnovidectví a věštění může také přinést i jiné užitečné informace - třeba jak dopadne nějaká akce

K poznání toho, co nevíme a chceme vědět, a to nejen o sobě, ale i o druhých, můžeme využít nabídky různých způsobů, jak toho dosáhnout. Můžeme využít celou řadu možností, jako je například astrologie, numerologie, psychometrie, výklad karet - Tarot, věštění z křišťálové koule, odpovědi siderického kyvadla, astropsychologie, chiromantie, výklad snů, kávová sedlina atd.

Jasnovidectvím a věštěním můžeme také zjistit karmu a osud, nebo i informace o tom, jaký bude průběh, konec nebo výsledek nějakého děje, procesu nebo akce, a to kdykoliv a kdekoliv. Stoprocentní jistotu a spolehlivost výsledků věštění nelze nijak zaručit. Ta je závislá na více či méně ovlivnitelných i námi neovlivnitelných faktorech, třeba i na kvalitě a spolupráci druhých.

 

Na nás je rozhodnutí - čemu nebo komu chceme více věřit

K provádění jasnovidectví a věštění se dnes používají různé nástroje a pomůcky, včetně dokonalých počítačových programů. Ty jsou vhodné zejména pro numerologii a astrologii, dokáží rychle vypočítat a ukázat postavení planet v zadaném místě a čase pro astrologa nebo rovnou poskytnou vyhodnocení a věštbu.

 

horoskopy-zodiak-zvěrokruh-astrologie-věštění-tarot-karty-kyvadlo-esoterika

 

Oblasti zájmu, výzkumu a současné praxe zejména v těchto oblastech věštění

Věštění v přítomnosti konkrétní osoby, v nepřítomnosti na dálku a podle nástrojů a pomůcek věštce

 

věštění s nutností přítomnosti konkrétní osoby / astropsychologie, chiromantie,

věštění v nepřítomnosti konkrétní osoby na dálku / astrologie, numerologie, psychometrie,

věštění podle pomůcek věštce / výklad karet Tarot, křišťálová koule, siderické kyvadlo, výklad snů, jiné metody.

 

pentagram, esoterika, psychotronika, astrologie, biotronika, léčení, energie

 

Jasnozřivost - prekognice

Prekognice je věštecká schopnost vidět nebo vědět o událostech dříve než k nim skutečně dojde. Prekognice je podobná jako předtucha nebo tušení. Předtuchy se často objevují ve snu i bdělém stavu, podobně jako tušení (jasnozřivost).

 

Věštění v přítomnosti konkrétní osoby

Astropsychologie

Astropsychologie je esoterická disciplína užité astrologie, která při výkladu věštby využívá poznatky získané z různých typů horoskopů a také poznatky z psychologie a psychoanalýzy.

 

Chiromantie

Chiromantie je způsob věštění ze znaků a čar na rukou, kdy se hodnotí délka, hloubka, tvar, směr atd. čar dlaně. Čáry jsou jedinečné (jako otisky prstů) a odrážejí stálé vlastnosti zkoumaného, jeho prožité životní situace a taktéž i informace pro obsah věštby.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Věštění v nepřítomnosti konkrétní osoby na dálku

Astrologie

Astrologie (hvězdopravectví) je obor zabývající se hledáním vztahů a souvislostí mezi aktuálním postavením kosmických těles (konstelace hvězd) a právě probíhajícími i budoucími ději na určitém místě Země. Planety mají svůj odlišný charakter a vliv na Zemi a na její obyvatele a jejich vzájemná kombinace určuje obsah věštby. Stará západní tradice astrologie je dnes propojena a skombinovaná s mnoha orientálními, indiánskými a pohanskými astrologickými systémy a vytvořila poněkud nepřehlednou změť astrologického symbolismu a interpretačních metod.

 

Numerologie

Numerologie je číselná mystika, založená na čtení informací z čísel. Věštění vychází se z přesného data a času narození, ze kterého se vypočítávají životní a jiná čísla a jejich různé soustavy a sestavy, ktere tvoří základ pro výklad věštby. Výklad lze provádět v přítomnosti jedince nebo i na dálku, lze věštit prakticky cokoliv (to platí i pro většinu věšteckých metod).

 

Psychometrie

Psychometrie je jasnovidecká schopnost věštit konkrétní osobě v její nepřítomnosti prostřednictvím předmětu, který takové osobě patří nebo k ní má nějaký přímý vztah. Tento zástupný předmět (substitut) umožňuje spojení esoterika s jeho majitelem a při věštbě se drží v ruce nebo jinak vnímá.

 

věštění-psychotronika-medium-sugesce-hypnosa-psycho-terapie-věštba-esoterika-homo

 

Věštění podle pomůcek věštce

Astrologické pomůcky

K provádění jasnovidectví a věštění se dnes používají různé nástroje a pomůcky, včetně dokonalých počítačových programů, které dokáží rychle vypočítat a ukázat postavení planet v zadaném místě a čase pro astrologa nebo rovnou poskytnou vyhodnocení a věštbu. Součástí astrologie je i zvěrokruh (zodiak, zvířetník), obsahující 12 souhvězdí, jejichž přítomnost na obloze v době narození jedince určuje obecně jeho povahové rysy, schopnosti charakterové a jiné vlastnosti.

 

Horoskop

Nejznámější oblastí astrologického zkoumání je popis vztahu postavení astrologických planet v okamžiku narození na člověka pomocí astrologického diagramu zvaného horoskop. Je to schematický obrazec se zakreslenými horoskopickými prvky, který slouží jako podklad pro předvídání budoucnosti, k dešifraci povahy osobnosti či jevu apod. Horoskopy bývají pro větší srozumitelnost převedeny do písemné formy.

 

Vykládací karty - Tarot

Výklad karet (kartomantie) - výklad (věštba) z karet. Pro věštění karmy, osudu, minulosti, budoucnosti nebo skryté současnosti z karet se používá buď tarotových (obrázkových, cikánských, magických) nebo klasických hracích (mariášových) karet. Karty se vykládají v určitém systému a každý kartář má svou metodu výkladu.

 

Křišťálová koule

Křišťálová koule (krystalomantie) představuje magické zrcadlo, kterým můžeme nahlížet do minulosti i budoucnosti a zobrazovat cokoliv z reálného i astrálního světa. Křišťálová koule je přepážka mezi reálným a astrálním světem a lze v ní sledovat pozitivní i negativní věci. Lze tak vstoupit do kontaktu s astrálním světem.

Pravá křišťálová koule musí být vyrobena z přírodního křišťálu - polopropustného nerostu, nikoli z křišťálového nebo dokonce obyčejného skla. V praxi však může funkci křišťálové koule převzít jakýkoli předmět, kterému zkušený esoterik přisoudí vlastnosti a funkci pravé křišťálové koule a jako takový jej použije.

 

Siderické kyvadlo

Siderické (hvězdné) kyvadlo je esoterická pomůcka ve formě zavěšeného předmětu volně drženého v ruce mezi palcem a ukazovákem, která reaguje (nebo nereaguje) kývavým pohybem na dotazy esoterika, který ze směrů pohybů, jejich intenzity a charakteru vyčte (vnímá) obsah odpovědi. K rozpohybování kyvadla dochází neuvědomělými (podvědomými) pohyby svalů esoterikovy ruky. Je možné také využít různých pomocných obrazců nebo stupnic.

Siderické kyvadlo je možné také využít jako virguli například k hledání vody nebo některých nerostů pod zemí, ale také v medicíně při hledání postiženého místa na lidském těle nebo nějakého místa na mapě.

 

Kvalita a spolehlivost výsledků práce se siderickým kyvadlem je závislá na více podmínkách, například na momentální kondici - fyzické i psychické, na prostředí, ve kterém se s kyvadlem pracuje (jeho energetický potenciál, vliv geopatogenních zón, přítomnost druhých osob nebo jiných zdrojů negativních energií), taktéž na hloubce soustředění a transu apod. Práce s esoterikou je všeobecně vysoce energeticky náročná a vyčerpávající, proto je vhodné při nižším potenciálu vlastní vitální energie tuto činnost omezit.

Důležitá je také jasnost a zřetelnost - srozumitelnost, jednoduchost a jednoznačnost kladených otázek nebo přání, což zvýší přesnost či relevantnost odpovědí siderického kyvadla (a to platí taktéž i pro jiné techniky získávání informací). Také je vhodné kyvadlo (i jiné pomůcky, například Tarotové karty nebo virgule) často čistit od případných negativních energetických nábojů (to se týká i rukou před každou prací), a to nejlépe nad plamenem a rovněž je nedávat nikomu do rukou, půjčovat atd.

Pokud kyvadlo nereguje, nedochází ke kontaktu a spolupráci esoterika s jeho podvědomím, jeho svaly v ruce nedostávají potřebné impulsy k pohybu. Odpověd nelze vlastní vůlí nijak ovlivnit ani si ji vynutit, neboť zde se jedná o komunikaci oblasti vědomí s podvědomím a to je funkčně i hierarchicky nadřazené oblasti vědomí.

Pokud kyvadlo stojí a neodpovídá, příčin může být několik: otázka je nesprávně či nejasně položená (otázku položit jinak, jednoznačněji, jasněji a jednodušeji), otázka je nevhodná nebo otázka nemá odpověď, málo hluboký trans (nedostatečné soustředění, málo vložené energie), kyvadlo je infikované cizí energií (nutná očista kyvadla i rukou), neznámé příčiny (komunikovat později nebo jindy).

100% jistotu a spolehlivost výsledků práce, a to nejen se siderickým kyvadlem, ale i s jinými pomůckami a technikami v oblasti esoteriky nelze nijak zaručit. Ta je závislá na více či méně ovlivnitelných i námi neovlivnitelných faktorech, třeba i na kvalitě a spolupráci druhých. Je třeba se spolehnout na vlastní vnímání kvality, hloubku transu nebo i intuici a empatii. Také lze využít své praktické zkušenosti, například odhad nebo porovnání se svými předchozími výsledky.

 

sidericke-kyvadlo-esoterika-věštění-astrologie-tarot

 

Výklad snů - snář

Výklad snů je způsob věštění využívající informace z obsahu prožitého snu. Využívá se předpokladu, že sen odráží taktéž i informace „o“ nebo „z“ budoucnosti, neboť sen není vědomý a subjektivně ovlivnitelný. Sen vzniká ve stádiu hlubokého spánku a nevědomí, je nezávislý, abstraktní a mimo realitu. Pro vlastní výklad snů se používají snáře, obsahující různé situace a jejich význam.

 

Kávová sedlina a jiné metody

Kávová sedlina a její tvar je artefakt, který slouží jako zdroj informací pro výklad věštby. Posouzení a diagnostika tvaru sedliny, její vyhodnocení a určení jejího významu je u těchto kreativních metod vždy čistě subjektivní záležitostí. Totéž se týká i lití olova do vody, automatické kresby apod.

 

esoterika, ezoterika, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Cílem výzkumu a praxe v oblasti esoteriky je práce s energií, hmotou a živými organizmy

Práce s energiemi:

 

získávání informací z různých dob a míst / pohyb v čase a prostoru - hloubka vnoru, využití cizích očí, substitut,

telepatický přenos myšlenek a komunikace / nezávisle na čase a vzdálenosti - sugesce, hypnóza, manipulace, info,

přenos energie nezávisle na čase a vzdálenosti / vlastní nebo cizí energie, astroenergie, geoenergie, transformace,

realizace myšlenky / uskutečnění, ovlivnění a manipulace procesu nebo děje podle přání a představy v mysli,

materializace / zhmotnění myšlenky, vizualizace konkrétní představy předmětu nebo bytosti, zrození z energie.

 

Práce s hmotou:

přidržení hmoty na těle - tělesný magnetizmus / nejrůznější předměty - průzkum jejich hmoty, vztah, ztotožnění,

pohyb hmotou - telekineze / rovná plocha, vis - různé předměty různé váhy a tvaru - posun, smyk, otáčení, kývání,

pohyb hmoty nezávisle na gravitaci - levitace / vznesení, vznášení, vis, změny pozice, trvalý pohyb, otáčení apod.,

přenos hmoty - teleportace / přemístění předmětu, zvířte nebo osoby ze známého i neznámého místa kamkoliv,

 

vniknutí do nitra hmoty / pohyb uvnitř a orientace vnímáním - různá skupenství, hustota, struktura, teplota, stav,

průnik skrz neprůhlednou vrstvu hmoty / orientace a zisk informací mimosmyslovým vnímáním, vnitřním viděním,

změna hmoty / kvantitativní a kvalitativní změna materiálu nebo organizmu - fyzické vlastnosti, tvar, stav, funkce,

dematerializace / vizuální zánik materiálu, předmětu nebo organizmu jeho přeměnou na energii a zpět, kdekoliv.

 

Práce s živými organizmy:

práce s lidmi, zvířaty a rostlinami / komunikace, ovlivňování, manipulace, léčení, terapie, revitalizace, regenerace,

lokalizace / osob, zvířat, jiných energeticky aktivních objektů, kdekoliv, pro spojení vhodný substitut nebo jiný vztah,

práce s energiemi / pozitivní energie, vytěsňování nemocí, negativních a škodlivých energií, geopatogenní zóny,

 

oživování / nastartování životních procesů málo aktivních organismů - energizace, obnovení funkcí, stabilizace,

léčení a terapie / práce s vitálními a léčivými energiemi, biotronika, bioenergetické působení na dálku, harmonizace,

 

revitalizace organizmů a jejich částí / znovuoživení, posílení, plná funkce a výkon nezávisle na stáří a stavu, vzpruha,

regenerace / uvedení do původního stavu, obnovení, znovuvytvoření, nahrazení vadných částí organizmu novými,

omlazování a mládnutí / zpomalování procesu stárnutí - zastavení - obrácení procesu - revitalizace, regenerace.

 

Práce s dušemi:

dočasná návštěva / přesunutí se do vyšší složky vlastní existence - do nefyzické, astrální roviny existence a zpět,

dočasné převtělení duše - reinkarnace / vstup do těla jiného člověka nebo jiného živého organismu či předmětu,

dočasné vtělení do neživého předmětu nebo hmoty - inkarnace / na libovolnou dobu, kdekoliv, kdykoliv a zpět.

 

*

Veškeré výsledky mnohaletého studia, výzkumů, zkoušek, testů, praktických pokusů, postupů a procesů v oblasti esoteriky jsou duševním vlastnictvím - know-how a tyto získané poznatky, informace a dovednosti je možné komerčně využívat.

Výsledky výzkumu, postupy a procesy se nezveřejňují z důvodu jejich možného zneužití a také z důvodu nebezpečí vzniku možných škod neodbornou manipulací neoprávněnými a nezasvěcenými osobami.

 

Praktická činnost je vykonávána pro dosažení pozitivních změn ve všech oblastech

Rychlé a efektivní řešení všech problémů je možné pouze díky včasným informacím

Výhodou je zde možnost kombinace a synergie více vzájemně souvisejících činností a jejich současná realizace jedním subjektem. V rámci možností je zaručena anonymita, diskrétnost a etika.

Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase (podle jejich náročnosti a potřeby opakování), přičemž náklady jsou jen zlomkem hodnot, které lze těmito činnostmi získat. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Prioritu mají naléhavé a akutní případy, kde hrozí nebo kde už probíhá nějaká ztráta - rychlá pomoc a rychlé a efektivní řešení již vzniklého či vznikajícího problému nebo situace.

Poradenství, konzultace nebo řešení jakýchkoli problémů po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat, tudíž na telefonáty, SMS a emaily s takovými požadavky bohužel nemohu reagovat.

 

*

Pro současnou vědu nemůže existovat to, co podle ní ani nesmí...

Věda už sice prokázala, že čas je plastický, prostor je zakřivený a duch vlastní energii, ale hlavní problém, proč věda neuznává esoteriku a zejména parapsychologii (například různé skutečné a nevysvětlitelné záhadné schopnosti, jevy a úkazy) je nemožnost cosi takového kdykoli opakovat v laboratoři se stoprocentní spolehlivostí a také že to nejde měřit (zatím to neumí).

 

Rozlišení mezi minulostí, přítomností a budoucností je nutno chápat jako iluzi (Albert Einstein)

Vesmír není prostorem a časem ohraničen. Budoucnost nějakým způsobem existuje už teď a může vrhat svůj stín do minulosti. Lidé, věci i události zanechávají své stopy v čase a prostoru.

Člověk má bezpochyby k dispozici síly k ovládnutí času a prostoru, nebo jich může využívat. Lidé jsou schopni zprávy ze zítřka přijímat, nebo mohou zaměřovat svůj pohled do budoucnosti nebo minulosti. Je možné jednoduchými cvičeními mobilizovat nadlidské síly.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

Každý normální člověk (nebo zvíře či rostlina) má dáno určité množství energie po celý svůj život akorát pro svou existenci, a pokud s ní hospodaří tak, že ji rozdává druhým, tak musí logicky počítat s tím, že dříve nebo později se dostane do situace, kdy mu tato jeho energie nebude dostačovat ani pro jeho vlastní potřebu a nastanou u něj problémy. Ty se mohou zpočátku projevit také i tím, že už nebude mít co rozdávat a začne stagnovat. Pokud si včas neuvědomí vzniklé nebezpečí, které se může projevovat i vznikem velké únavy, úbytku všech sil a projevů různých nemocí, tak v krajním případě může dospět k bodu, kdy si již nebude moci sám tuto energii doplnit – dobít, už nebude mít dostatek sil na svou záchranu a neobejde se bez cizí pomoci. Tato situace může nastat, pokud se s energiemi pracuje chybně.

Pokud používáte a rozdáváte svou energii, logicky vám bude chybět, pokud si ji nebudete v adekvátním množství doplňovat, tedy si ji dobíjet. Je to jako s penězi, které jsou taktéž jistou formou energie, neboť k jejich získávání je třeba vynakládat také větší či menší množství energie, a to opakovaně, například usilovnou manuální nebo duševní prací. Žádná banka nebo bankéř nepoužívá k investování své osobní peníze, ale peníze klientů, kteří jim je svěřili a kteří jich mají nazbyt. Proto ani vy, pokud je to možné, nepoužívejte ke své činnosti své nejcennější osobní - vitální energie. Množství a kvalitu své osobní - vitální energie si však každý člověk může vhodným způsobem doplňovat z jiných zdrojů (příroda - rostliny, stromy, zvířata, znovunapojení, jiní lidé, pohyb, farmaka apod.).

Existuje více způsobů práce s energiemi, z nichž se v praxi používají nejčastěji dva způsoby - a sice práce s vlastním zdrojem energie a práce s cizími zdroji energie. Vlastním zdrojem energie je vaše osobní - vitální energie (vzniklá přeměnou z potravy, vody, vzduchu a světla) a cizími zdroji mohou být zejména kosmická - vesmírná energie (energie obsažená v kosmu - vesmíru), dále astrální energie (energie obsažená v kosmických tělesech a jimi vyzařovaná - například ze Slunce, Měsíce, Venuše apod.) a v neposlední řadě energie ze Země (tzv. geoenergie). Tyto zdroje energie mohou svou specifickou energii pasivně obsahovat, aktivně vyzařovat, nebo obojí. Ovšem i práce s cizí energií je náročná a tak vyčerpává naši vlastní energii také.

S různými energiemi lze různě a cíleně pracovat a používat je k různým účelům (k léčení, k vytěsňování negativní energie, k nabíjení a dobíjení, k telepatii, k různým kinetickým projevům nebo i jinak). Tyto různé formy energie mají různou kvalitu, množství a obsah a podle potřeby je lze je například shlukovat nebo zhušťovat, transformovat, modulovat a transportovat, a dokonce s některými energiemi lze za určitých podmínek manipulovat i nezávisle na prostoru a čase. Nic nového to není, neboť Zákon o zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů. Tento zákon (zjednodušeně řečeno) konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

Je tedy nezbytné se vážně zamyslet, s jakou energií, proč a jak pracujeme a zda k naší činnosti nepoužíváme neúměrné množství své osobní energie, což může být příčinou našeho vyčerpání. Na toto je třeba dát velký pozor, neboť přílišné vyčerpání své osobní - vitální energie může vést i k zániku naší vitality a v krajním případě i našeho života. V takovém případě by bylo možná i vhodné s těmito činnostmi na čas nebo úplně přestat, pokud se náš stav nezlepší a nevrátí se do původního stavu. Za zmínku stojí i zamyšlení, zda naše, jistě bohulibá činnost, má pro nás i jistý příjem jiné formy energie (odměna - honorář za pomoc a činnost) či nikoliv - zkrátka zda je pro nás tato činnost tzv. rentabilní, stojí-li vůbec za naše vyčerpání a naše následné problémy a potíže.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Autor neodpovídá za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých činností i využitím jiných informací uváděných a popsaných na tomto webu, a to včetně všech souvisejících článků. Informace zde uváděné nejsou vzhledem k zaměření webu prioritně určeny jako návody, proto nejsou rozvedeny do detailů včetně správných postupů a možných rizik a mají tak pouze informativní charakter.

 

Mapa webu pro rychlé a efektivní řešení zvýšení zisků

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Související činnosti

Psaní textů, inovování, esoterika

Inovace - know-how - řešení

Esoterika - astrologie - léčitelství

Vyřazení konkurence z trhu

Autorské psaní - kreativní tvorba

Inovace - inovování - možnosti

ESP - parapsychologie - telepatie

Zvýšení konkurenceschopnosti

Texty odborné - technické - jiné

Know-how - řešení - realizace

Astrologie, jasnovidectví, věštění

Úspory, úsporné řešení, zdroje

Oponentura - oponentní řízení

Zlepšovací návrhy - zlepšování

Léčitelství - energie - biotronika

Investice - nabídky - poptávky

Jiné autorské a kreativní činnosti

Patenty - užitné vzory - ochrany

Okultismus - spiritismus - magie

Konzultace a odborná pomoc

Zvýšení zisku firem - rozcestník

Kosmická energie - léčba, terapie

 

Články a odkazy

 

Esoterická činnost

 

Výzkum a praxe

Proč oficiální věda prozatím neuznává esoteriku
Esoterika - parapsychologie - astrologie - energie - léčitelství - okultismus - magie
Esoterika - parapsychologie - ESP - mimosmyslové - vnímání - transcendence
Jasnovidectví a věštění - astrologie - numerologie - výklad karet - Tarot
Léčitelství - práce s energiemi - biotronika - bioenergetické pusobení na dálku
Stav zdraví je normálním stavem člověka
Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie
Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

 

Autorská činnost

 

Články a texty

Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka

Scénáře - texty - díla - kreativní tvorba pro všechny subjekty a média
Texty - odborné - texty - technické - texty - reklamní - texty - publikování
Oponentura - oponentní - řízení - oponování - oponent
Autorské projekty - kreativní nápady - návrhy - řešení - realizace
Nabídka činností pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku firem

 

Ukázky kreativní činnosti

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Slogany - reklamní a propagační hesla
Poezie - formální minimalizmus
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

 

Inovátorská činnost

 

Články a odkazy

Co je důležité o inovování, inovacích a realizaci inovací vědět předem
Řešení problémů společností a firem inovacemi a inovováním
Řešení problémů firem - Jak přežít krizi a zajistit si prosperitu

Inovace - řešení - návrhy - praktická realizace - kreativní řešení
Inovace a know-how - poradenstvi a konzultace - řešení a realizace
Know-how - vývoj, řešení a realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady - know-how - zlepšování - realizace

 

Projekty a řešení

Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie
Nový projekt - Léčba závislostí pomocí podprahového sdělování
Protipovodňová ochrana

Materiál s desinfekčním účinkem
Ceninový papír a materiál pro výrobu mincí s desinfekčním účinkem
Rychlejší a hladší oholení
Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Patenty a Užitné vzory

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Související činnosti

 

Řešení problémů

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Vyřazení konkurence z trhu a rychlý zisk dominantního postavení na trhu
Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - zdroje úspor
Konzultant - konzultace a konzultování - rychlé řešení - odborná pomoc
Investice a investování, sponzorování a sponzoring - aktuální nabídky a poptávky

 

Esoterika

Parapsychologie

Astrologie

Léčitelství

Okultismus

Kontakt

 

email-esoterika-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-a-realizace-inovace-know-how

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2018 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. [CNW:Counter]

Author, innovative and esoteric activity - author, innovator, esotericism   Author and creative writing - creative creations   Texts - expert, technical, advertising, publishing   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Creative business and projects   Offer special services for elevated welfare and profit   Writing any texts, author of text   Author, innovator, esotericism - Creation   Author, innovator, esotericism - Samples   Author, innovator, esotericism - Contact   Autor, inovátor a esoterik - Tvorba   Autor, inovátor a esoterik - Ukázky   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Innovations - economy - solution - executions   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Parapsychology - ESP - extra sensory perception   clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Esotericism - astrology, healing, energies - contact   Esoterika, astrologie, léčitelství - kontakt  Cosmic energy - healing and therapy   Elimination competition from market - domination   Increase in sales, marketing, competitivity and profit   Reserve funds - budget solution - economy drive - mints   Capital investing - offer, demand   Consultations and consulting   Autor, inovátor a esoterik - Analýza současného stavu   Autor, inovátor a esoterik - Realizace návrhů a řešení   Autor, inovátor a esoterik - Cena analýzy a realizace   Autor, inovátor a esoterik - Reference   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Author, innovator, esotericism - Analysis of actual status   Author, innovator, esotericism - Realization solutions   Author, innovator, esotericism - Price analysis and realization   Author, innovator, esotericism - Reference   Author, innovator, esotericism - Contact   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jaluvka, autor, inovátor a esoterik  Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Inovace - Řešení - Realizace   Inovace, know-how, úspory, řešení, realizace   Technologický skaut   Inovace - projekty   Inovace - řešení - realizace   Esoterika, parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, věštění, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, parapsychologie, biotronika, léčitelství, okultismus   Esoterika, parapsychologie, astrologie, biotronika, léčitelství, okultismus, magie   Autor, inovátor a esoterik - autorská, inovátorská a esoterická činnost   Inovace a inovování - řešení a praktická realizace inovace   Esoterika, psychotronika, biotronika, léčitelství a energie   Autor a inovátor   Inovace, know-how   Know-how, realizace   Oponentura a oponování   Autorská a inovátorská činnost   Vše pro úspěch a rychlé zvýšení zisku   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus   Google   Seznam