mezera esotericism-clairvoyance-divination-astrology-tarot-card-author-innovator-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera esoterika-jasnovidectvi-vesteni-astrologie-tarot-vyklad-autor-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

Otakar Almatir Jalůvka – výzkum a praktické využití esoteriky

Jasnovidectví a věštění - astrologie, numerologie, výklad karet Tarot

Věštění je způsob, jak poznat nejen svou minulost, současnost, budoucnost či karmu

Jasnovidectví a věštění může také přinést i jiné užitečné informace - třeba jak dopadne nějaká akce

K poznání toho, co nevíme a chceme vědět, a to nejen o sobě, ale i o druhých, můžeme využít nabídky různých způsobů, jak toho dosáhnout. Můžeme využít celou řadu možností, jako je například astrologie, numerologie, psychometrie, výklad karet - Tarot, věštění z křišťálové koule, odpovědi siderického kyvadla, astropsychologie, chiromantie, výklad snů, kávová sedlina atd.

Jasnovidectvím a věštěním můžeme také zjistit karmu a osud, nebo i informace o tom, jaký bude průběh, konec nebo výsledek nějakého děje, procesu nebo akce, a to kdykoliv a kdekoliv. Stoprocentní jistotu a spolehlivost výsledků věštění nelze nijak zaručit. Ta je závislá na více či méně ovlivnitelných i námi neovlivnitelných faktorech, třeba i na kvalitě a spolupráci druhých.

To předpokladá existenci společného vědomí lidských bytostí (globální podvědomí), v němž jsou všechny pozemské děje, skutky, životy, osudy, cesty, vzpomínky i všechny pozitivní a negativní činy zaznamenány a odkud čerpají média v transu informace.

 

Na nás je rozhodnutí - čemu nebo komu chceme více věřit

K provádění jasnovidectví a věštění se dnes používají různé nástroje a pomůcky, včetně dokonalých počítačových programů. Ty jsou vhodné zejména pro numerologii a astrologii, dokáží rychle vypočítat a ukázat postavení planet v zadaném místě a čase pro astrologa nebo rovnou poskytnou vyhodnocení a věštbu.

 

horoskopy-zodiak-zvěrokruh-astrologie-věštění-tarot-karty-kyvadlo-esoterika

 

Oblasti zájmu, výzkumu a současné praxe zejména v těchto oblastech věštění

Věštění v přítomnosti konkrétní osoby, v nepřítomnosti na dálku a podle nástrojů a pomůcek věštce

 

věštění s nutností přítomnosti konkrétní osoby / astropsychologie, chiromantie,

věštění v nepřítomnosti konkrétní osoby na dálku / astrologie, numerologie, psychometrie,

věštění podle pomůcek věštce / výklad karet Tarot, křišťálová koule, siderické kyvadlo, výklad snů, jiné metody.

 

pentagram, esoterika, psychotronika, astrologie, biotronika, léčení, energie

 

Jasnozřivost - prekognice

Prekognice je věštecká schopnost vidět nebo vědět o událostech dříve než k nim skutečně dojde. Prekognice je podobná jako předtucha nebo tušení. Předtuchy se často objevují ve snu i bdělém stavu, podobně jako tušení (jasnozřivost).

 

Věštění v přítomnosti konkrétní osoby

Astropsychologie

Astropsychologie je esoterická disciplína užité astrologie, která při výkladu věštby využívá poznatky získané z různých typů horoskopů a také poznatky z psychologie a psychoanalýzy.

 

Chiromantie

Chiromantie je způsob věštění ze znaků a čar na rukou, kdy se hodnotí délka, hloubka, tvar, směr atd. čar dlaně. Čáry jsou jedinečné (jako otisky prstů) a odrážejí stálé vlastnosti zkoumaného, jeho prožité životní situace a taktéž i informace pro obsah věštby.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Věštění v nepřítomnosti konkrétní osoby na dálku

Astrologie

Astrologie (hvězdopravectví) je obor zabývající se hledáním vztahů a souvislostí mezi aktuálním postavením kosmických těles (konstelace hvězd) a právě probíhajícími i budoucími ději na určitém místě Země. Planety mají svůj odlišný charakter a vliv na Zemi a na její obyvatele a jejich vzájemná kombinace určuje obsah věštby. Stará západní tradice astrologie je dnes propojena a skombinovaná s mnoha orientálními, indiánskými a pohanskými astrologickými systémy a vytvořila poněkud nepřehlednou změť astrologického symbolismu a interpretačních metod.

 

Numerologie

Numerologie je číselná mystika, založená na čtení informací z čísel. Věštění vychází se z přesného data a času narození, ze kterého se vypočítávají životní a jiná čísla a jejich různé soustavy a sestavy, ktere tvoří základ pro výklad věštby. Výklad lze provádět v přítomnosti jedince nebo i na dálku, lze věštit prakticky cokoliv (to platí i pro většinu věšteckých metod).

 

Psychometrie

Psychometrie je jasnovidecká schopnost věštit konkrétní osobě v její nepřítomnosti prostřednictvím předmětu, který takové osobě patří nebo k ní má nějaký přímý vztah. Tento zástupný předmět (substitut) umožňuje spojení esoterika s jeho majitelem a při věštbě se drží v ruce nebo jinak vnímá.

 

věštění-psychotronika-medium-sugesce-hypnosa-psycho-terapie-věštba-esoterika-homo

 

Věštění podle pomůcek věštce

Astrologické pomůcky

K provádění jasnovidectví a věštění se dnes používají různé nástroje a pomůcky, včetně dokonalých počítačových programů, které dokáží rychle vypočítat a ukázat postavení planet v zadaném místě a čase pro astrologa nebo rovnou poskytnou vyhodnocení a věštbu. Součástí astrologie je i zvěrokruh (zodiak, zvířetník), obsahující 12 souhvězdí, jejichž přítomnost na obloze v době narození jedince určuje obecně jeho povahové rysy, schopnosti charakterové a jiné vlastnosti.

 

Horoskop

Nejznámější oblastí astrologického zkoumání je popis vztahu postavení astrologických planet v okamžiku narození na člověka pomocí astrologického diagramu zvaného horoskop. Je to schematický obrazec se zakreslenými horoskopickými prvky, který slouží jako podklad pro předvídání budoucnosti, k dešifraci povahy osobnosti či jevu apod. Horoskopy bývají pro větší srozumitelnost převedeny do písemné formy.

 

Vykládací karty - Tarot

Výklad karet (kartomantie) - výklad (věštba) z karet. Pro věštění karmy, osudu, minulosti, budoucnosti nebo skryté současnosti z karet se používá buď tarotových (obrázkových, cikánských, magických) nebo klasických hracích (mariášových) karet. Karty se vykládají v určitém systému a každý kartář má svou metodu výkladu.

 

Křišťálová koule

Křišťálová koule (krystalomantie) představuje magické zrcadlo, kterým můžeme nahlížet do minulosti i budoucnosti a zobrazovat cokoliv z reálného i astrálního světa. Křišťálová koule je přepážka mezi reálným a astrálním světem a lze v ní sledovat pozitivní i negativní věci. Lze tak vstoupit do kontaktu s astrálním světem.

Pravá křišťálová koule musí být vyrobena z přírodního křišťálu - polopropustného nerostu, nikoli z křišťálového nebo dokonce obyčejného skla. V praxi však může funkci křišťálové koule převzít jakýkoli předmět, kterému zkušený esoterik přisoudí vlastnosti a funkci pravé křišťálové koule a jako takový jej použije.

 

Siderické kyvadlo

Siderické (hvězdné) kyvadlo je esoterická pomůcka ve formě zavěšeného předmětu volně drženého v ruce mezi palcem a ukazovákem, která reaguje (nebo nereaguje) kývavým pohybem na dotazy esoterika, který ze směrů pohybů, jejich intenzity a charakteru vyčte (vnímá) obsah odpovědi. K rozpohybování kyvadla dochází neuvědomělými (podvědomými) pohyby svalů esoterikovy ruky. Je možné také využít různých pomocných obrazců nebo stupnic.

Siderické kyvadlo je možné také využít jako virguli například k hledání vody nebo některých nerostů pod zemí, ale také v medicíně při hledání postiženého místa na lidském těle nebo nějakého místa na mapě.

 

Kvalita a spolehlivost výsledků práce se siderickým kyvadlem je závislá na více podmínkách, například na momentální kondici - fyzické i psychické, na prostředí, ve kterém se s kyvadlem pracuje (jeho energetický potenciál, vliv geopatogenních zón, přítomnost druhých osob nebo jiných zdrojů negativních energií), taktéž na hloubce soustředění a transu apod. Práce s esoterikou je všeobecně vysoce energeticky náročná a vyčerpávající, proto je vhodné při nižším potenciálu vlastní vitální energie tuto činnost omezit.

Důležitá je také jasnost a zřetelnost - srozumitelnost, jednoduchost a jednoznačnost kladených otázek nebo přání, což zvýší přesnost či relevantnost odpovědí siderického kyvadla (a to platí taktéž i pro jiné techniky získávání informací). Také je vhodné kyvadlo (i jiné pomůcky, například Tarotové karty nebo virgule) často čistit od případných negativních energetických nábojů (to se týká i rukou před každou prací), a to nejlépe nad plamenem a rovněž je nedávat nikomu do rukou, půjčovat atd.

Pokud kyvadlo nereguje, nedochází ke kontaktu a spolupráci esoterika s jeho podvědomím, jeho svaly v ruce nedostávají potřebné impulsy k pohybu. Odpověd nelze vlastní vůlí nijak ovlivnit ani si ji vynutit, neboť zde se jedná o komunikaci oblasti vědomí s podvědomím a to je funkčně i hierarchicky nadřazené oblasti vědomí.

Pokud kyvadlo stojí a neodpovídá, příčin může být několik: otázka je nesprávně či nejasně položená (otázku položit jinak, jednoznačněji, jasněji a jednodušeji), otázka je nevhodná nebo otázka nemá odpověď, málo hluboký trans (nedostatečné soustředění, málo vložené energie), kyvadlo je infikované cizí energií (nutná očista kyvadla i rukou), neznámé příčiny (komunikovat později nebo jindy).

100% jistotu a spolehlivost výsledků práce, a to nejen se siderickým kyvadlem, ale i s jinými pomůckami a technikami v oblasti esoteriky nelze nijak zaručit. Ta je závislá na více či méně ovlivnitelných i námi neovlivnitelných faktorech, třeba i na kvalitě a spolupráci druhých. Je třeba se spolehnout na vlastní vnímání kvality, hloubku transu nebo i intuici a empatii. Také lze využít své praktické zkušenosti, například odhad nebo porovnání se svými předchozími výsledky.

 

sidericke-kyvadlo-esoterika-věštění-astrologie-tarot

 

Výklad snů - snář

Výklad snů je způsob věštění využívající informace z obsahu prožitého snu. Využívá se předpokladu, že sen odráží taktéž i informace „o“ nebo „z“ budoucnosti, neboť sen není vědomý a subjektivně ovlivnitelný. Sen vzniká ve stádiu hlubokého spánku a nevědomí, je nezávislý, abstraktní a mimo realitu. Pro vlastní výklad snů se používají snáře, obsahující různé situace a jejich význam.

 

Kávová sedlina a jiné metody

Kávová sedlina a její tvar je artefakt, který slouží jako zdroj informací pro výklad věštby. Posouzení a diagnostika tvaru sedliny, její vyhodnocení a určení jejího významu je u těchto kreativních metod vždy čistě subjektivní záležitostí. Totéž se týká i lití olova do vody, automatické kresby apod.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Minulost ani budoucnost neexistuje, je pouze věčná přítomnost

 

Plynutí času je projekcí našeho rozumu. Čas si na tomto světě civilizovaní lidé rozdělili na kalendář a hodiny proto, aby mohli organizovat život sobě i druhým. To aby věděli, kdy mají zasít, jak je kdo starý, kdy musí zaplatit daně, kdy má jít do kostela, kdy do práce a kdy z ní domů.

Ve vícedimenziálním a neviditelném světě, v němž pracuje naše podvědomí, není ani minulost, ani přítomnost, ani budoucnost. Je vlastně jen absolutní věčná přítomnost, v níž minulost a budoucnost existují zároveň, najednou, nyní a teď. Po smrti je jen jediná přítomnost, která je jen jedinou formou skutečné jsoucnosti (skutečného bytí), a sice jen stálé nyní a stálé teď.

Ve vesmíru je pomyslně obsaženo vše: minulost, přítomnost i budoucnost, a to každá z nich nejen ve skutečnosti, ale i ve všech svých možnostech a variantách, které se neuskutečnily nebo neuskuteční (viz schopnost některých lidí číst v minulosti anebo v budoucnosti).

Ve vesmíru je zaznamenán nejen můj osud, ale i veškeré konkrétní detaily mého celého života, například i té cesty (všech cest) na rozcestí, po které jsem se nevydal a šel po jiné a k jinému cíli. Jdu-li tedy jakoukoli cestou, je již zaznamenán jejich průběh i cíl a tím i celý můj život a také i můj osud.

To předpokladá existenci společného vědomí lidských bytostí (globální podvědomí), v němž jsou všechny pozemské děje, skutky, životy, osudy, cesty, vzpomínky i všechny pozitivní a negativní činy zaznamenány a odkud čerpají média v transu informace.

 

kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

Rozlišení mezi minulostí, přítomností a budoucností je nutno chápat jako iluzi
(Albert Einstein)

 

Vesmír není prostorem a časem ohraničen. Budoucnost nějakým způsobem existuje už teď a může vrhat svůj stín do minulosti. Lidé, věci i události zanechávají své stopy v čase a prostoru.

Člověk má bezpochyby k dispozici síly k ovládnutí času a prostoru, nebo jich může využívat. Lidé jsou schopni zprávy ze zítřka přijímat, nebo mohou zaměřovat svůj pohled do budoucnosti nebo minulosti. Je možné jednoduchými cvičeními mobilizovat nadlidské síly.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor

 

Výhody a přednosti spojení autorských, inovativních a parapsychologických činností

Kombinace více činností a jejich současná realizace jedním subjektem je rychlejší, levnější a výhodnější

 

Současná realizace více činností z více oblastí a oborů jedním subjektem zaručuje jejich synergii, originalitu, exkluzivitu, rychlost řešení, úsporu času a nákladů, přímou osobní a neoficiální komunikaci i maximální diskrétnost.

Nové, nekonvenční a originální kreativní nápady, vize, know-how, inovace a řešení mohou pomoci vyřešit každý problém. Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Je prokázáno, že nic není dokonalé, a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralé a lze je kdykoli zlepšit. Všechno lze udělat a vyřešit lépe, rychleji, jednodušeji, levněji a efektivněji. Rozhodnutí je na vás.

 

*

Výsledky některých aktivit v těchto oblastech nelze předem zaručit, avšak vždy je nám umožněno pokusit se o ně.

V případě zájmu o využití výše uvedených činností nebo o jakoukoli jinou pomoc je podle charakteru této činnosti většinou nezbytná osobní komunikace. Poradenství, konzultace, rychlou pomoc nebo řešení jakýchkoli jiných problémů po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat. Záležitosti tohoto typu se obvykle řeší osobně a diskrétně.

 

*

MOŽNOSTI SPONZOROVÁNÍ

Možnosti využití výhodného a recipročního sponzorování vybrané nebo požadované činnosti a protislužby s možností jejího jednorázového využití nebo pravidelného či dlouhodobého využívání. Rovněž je možnost sponzorsky podpořit jiné činnosti a aktivity, například provoz tohoto webu nebo výzkum či řešení v zadané zájmové oblasti. Číslo účtu: 1029449201/5500

(IBAN: CZ5355000000001029449201 - NAME: Otakar Jalůvka - BANK: Raiffeisenbank - SWIFT/BIC: RZBCCZPP)

 

*

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, zatímco představivost obklopuje celý svět, podněcuje pokrok, dává zrození vývoji." (Albert Einstein)

"To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález." (Albert Einstein)

"Problémy není možné řešit na stejné úrovni myšlení, na které vznikly." (Albert Einstein)

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace, uváděné na všech stránkách tohoto webu i v odkazovaných článcích, nejsou vzhledem k jejich zaměření určeny prioritně jako návody a mají pouze základní informativní charakter. Proto nejsou rozvedeny do detailů, včetně uvedení podrobností a správných postupů při jejich aplikování, ani neobsahují informace o existenci možných rizik a jejich následků.

Autor tohoto webu nenese zodpovědnost za nesprávné pochopení, využití nebo zneužití jeho obsahu, ani za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých zde uvedených činností, včetně využití informací uváděných a popsaných na tomto webu a ve všech odkazovaných autorových článcích.

Autor tohoto webu neručí za přesnost, platnost nebo úplnost obsahu zveřejněného na tomto webu a v odkazovaných článcích a za žádných okolností není autor tohoto webu odpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody ani výdaje nebo jiné škody a újmy, vzniklé ve spojení s informacemi obsaženými na tomto webu.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-esoterická-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-esoterik

 

Doporučené články a odkazy

Články

Umělá inteligence a její využití k vytváření uměleckých děl a vynálezů
Nalezen rukopis dosud nikde nezveřejněné básně Petra Bezruče
Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Jak nejlépe prodat obraz a jak za něj dostat nejvyšší cenu

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Oponentury a oponentní řízení - přínos a praktická realizace oponentury
Úspory a úsporné řešení, úsporné opatření, možnosti a zdroje úspor
Jak lze rychle dosáhnout všeho, co se dlouhou dobu nedařilo dosáhnout

Inovace a inovování - co je důležité o realizaci inovací vědět předem
Know-how = vím jak - vývoj, řešení a praktická realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady na zlepšování a jejich praktická realizace

Stav zdraví je normálním stavem člověka
Léčení energiemi - Praktické léčení a terapie energiemi - Sebeléčení energiemi
Jak se zbavit problémů, stresu a strachu z kosmetické vady, několik možností řešení
Léčitelství - práce s energiemi, biotronika a bioenergetické působení na dálku
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie

Jak změnit přítomnost - Jak se vrátit do minulosti a změnit špatná rozhodnutí a jednání
Minulost ani budoucnost neexistuje, je pouze věčná přítomnost

Co všechno je v oblasti esoteriky a parapsychologie možné a prokázané
Proč, jak a kde úspěšně studovat esoteriku, parapsychologii nebo psychotroniku
Proč oficiální věda (prozatím) neuznává esoteriku
Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání a transcendence
Jasnovidectví a věštění, předpovídání budoucnosti a prekognice
Okultismus - spiritismus, bílá magie, černá magie, prokletí a voodoo

 

Odkazy

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Poezie - formální minimalizmus

Slogany - reklamní a propagační hesla
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

Sponzorování a sponzorství - výhody a možnosti investování do sponzoringu  

 

mezera esotericism-clairvoyance-divination-astrology-tarot-card-author-innovator-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera esoterika-jasnovidectvi-vesteni-astrologie-tarot-vyklad-autor-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

 

 

email-autor-a-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-know-how-inovace-realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2023 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. VEHUIAH

 

Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Index.   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. I write any texts, I solve problems creatively and innovatively, I research and practically use parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm https://www.jaluvka.com/blogg.htm Blog.   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Creation   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Samples   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Contacts   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Index.   Otakar Almatir Jalůvka – autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Píši jakékoli texty, kreativně a inovativně řeším problémy, zkoumám a prakticky využívám parapsychologii, psychotroniku, okultismus a esoteriku. https://www.jaluvka.com/blog.htm Blog.   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Tvorba   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Ukázky   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Kontakty   Oponentura, oponování, oponent   Inovace a inovování   Know-how, řešení, ochrana know-how, utajení   Zlepšovací návrhy a zlepšování   Patenty - užitné vzory - ochrany   Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - nové zdroje úspor   Nová metoda řešení skrytých problémů společností a firem   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Reserve funds - budget solution - economy drive - new source of savings   New way solution hidden trouble communities and companies   Esoterika - astrologie, jasnovidectví, věštění, výklad karet Tarot   Esoterika - Kosmická energie a její využití v praktickém životě   Esoterika - Léčitelství a terapie, biotronika, práce s energiemi   Esoterika - Okultismus, spiritismus, bílá a černá magie, voodoo, záhady   Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání - transcendence - podvědomí - trans   Esoterika - psychotronika, parapsychologie, ESP, jasnovidectví, léčitelství, biotronika, okultismus, spiritismus, magie   Esoterics - Clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Esoterics - Cosmic energy - healing and therapy in businesslike life   Esoterics - Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Esoterics - Occultism, spiritism, white and black magic, hoodooism, bane, mystery   Esoterics - Parapsychology - ESP - extra sensory perception - unconscious - trance   Esoterics - parapsychology ESP, Clairvoyance and Divination, Healing and therapy, medicine man, occultism, spiritism, magic   Sponzorování a sponzorství – výhody a možnosti investování do sponzoringu   Sponsoring and sponsorship - benefits and possi investing in sponsorship   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   sitemap.xml   sitemap-image.xml   sitemap-video.xml   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Know-how - Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Oponentura a oponování - autorská a kreativní činnost - Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Esoterika, Psychotronika, Parapsychologie, ESP, jasnovidectví, léčitelství a terapie, okultismus, magie. Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm