mezera esotericism-healing-therapies-biotronic-energy-zones-yoga-author-innovator-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera esoterika-lecitelstvi-terapie-biotronika-energie-zony-autor-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

Otakar Almatir Jalůvka – výzkum a praktické využití esoteriky

Léčení a terapie - energetické působení na dálku - léčení energiemi

Stav zdraví je normálním stavem člověka

Tělo (i psychika) je stvořeno k tomu, aby bylo zdravé

Každá porucha - fyzická či psychická - vzniká z důvodu vnitřní nerovnováhy, stresu a toxinů. Každé tělo má v sobě své vlastní uzdravovací mechanizmy (např. imunitu, procesy hojení ran, boj s mikroorganismy, opravy chybných replikací buněk u rakovin apod.). Léky mají většinou jen takový účinek, jaký od nich očekáváme (viz homeopatika, placebo). Pro dobrý zdravotní stav je nezbytné nedávat prostor žádným negativním i jiným myšlenkám - to je zásada správného pozitivního myšlení. Kdo očekává zdraví, tomu se dostaví. Jsme tím, čím být chceme.

Náš duch naše tělo i psychiku řídí a udržuje je zdravé, odolné, vitální a výkonné. Tento stav podporuje pozitivní myšlení. Chybí-li víra v uzdravení, není skutečné uzdravení možné. Zdravým se člověk stává díky svému úsilí. Současný stav těla i psychiky je přesným obrazem současných myšlenek, což se projevuje v jejich aktuálním stavu, protože každá myšlenka skrze podvědomí usiluje o to, aby se uskutečnila.

Mysl, která se neumí ovládat (plodí a udržuje a různé negativní a jiné nevhodné myšlenky) však tyto mechanismy oslabuje nebo blokuje. Myšlenka je počátkem všeho, je tvůrčím činem. Pozitivní myšlení plodí zákonitě pozitivní ovoce - aktivuje tvořivé síly podvědomí a energii k jejich uskutečnění. Kdo má zdravé myšlenky, ten nemůže být nemocný.

 

esoterika, ezoterika, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Vznik a příčiny nemocí

 

Víme, a je to i vědecky prokázáno, že jemné vibrace podvědomí jsou v konfrontaci s hrubými vibracemi těla, a to je škodlivý stav a ideální podmínky pro vznik rakoviny i jiných nemocí. Jsou neméně škodlivé, jako i jiné negativní vibrace a vlivy působení prostředí ze země i vesmíru, a jiných, dlouhodobě i krátkodobě působících faktorů, například negativní působení geopatogenních zón, radonové a jiné záření, karmické rodové zatížení, různé formy černé magie, např. woo-doo apod.

Synergická kombinace takových více faktorů na jedince působí zhoubně a je jen otázkou času, kdy se tyto oslabující vlivy na tělo, jeho imunitu i duši projeví jako nemoc. Tento stav disharmonie oslabuje tělo a jeho imunitní systém. Toto vše se děje na buněčné a molekulární úrovni, tedy i na úrovni DNA. Přirozená odolnost těla klesá a to je šance pro různé nemoci, aby ovládly tělo.

Víme, že působení či přítomnost hrubých, jemných nebo i jiných vibrací vytváří disonanci, disharmonii. My se můžeme (a musíme, pokud chceme tento stav změnit) pokoušet tento stav normalizovat a harmonizovat. Cílem léčby je dostat ty negativně působící vibrace do stavu harmonie, disonance a tedy do vyváženého stavu zdraví celého organizmu a jeho harmonie s jeho podvědomím a duší, do celkové plně harmonické rezonance.

 

esoterika, ezoterika, jinjang, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Léčení nemocí a léčitelství

 

Cílem léčení je dosáhnout vyváženého a harmonického stavu všech částí těla, které je z jakýchkoli důvodů v nerovnováze a v disharmonii. Je nezbytné odstranit příčiny nesouladu a disharmonie nalezením a odstraněním jejich zdrojů.

Žádný léčitel neléčí přímo, a sám už vůbec ne. Podstata alternativní léčby spočívá ve zprostředkování uzdravení, tedy kdy léčitel zprostředkuje uzdravení mezi stvořitelem nemocného těla a nemocným pacientem.

Léčitel sám nebo s pomocí pověřených a zasvěcených osob může dle svých možností napomoci odhalit a odstranit veškeré možné zevní příčiny, působící negativně škodlivě přímo nebo nepřímo na nemocného. Tedy vytvoří nezbytné vhodné podmínky k vyléčení a to také hlavně i proto, aby se nemoci po mvyléčení už nevracely.

Léčitel také může podle potřeby, možností a svých schopností aktivně pracovat s energiemi (pozitivními, léčivými, vitálními, regeneračními a očistnými), tyto přidávat, neutralizovat, odklánět, transformovat atd. nebo jinak s nimi manipulovat a vzájemně je kombinovat.

Při léčení na dálku odpadá možnost osobního kontaktu a sebereflexe léčitele s nemocným, rovněž je omezena nebo prakticky není žádná přímá nebo nepřímá komunikace. To však není velká překážka, neboť pro podvědomí vzdálenost nic neznamená. Akorát odpadne možnost přímého fyzického kontaktu při léčbě, tedy není možná rachlejší a přesnější diagnostika a možnost léčby pomocí rukou apod.

 

*

Léčení není relativně nijak složité pro toho, kdo o tom hodně ví, kdo má znalosti, dovednosti, praxi a zkušenosti. Princip je relativně jednoduchý, obtížnější to může být v praxi celé realizovat a zorganizovat, neboť se mohou vyskytnout nečekané překážky. Tvořivé síly podvědomí samy zvolí čas, cestu, metodu, proces nebo způsob, jak dosáhnout cílové představy - stavu plného zdraví.

Kromě práce ve vědomé i podvědomé rovině, tedy v duševní rovině a kromě práce s energiemi mohou být k dosažení zdraví využity například i některé duchovní prvky, tedy činnosti v oblasti bílé magie, například rituální obřady nebo také hypnóza, sugesce a telepatické přenosy z oblasti parapsychologie.

Tedy jedná se o vzájemně synergické kombinace za účelem dosažení stavu plného zdraví. Volba způsobu léčení i možné kombinace více metod je věcí léčitele, který postupuje podle podle aktuálního stavu, svých možností, schopností, dovedností a svého know-how. Je vhodná a mnohdy žádoucí a potřebná i spolupráce s osobami v okolí nemocného.

 

esoterika, ezoterika, jin, jang, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Pro jakoukoli efektivní pomoc není nezbytný osobní kontakt

Pomoc a léčba může probíhat i na dálku, a to i bez vědomí léčené osoby

Pokud si někdo nedokáže z jakéhokoliv důvodu pomoci sám s řešením nebo úplným vyřešením své situace, problémů nebo stavu (případně situace, problémů nebo stavu někoho jiného), může využít pomoci druhých osob, které mají větší možnosti, schopnosti, dovednosti, znalosti, praxi a zkušenosti.

Pomoc ve formě diagnostiky a vlastní léčby je možná i na dálku za určitých specifických podmínek, které jsou vždy individuální. Jedná se o proces, jehož délka je přímo závislá na konkrétním stavu, na délce eskalace problému, na hloubce a závažnosti řešeného problému a taktéž i na úrovni cílového stavu, kterého je třeba dosáhnout.

K účinné pomoci při řešení jakéhokoliv problému, zejména zdravotního, není nezbytné osobní setkání, neboť každá změna a řešení těchto problémů se odehrává v nitru každé osoby, tedy na úrovni jeho podvědomí, kde se aktivují právě ony tvořivé podvědomé síly a energie, které pak aktivně a postupně tyto pozitivní změny způsobují.

Pro dosažení dlouhodobého nebo trvalého zlepšení stavu nebo vyřešení daného problému je v některých případech nezbytné opakování procesu, případně jeho korekce a to podle potřeby, což se týká zejména komplikovaných stavů a problémů. V některých případech je nezbytný osobní kontakt a aktivní spolupráce s poskytovatelem pomoci (např. při léčení přiložením rukou apod.).

Tato pomoc však nemusí být v konečném důsledku z různých důvodů stoprocentně účinná a efektivní, i když byla ze strany poskytovatele pomoci vyvinuta maximální snaha, přístup a zájem. Výsledek je taktéž závislý i na motivaci a intenzitě chtění léčeného, na jeho víře v účinnost této pomoci a na jeho očekávání úspěchu léčby.

 

jin-jang-léčitelství-biotronika-psychotronika-joga-relaxace-čakry-energie-esoterika

 

Rychlé a efektivní řešení problémů v oblasti zdraví a života je základní potřebou člověka

Nemoc není jen poruchou na buněčné úrovni, nýbrž také poruchou v energetickém poli buněk.

Dobře proudící pozitivní vitální energie v dostatečném množství je základní podmínkou dobrého zdraví a odolnosti vůči nemocem. Prověření čistoty obytných nebo pracovních prostor, potřeba jejich vyčištění od kontaminace negativními energiemi a zajištění dobře proudící geoenergie a astroenergie do těchto prostor je základní podmínku jejich bezpečného užívání.

Pro řešení problémů osob, zvířat i rostlin je vhodná zejména práce s energiemi - biotronika a bioenergetické působení na dálku nebo dotykem, které je šetrné a účinné. V kombinaci s celostním přístupem, homeopatickými metodami a při oboustranné spolupráci je možné dosáhnout velmi dobrých a rychlých výsledků. Důležité je odstranění příčin problémů, aktivace vlastní schopnosti vyléčit se a také prevence.

 

Práce s energiemi vhodně doplňuje a přitom respektuje klasickou medicínu

Praktikovaná práce s energiemi, její postupy a metody vhodně a účinně doplňují a respektují oficiální klasickou medicínu (diagnózu, indikovanou léčbu, zákroky, operace, léčebný režim, předepsané léky, rehabilitace apod.), jsou přitom většinou zcela bezbolestné a navíc léčbu výrazně urychlují a tím ji i zpříjemňují a zlevňují.

 

Hlavní druhy energií

Geoenergie

Geoenergie je zemská energie, která vyvěrá ze země. Tato energie má základ v hmotné rovině a je nositelem zejména rovnováhy, síly a pohody.

Astroenergie

Astroenergie je kosmická energie, která na nás působí z vesmíru. Tato energie je nositelem zejména kreativity a tvořivosti, schopností vizí, fantazie a představivosti.

 

Geoenergie proudí od chodidel k temenu hlavy, astroenergie pak opačně, od temena hlavy k chodidlům. Geoenergie i astroenergie mohou tělem proudit proti sobě a harmonicky se v něm mísit, být v rovnováze a aktivně a pozitivně působit a taktéž i dále neřízeně (podle potřeby i řízeně) vyzařovat.

 

Oblasti zájmu, výzkumu a současné praxe zejména v těchto oblastech energie:

Práce s energiemi a působení těmito energiemi na dálku - léčení a terapie

 

působení energiemi na dálku / biotronika, bioenergetické působení na dálku, léčení a terapie, revitalizace, hubnutí, omlazování,

hlavní cíle působení energiemi / orgány, skupiny orgánů, celý organismus, aura, čakry, funkce, prostory, geopatogenní zóny,

alternativní metody léčení a terapie / znovunapojení, celostní medicína, homeopatie, léčení duchovní cestou, kosmická energie.

 

pentagram, esoterika, psychotronika, astrologie, biotronika, léčení, energie

 

Působení energiemi na dálku

Řešení problémů pozitivní energií

Pozitivní energie je druh energie, která má pozitivní, kladný a dobrý obsah a sílu, na rozdíl od energie negativní, které je víc a která všude převládá. Pozitivní energie se vyskytuje celkově méně než energie negativní, proto je nezbytné snažit se pro dosažení vyvážení a harmonie (jin-jang) pozitivní energii vytvářet, šířit ji a sdělovat. Více na webu: Kosmická energie a její využití v praktickém životě

 

Biotronika a působení bioenergií

Biotronika je oblast studia, výzkumu a praktického působení určenou energií (zejména pozitivní a vitální bioenergií) podle potřeby na biopole, auru, čakru nebo problémový orgán jedince přímo, bez zprostředkování dosud známými fyzikálními interakcemi nebo médii. Tuto činnost lze provádět buď v přítomnosti anebo v nepřítomnosti na dálku. Řešení vhodně doplňuje a respektuje klasickou medicínu.

 

Bioenergetické působení na dálku

Bioenergetické působení na dálku je působení pozitivní vitální energií na celé tělo, část těla nebo orgán, a to na jakoukoliv vzdálenost za účelem vyřešení nějakého problému. Může se jednat například o postupné čištění (detoxikace), posilování, dobíjení, omlazování, revitalizace, zpomalování, zastavování, vytěsňování, odstraňování a jiné pozitívní ovlivňování fyzické nebo psychické části jedince podle potřeby, a to i opakovaně nebo jako prevenci.

 

Odblokování

Už od svého narození je téměř každý jedinec ze všech stran vystaven zevním vlivům, způsobujícím v něm vznik celé řady zejména psychických, ale i fyzických bloků. Tyto bloky nevnímá a vůbec o nich neví. Odblokování znamená odstranění psychických i fyzických bloků, které značně omezují a mnohdy až znemožňují plnohodnotný rozvoj a život. Při odblokování pomáhá i sugesce, autosugesce a hypnóza.

 

Léčení a terapie

Práce s energiemi má vliv na pozitivní změny organizmu, zejména na jeho čištění, detoxikaci, regeneraci a dobíjení jeho částí i celku pozitivní vitální energií. Možnost dosažení vyšší úrovně celkové harmonizace a odstranění některých problémů a potíží, jejich příčin i prevence. Proces stárnutí organizmu je možné zpomalit nastartováním životních procesů málo aktivních organizmů a plné obnovení většiny nebo všech funkcí na buněčné úrovni.

 

Revitalizace

Revitalizace má za cíl znovuoživení, posílení a celkovou vzpruhu organizmu jako celku harmonizací jeho částí a jejich aktivizací vitální energií dodávanou zvenčí. Nezbytnou součástí terapie revitalizace je zdravá přírodní strava a životospráva, udržování správné váhy a tělesné kondice, odpočinek, relaxace a jiné metody, které mohou pomoct, neboť prostředí okolo je možné měnit jen minimálně.

 

Regenerace

Regenerace znamená pro tyto účely uvedení částí organizmu, orgánů nebo celého těla do původního stavu, obnovení, postupné nahrazení odumřelých částí organizmu novými. I v případě regenerace platí, že každý člověk může z velké části ovlivňovat svoje zdraví, zejména vhodnou zdravou výživou bez chemikálií, pohybem, relaxací, dostatečným spánkem a jinými dostupnými metodami.

 

Hubnutí - redukce váhy

Hubnutí a redukce váhy je nezbytnou součástí procesů, majících za cíl zpomalení procesu stárnutí a znamená nejen zlepšení fyzického zdravotního stavu, ale i zlepšení vnějšího estetického vzhledu a celkové kondice, což se v konečném důsledku odráží i na psychickém stavu jako lepší pocit a zvýšení sebedůvěry. Hubnout lze formou osobní i dálkové terapie, diskrétně a nejúčinnějši je v kombinaci s nutriční výživou, zdravým životním stylem, psychoterapií, biotronikou a působením vitálními energiemi na dálku.

 

Omlazování

Omlazení organizmu jako celku nebo jeho částí a orgánů je možné zpomalením až zastavením procesů jejich stárnutí, které je způsobováno zejména poškozováním kódu DNA při replikaci jeho buněk, poškozováním kyslíkovými radikály nebo jinými mutageny. Relativního omlazení tak dosáhneme následným srovnáním s ostatními, normálně stárnoucími jedinci. Člověk jako energetická bytost nikdy nezestárne a nezemře, může pouze změnit formu a stav své existence a jinak její podstata zůstává stále stejná.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Hlavní cíle působení energiemi na dálku

Aura

Aura je energetický obal, který obklopuje všechny živé bytosti, je to bioenergie vyzařovaná kolem těla. Aura má vypovídací schopnosti, její síla a zabarvení odráží celkový i zdravotní stav jejího nositele a také i jeho hlavní vlastnosti a rysy. Člověk s problémy má auru menší a tmavší než zdravý a šťastný. Auru lze vycítit i rukou, každá barva vyvolává určité vibrace. Aura je taktéž i jedním z cílů působení energiemi.

 

Čakry

Čakry jsou myšlené energické body na těle (části těla). Základních čaker je 7, hlava je číslo 1. Každá čakra má jednotlivou barvu a především význam. Pro účely diagnostiky a řešení a jejich léčby je lidské tělo rozdělěno do několika částí - čaker, ve kterých se nacházejí hlavní orgány nebo skupiny důležitých orgánů, které se posuzují a léčí jako celek - čakra (žádný orgán totiž nepůsobí samostatně, ale v systému dalších). Nejen nemocné orgány, ale i celé čakry jsou cílem působení léčitele.

 

Orgány

U fyzických nemocí jsou centry působení energiemi zejména konkrétní orgány nebo funkční skupiny orgánů léčeného, které jsou zdrojem a příčinou problémů, projevujících se navenek jako zjevná, zjištěná a prokázaná nemoc, stav, nebo trauma. V případě nemocí psychických je pozornost zaměřena podle charakteru zjištěné nemoci především na konkrétní centra mozku a jeho funkce, případně na vyšší nervovou soustavu nebo i jiné orgány, s cílem odstranění příčin poruchy a dosažení správného nastavení. Vždy však vycházíme z faktu, že část fyzická a psychická spolu tvoří jeden nedílný, vyvážený, harmonický, organický a synergický funkční celek.

 

Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny jsou místa s takovou geologickou stavbou (např. tektonické zlomy pod domem, složení půdy, záření, spodní voda, jiné vlivy), které způsobují u citlivějších nebo oslabených a nemocných osob negativní působení na jejich organizmus. Dlouhodobé působení negativních energií může způsobit vznik vážných psychických i fyzických problémů. Některé vlivv negativního působení geopatogenních zón lze vhodně eliminovat podle jejich druhu, typu a intenzity jejich odstraněním, odrušením, blokováním nebo přesměrováním.

 

psychologie-psychotronika-senzibilita-médium-sugesce-hypnóza-psycho-terapie-esoterika

 

Alternativní metody řešení problémů

Hypnóza a autohypnóza

Podvědomí vytvořilo tělo a proto je schopno jej i vyléčit. Hypnózou i autohypnózou je možné ovlivnit funkci řady orgánů. Podvědomí může ovlivnit imunitní systém a další oblasti. Úspěšnost léčby nejen nádorových onemocnění závisí na včasnosti zapojení hypnoterapie. Ta může velmi podpořit imunitní systém, ale musí se přijít včas.

Zhubnout pomocí hypnózy a autohypnózy je jediný možný trvalý způsob. Bez správného nastavení podvědomí je totiž trvalý efekt vyloučen. Standardní počet hypnoterapeutických setkání je 8. V oblasti hypnoterapie je známo několik studií, které úspěšně vedly k zvětšení ňader až o 1,5 velikosti. U 28 % žen došlo k zvětšení na jimi stanovenou velikost, u 85 % došlo k významnému zvětšení.

 

Znovunapojení

Znovunapojení se na energetický potenciál Země a stromů jako na původní zdroj bioenergie a opětovné nastolení civilizací přerušené symbiózy a souznění člověka se Zemí a přírodou. Čerpání pozitivní astroenergie z vesmíru. Návrat k přirozenosti a odklon od jiných umělých náhražek, zdrojů a závislostí, zejména chemických. Průběžné čerpání, doplňování a akumulace přirozené, pozitivní a vitální bioenergie a astroenergie.

 

Celostní medicína

Celostní medicína je způsob diagnostiky a léčení nemocí nebo tělesných orgánů s ohledem a důrazem na celý organizmus, který tvoří jeden nedílný, vyvážený a harmonický celek části fyzické a psychické. Synergie těla a mysli.

 

Homeopatie

Homeopatie je šetrný, ale účinný způsob léčení nemocí podáváním nepatrných dávek léků nebo léků silně ředěných. Léčba homeopatickými léky má pro pacienty stejný přínos jako léčba léky klasickými, ale s menší spotřebou léků s potenciálně nežádoucími účinky. Klinický vývoj stavu pacientů v péči lékařů, kteří předepisují homeopatické léky, je podobný tomu, jaký vykazují ostatní pacienti, ovšem s minimálním užíváním léků, které mohou mít vedlejší účinky. Některá léčiva s negativními vedlejšími účinky lze nahradit bylinami.

 

Placebo efekt

K léčení se používá i placebo (přípravek neobsahující účinnou látku) a placebové reakce, kdy léčebný výsledek je vyvolaný přesvědčením pacienta, že je léčen a že užívá skutečný lék a následnou reakcí jeho organismu jako na skutečný lék.

Ke zlepšení zdravotního stavu pacienta dojde jen díky tomu, že věří v efektivitu nasazené léčby. Toto zlepšení může být částečně zdánlivé, ale i reálné, protože psychika se může odrazit i ve fyziologii. Při testování vakcín a dalších léků se slovem placebo označuje neúčinná látka, která je podávána lidem v zaslepených studiích. Při takových výzkumech vědci ani účastníci až do vyhodnocení výsledků netuší, kdo dostal účinnou látku a kdo testovaný lék. Rozdílem mezi skupinou s placebem a s účinnou látkou v daném faktoru se pak měří účinnost látky.

 

Nocebo efekt

Nocebo je opakem placeba. Efekt se projevuje tak, že člověk pocítí negativní vliv na svůj zdravotní stav čistě na základě očekávání, že se tak stane. Typickým příkladem je právě pociťování očekávaných vedlejších účinků nějaké látky při klinických testech i v případě, že místo ní daný člověk dostal neúčinnou látku (placebo). Známé jsou i případy, kdy se u lidí dostavily příznaky otravy poté, co se jen domnívali, že snědli moc léků nebo něco jedovatého.

 

Přírodní látky

Látky rostlinného nebo živočišného původu (např. z bylin, hub, plodů, části těl živočichů) slouží k výrobě řady léků a ve vhodné formě a koncentraci je lze používat i přímo. V esoterice se používají k léčení, při obřadech a pro dosažení jiného (změněného) stavu vědomí (transu).

 

Tvůrčí představivost

Tvůrčí představivost využívá fantazie k dosažení všeho potřebného. Je to vrozená schopnost obrazotvornosti jako základní tvůrčí energie vesmíru, používaná vědomě či nevědomě. Fantazie vytváří v mysli představy, mentální obrazy přání a cíle, které se získáním pozitivní energie stanou objektivní skutečností. Cíl může být stanoven v rovině fyzické (zdravotní stav), emocionální, mentální a duchovní.

 

Léčení duchovní cestou

Nejjednodušší a nejpřirozenější způsob uzdravení (a to i z jinak nevyléčitelných chorob) je léčení duchovní cestou. To znamená individuálně přijímat léčivou sílu duchovní cestou, pomocí vyšší, spirituální síly, která může pomáhat a léčit. Přijímáním této léčivé síly mohou mizet nejen nemoci fyzické i psychické, ale i závislosti a jiné problémy. Podstatou je zde víra v dobro, vůle ke zdraví a touha k uzdravení. Více na webu: Kosmická energie a její využití v praktickém životě

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-ezoterika

 

Duchovní léčba a léčitelé

Duchovní léčitel Bruno Gröning

Bruno Gröning byl německý duchovní léčitel, který neměl ani lékařské ani teologické vzdělání a přitom dokázal léčit až 30 000 lidí denně najednou. Považoval se za Božího vyslance, byl obdařen darem od Boha, jenž mu umožňuje získat vliv nad jinými osobami i zvířaty a ve svých vystoupeních vyzýval k „velké proměně“ („Großer Umkehr“).

Říkal že nemoc je zlo a je ji třeba odevzdat Bohu a on sám v tomto procesu léčení stojí jen jako prostředník. On sám odmítal slovo léčitel. Existují tisíce dokumentů, které prokazují vyléčení nevyléčitelných nemocí. V jednom případě neuzdravil válečného slepce (podobně i pacientku v posledním stadiu TBC), protože už neexistovala tkáň, se kterou by mohl pracovat.

 

Ještě za svého života Bruno Gröning řekl:

"Všichni lidé musí zemřít, já také. Tělo se uloží do země, ale já nebudu mrtvý. Pro toho, kdo mě zavolá, budu zde a budu pomáhat dál."
"Existuje mnohé, co se nedá vysvětlit, ale nic, co by se nemohlo stát."
"Peníze jsou mocné, zdraví je všemocné".

 

Zajímavý třídílný dokument s mnoha očitými svědky, důkazy, vyléčenými a léčiteli:

Fenomén Bruno Gröning – dokumentární film – ČÁST 1
Fenomén Bruno Gröning – dokumentární film – ČÁST 2
Fenomén Bruno Gröning – dokumentární film – ČÁST 3

 

Bruno_Gröning, léčitel, léčitelství, ezoterika, healing, therapy, healer, healering, esotericism, parapsychology

 

Léčení energiemi - Praktické léčení a terapie energiemi - Sebeléčení

Léčení energiemi obecně

Reiki je forma alternativní medicíny, vyvinutá zřejmě v roce 1922 japonským buddhistou Dr. Mikao Usuim. Slovo Reiki vzniklo složením dvou japonských znaků. Znakem Rei, překládáme jako "univerzální, všepronikající" a Ki znamená "životní energie".

Ájurvéda je sanskrtské slovo a znamená systém tradičního indického lékařství praktikovaný i v jiných zemích, včetně České republiky, jako systém alternativní a komplementární medicíny. Nejstarší literatura o ájurvédě pochází již z védského období v Indii.

Feng-šuej je tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Pokouší se nastolit harmonii v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie čchi. Takovým prostorem může být například byt, dům, pracoviště, zahrada nebo město.

 

esoterika, ezoterika, jin, jang, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Čínská medicína, česká Biotronika léčitele a biotronika Tomáše Pfeiffera, žáka a pověřeného pokračovatele Josefa Zezulky i působení ukrajinských a jiných léčitelů a šamanů apod. jsou alternativní medicíny, pracující s energiemi - v podstatě se jedná o biotroniku, tedy různé způsoby dodávání léčivých energií do postižených míst za účelem jejich nápravy, regenerace, revitalizace, odstranění příčin i následných stavů, tlaků, otoků, blokací, bolestí apod.

Nejedná se zde o tzv. spirituální, neboli duchovní léčbu, ta má jiné, nefyzické prostředky (spirituální léčbu jsem podstoupil dvakrát po sobě u australského léčitele Steva Rydera cca před 30 lety - na internetu má spousty videí, velmi slavný duchovní léčitel).

U těchto technik, pracujících s energiemi, je podstatná jejich celostnost - tedy pohlíží se na tělo jako na jeden harmonický celek, který je v případě problémů rozladěný. Svou roli zde hraje i výživa, životní styl, duchovní náplň a životní postoj.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-energie-astrologie-esotericism

 

Praktické léčení a terapie energiemi

Tyto léčivé energie lze dodávat kontaktně - rukama, dotekem, nekontaktním působením nad inkriminovaným místem, ale i na dálku, a to bez omezení vzdálenosti. Léčitel může dávat svou energii, energii transformovanou z okolí, využít energie pacienta, může i energii měnit - obracet z negativní na pozitivní, vše podle aktuálního stavu a potřeby. Energiemi může nastolit nebo zastavit různé procesy, měnit stavy, činit změny apod., a to stejně účinně, jako například medikamenty nebo jinými zákroky a léčebnými procesy klasické medicíny.

Léčitel neléčí přímo, ale působí jako zprostředkovatel mezi pacientem a jeho stvořitelem. Léčitel může, podle jeho úvahy, problém jakkoli změnit, zastavit, odebrat nebo zlikvidovat. Léčitel si také vybírá, koho se bude pokoušet léčit. Léčitel nepřemýšlí jako odborný lékař specialista, ale diagnostikuje a jedná podle potřeby a intuice, vnímá pacienta jako jeden nedělitelný harmonický celek.

Do pacienta mohou proudit energie 1. z vesmíru - astroenergie, 2. ze země - geoenergie apod., 3. z léčitele, může se energie transformovat z jiné energie a odjinud, může se negativní a škodlivá energii změnit na pozitivní a léčivou apod., může se také vše jakkoli kombinovat a tím jejich účinky i synergicky násobit, naprosto volně a kreativně. Nejsou na to určena žádná pravidla, protože každý to cítí a vnímá jinak, ale součástí úspěšného postupu by měla být vždy současná jasná představa cíle a jeho intenzívní vnitřní obrazová vize.

 

esoterika, ezoterika, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Je také možné používat při práci s energiemi i různé substituty, tedy předměty zástupné, například amulety nebo talismany, byliny, nápoje apod., které jsou léčitelem nabity (naprogramovány) a bez jeho přítomnosti tyto předměty pacienta postupně nebo i šokem léčí. Zde se to již prolíná s bílou magií a magickými rituálními obřady.

Nic se však nesmí přehánět, musí zůstat vyvážená harmonie jin-jang. Samozřejmě, že stejně jako u ostatních technik a potažmo i esoterických oborů a oblastí není nikdy stoprocentně zaručen stoprocentní úspěch. Ten je navíc velmi závislý na spolupráci pacienta, na jeho důvěře, víře a chtění, a také nelze účinně léčit proti jeho vůli nebo bez jeho vědomí. Škodit účinně ale takto lze (např. formy woodoo). Nejtěžší, a až někdy nemožná je práce s malými dětmi, ty obvykle nespolupracují.

Proudění - tok energií - lze cítit, vnímat. Stačí chvíli třít suché ruce-dlaně o sebe a pak si je přiblížit k sobě na několik centimetrů nebo na jiné místo a ucítíš to. Třeba jako teplo nebo brnění atd, každý je jiný a každý to cítí a vnímá jinak. Ale cítíš, že to tam je. To je ta neviditelná energie, která podle jejího určení, cíle, načasování a nasměrování dokáže téměř zázraky. Když energii pojmenuji, naprogramuji, určím její poslání a cíl, nasměruji ji s vidinou chtěného stavu, cíle a úspěchu, a pokud pacient spolupracuje, tak to většinou zafunguje.

 

parapsychologie-ESP-esp-okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esoterika-ezoterika-magie

 

Je to i náročné

Musím podotknout z vlastní zkušenosti, že práce s energiemi ve smyslu léčby, která má být účinná, je někdy i velmi vyčerpávající a nelze ji provádět stále nebo příliš často. Proto je taková záležitost také relativně drahá.

Účinek zásahu je závislý na diagnostice a vhodné volbě způsobů, na jejich intenzitě a počtu opakování, vždy však podle stavu a aktuální potřeby, neboť málokdy se podaří odstranit problémy se 100% účinností, trvale a najednou, což se týká zejména vleklých a dlouhodobých potíží a změn.

A taková práce je náročná na čas a způsobuje i vyčerpání léčitele či šamana, který se pak musí adekvátní dobu konsolidovat. U osob nezkušených a těch, které nejsou naprosto přesvědčeny o svých schopnostech, ale chtějí tím trychle vydělat, může dojít i k přenosu nemoci na takového rádobyléčitele nebo ke vzniku jiných problémů, pokud tyto techniky patřičně plně neovládá a pokud nemá situaci plně pod kontrolu.

 

esoterika, ezoterika, jinjang, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Sebeléčení

U sebeléčení a sebeterapie je to relativně jednoduché, zde máme situaci 100% pod vlastní kontrolou. Máme zpětnou vazbu a můžeme si akce kdykoli opakovat, měnit způsoby a metody, pracovat podle potřeby anebo zvolnit, když cítíme úlevu nebo zhoršení apod. Průběžné zhoršení stavu může ale také indikovat vzniklé léčivé procesy a probíhající změny.

Tyto léčivé a samoléčivé schopnosti má v sobě každý, akorát o nich netuší a má je potlačeny. Cvičení a praxe tyto skryté schopnosti a možnosti rozvíjí a dělá mistra. Varuji však před jakýmikoli neodbornými a amatérskými pokusy o léčbu nebo o samoléčbu energiemi nezkušenými nebo nezasvěcenými osobami, neboť tímto může dojít i ke vzniku rizika zhoršení stávajícího stavu.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Jak se zbavit problémů, stresu a strachu z kosmetické vady, několik možností řešení

Ona:

 

"Mám takový zvláštní problém, který bych ráda vyřešila bez lékařů, nebo spíše bez léků - chemie, co předepisují.
Rozhodně v mém problému hraje velkou roli stres a strach. Tento problém před přítelem úspěšně tajím, i když je to často velmi složité.
Snad mi to vše vysvětlíte, pomůžete pochopit a zbavím se problémů.

Já zkrátka věřím tomu, že stres a takové to "nemám se rád" hodně ovlivňují a ubližují tělu a zdraví, ale i přesto, že tomuhle věřím, stejně v to propadám, takže to vše je potom neskutečný kolotoč, zamotané klubíčko, nebo třeba i spirála, pořád se to tak dokola opakuje a vším tím strachem a stresem zveličuje, že potřebuji pomoci, potřebuji tomu všemu porozumět a poradit, co dělat.

Co mě trápí - to je dle mého názoru přílišné ... (nebo také malé, velké, časté apod.)"

 

Otakar-Almatir-Jalůvka-autor-textař-inovátor-esoterik-inovace-know-how-kreativní-řešení-realizace-biotronika-psychotronika

 

Já:

 

Děkuji Vám za důvěru. Vynasnažím se zde dle svých možností a času trochu objasnit Váš problém a nalézt - nastínit několik variant jeho možného řešení. Každý problém má své řešení, jen my ho někdy nevidíme. A každý problém je řešitelný, možná že ne hned, ale postupně určitě.

Co je podstatné:

 

Váš případ není neobvyklý. Máte relativně štěstí, že se nejedná o žádnou vážnou nemoc nebo tělesnou vadu, která by Vám jakkoli znemožňovala normální život, ale jedná se o jev, který nijak nezasahuje do celkové funkce Vašeho organizmu, neohrožuje a ani neomezuje žádné základní ani žádné jiné životní funkce tělesné či duševní. To je na tom podstatné a důležité.

 

Otakar-Almatir-Jalůvka-autor-textař-inovátor-esoterik-inovace-know-how-kreativní-řešení-realizace-parapsycholog

 

Psychický dopad:

 

Jedná se víceméně o kosmetickou vadu, která Vám způsobuje problémy akorát v oblasti psychické, a to tím, že narušuje Vaše sebevědomí, což vás do jisté míry stresuje a způsobuje i strach z možného zhoršení tohoto stavu. Cítíte se trapně, provinile, prožíváte pocity studu, hanby, zkrátka máte z toho mindrák a jste z toho nešťastná. Snažíte se ten problém všemožně a úspěšně skrývat, protože máte strach a obavy, že až to Váš přítel zjistí, tak Vás opustí.

Vaše sebevědomí je ale pouze a jen váš pocit, Vaše mínění o sobě, sebehodnocení Vaší osoby, v tomto případě po její vnější fyzické stránce. Toto sebevědomí je však Vámi plně ovlivnitelné.

Tímto názorem, který je pro Vás trpkou realitou, se však nijak nesnažím snižovat význam sebevědomí pro člověka a zejména pro dívku nebo mladou ženu a plně chápu Vaši zoufalou snahu o nějaké, jedno jaké, ale hlavně rychlé a účinné řešení tohoto, pro Vás nepříznivého stavu. Pouze tím naznačuji, že se zde jedná z hlediska celkového posuzování a komplexního hodnocení Vaší osoby jako člověka o nepříliš významný, i když nezanedbatelný kosmetický detail.

Mi osobně by taková Vaše malá kosmetická vada třeba zase až tolik nebo vůbec nevadila, ale na rozdíl od Vašeho partnera mám už jisté životní zkušenosti a vím, že jiné Vaše vlastnosti, které jsou pro život důležitější než dokonalý vzhled, takové menší kosmetické vady často hravě překryjí. Nikdo totiž není úplně dokonalý a nikdo není úplně zdravý. A nic není ideální. To je normální.

Nejsou to přímo nějaké velké vady, které by Vás snad nějak vážně omezovaly v čemkoli, jsou to vlastnosti, kterými se lidé od sebe liší. Každý člověk je vně i vnitřně jiný a svým způsobem je originální. A každému se líbí něco jiného, každý má rád něco, co se třeba zase nelíbí druhému. Tak to prostě je a s tím nic nenaděláme.

 

Otakar-Almatir-Jalůvka-autor-textař-inovátor-esoterik-inovace-know-how-kreativní-řešení-realizace-ezoterika

 

Příčiny vzniku problémů:

 

Důvod výskytu daného problému nebo stavu je možné dohledat geneticky a genealogicky pátráním u Vašich předků, v takovém případě by se jednalo o dědičný problém. Geny máte dané a ty nezměníte.

V tomto případě by mohla pomoci léčba klasickou medicínou, s využitím nějakých moderních metod a postupů, například laserem nebo ozařováním, nevím, nejsem v tomto oboru specialistou. Zde by, namísto běžného dermatologa nebo kožního ambulantního lékaře či jiného praktika, mohlo účinně a pro Vás efektivně pomoci nějaké specializované, odborné, renomované, klinické nebo výzkumné pracoviště. Jeho nalezení a výběr je na Vás. Takový zásah může být velice účinný a efektivní, avšak taková pracoviště obvykle fungují na komerčním principu, zásahy většinou nejsou hrazeny pojišťovnami a tak se Vám taková pomoc může značně prodražit.

Pakliže by se u Vašich předků tento problém nevyskytoval, mohlo by se jednat o problém způsobený určitými zevními příčinami. Každý stav má vždy svůj důvod a původ. Tyto příčiny mohou být různé, může se jednat o následky způsobené nevhodnou životosprávou, výživou, úrazem, nevhodnou péčí, používáním nevhodných a nekvalitních přípravků, prostředků, pomůcek nebo materiálů. Velké škody také působí nadužívání léků a jiných chemikálií a drog. Každý člověk reaguje na stejné věci jinak.

Některé stavy mohou zapříčinit i nějaké traumatické zážitky nebo události v dětství. Může se také jednat třeba o nějaký zapomenutý a zdánlivě bezvýznamný zážitek, ovšem s určitými následky. Tyto následky svou formou mohou a nemusí mít nijaký vztah k původní traumatizující události. Taková událost bývá právě oním spouštěčem následných fyziologických a následně i psychických nežádoucích jevů.

Může se také jednat i o následky způsobené vědomou nebo nevědomou - podvědomou činností. Negativní nebo pozitivní činností s negativním dopadem. K tomu stačí i pouhá myšlenka. Jedním ze zákonů Vesmíru je, že myšlenky se zhmotňují. Dlouhodobé setrvávání na určité myšlence podpořené živými vnitřními obrazy zajistí jejich praktickou realizaci a zhmotnění.

S tím souvisí i prokázaný fakt, že čím více se věnujete tomuto svému problému, čím více času tomu věnujete, tak tím více energie tomu problému dáváte, tím jej touto energií živíte a tím ten problém u Vás nabývá na velikosti. To nelze dělat do nekonečna, k ničemu dobrému to nevede a je to sebezničující.

Nepředpokládám, vzhledem k Vašemu věku, že by Váš stav mohl být následkem nebo důsledkem působení nějakých magických nebo okultních praktik, například woo-doo, černé magie, jako formy cíleného útoku nebo nějaké msty někoho skrze šamana, i když i to se stává. Dokonce je možné i karmické zatížení. Do boje se zlem a negativními energiemi se však za druhou osobu a za žádnou cenu nikdo nepouští, a to z více důvodů a je to i nebezpečné. Existují však na to určité rituální obřady, avšak je to drahé, pokud to má být účinné, a výsledky nemusí být jisté a dlouhodobě trvalé a pak je třeba tyto rituální obřady podle potřeby opakovat.

 

Otakar-Almatir-Jalůvka-autor-textař-inovátor-esoterik-parapsychologie-inovace-know-how-kreativní-řešení-realizace

 

Klasická léčba:

 

Každý člověk je jiný, a proto rady a metody jiných takto podobně postižených, které se vyskytují na internetu, nemusí vůbec platit i pro Vás. Rovněž tak i různé léky, které jsou založeny na různých principech léčby, působí na každého jinak. Například dermatolog také neví co s tím, a tak zkouší různé léky a procedury, které běžně u jiných pacientů v těchto případech s úspěchem zabírají.

Následky traumatizujících událostí a zážitků, třeba z dětství, může vyřešit vhodná forma spolupráce s dobrým psychoterapeutem, psychologem, popřípadě psychiatrem, jako možné, účinné a relativně i rychlé řešení na Váš nedobrý fyzický i psychický stav. Může pomoci i hypnóza. Z psychiatrů nemějte obavy, účinně Vás pomohou zbavit případných vzniklých stavů strachů, tísně a depresí.

Je zapotřebí mít na paměti, že lékař může výběr léků na dané problémy nebo léčebné procesy volit z více možností, zkoušet, nebo třeba i volit daný lék jen podle jeho vztahu k výrobci nebo distributorovi tohoto léku či zdravotnického zařízení. To nemáte možnost ovlivnit. Samozřejmě i většina léků má i své vedlejší účinky, které mohou být i více škodlivé než užitečné. Každý organizmus je jedinečný a reaguje na stejné věci jinak.

 

Otakar-Almatir-Jalůvka-autor-textař-inovátor-esoterik-inovace-know-how-kreativní-řešení-texty-realizace

 

Alternativní léčba:

 

Možnosti alternativní léčby jsou v těchto případech účinnější spíše na psychickou část osob a řešení psychických problémů v souvislosti s existencí kosmetických vad, a to z důvodů obtížné a nejisté úspěšné realizace změn již existující a funkční tkáně podle přání a potřeby dané osoby. Nicméně je možné působit na ně účinně centrálně, a to pomocí NLP - neuro-lingvistického programování mozku či v některých případech i využitím sugescí či autosugescí anebo hypnózy či autohypnózy, třeba i s využitím vizualizace vnitřních obrazů nebo meditace a transu.

Myšlenky se zhmotňují a to, co očekáváme, to má tendenci se naplnit. Obavy a strach vyrůstají z chybně vedené negativní síly představivosti a způsobují stavy velmi škodlivého stresu. Strachu je potřeba se co nejrychleji zbavit a naučit se začít používat svou představivost pro zlepšení svého života.

 

*

Zastavit nebo aktivovat růst nějaké části těla nebo orgánů či změnit jej podle svých představ třeba působením nějakých energií někým, a to kontaktně, bezkontaktně nebo i na dálku lze, v tomto případě to v praxi znamená působit na kožní (či jakoukoli jinou) tkáň nebo orgán určité části těla různými, podle potřeby pozitivními (pro růst či zvětšení) i negativními (pro zmenšení či zánik) energiemi, což má samozřejmě svůj dopad i na ostatní okolní tkáně a orgány, neboť vše je propojeno a všechno se vším souvisí.

Je velmi obtížné prakticky působit a ovlivňovat - jakkoli měnit, aktivizovat a stimulovat nebo naopak ničit a likvidovat každou jednotlivou část těla zvlášť, podle své vůle, přání a představ, a to ani ty chtěné či nechtěné části, které ještě nevznikly a které budou vznikat či zanikat časem později v budoucnu.

Pokud vycházíme z mnohaleté praxe, kdy je tělo pomyslně rozděleno na cca 7 čaker, které jsou vnímány jako samostatné a autonomní funkční oblasti, které mají navíc každá svou jinou vibraci, není proto takto možné působit aktivizačně nebo destruktivně například na větší část těla, přesahující do jiných čaker, s cílem uskutečnění nějaké její změny. Je ale možná její harmonizace.

Takovéto úspěšné cílené působení by způsobilo revoluci, když by se takto dalo například stimulovat a aktivizovat růst vlasů při léčbě plešatosti u mužů, nebo naopak způsobovat trvalé depilace u žen, a pokud by to přece někdo dokázal, stal bych se nejbohatším člověkem na zemi. Pohladil by párkrát pleš nějakému miliardáři nebo celebritě nebo pohladil ženu, kde to ona potřebuje mít bez chlupů a bylo by navždy hotovo. Takto to však - zatím - nefunguje.

 

Otakar-Almatir-Jalůvka-autor-textař-inovátor-esoterik-inovace-know-how-kreativní-řešení-realizace-parapsychologie

 

Resumé a závěr:

 

Je dobré svěřit se vhodným způsobem při nějaké vhodné příležitosti se svým problémem partnerovi (stejně k tomu jednou dojde), a to i za cenu rizika jeho případné ztráty. Čím dřív k tomu dojde a pravda vyjde najevo, tím líp pro Vás. V tomto případě nemusíte ztráty nijak litovat, nebylo o koho a o co stát. Získáte jistý důkaz síly a trvalosti jeho vztahu k Vaší osobě jako celku, taktéž odhalíte i jeho pravý charakter. Nebo mu to můžete dát najevo třeba nějak nenápadně, náhodně či přirozeně a neklást přitom na to důraz, nepřisuzovat tomu žádný velký význam.

Tím můžete získat rovnou dvakrát, a to v obou případech. Za prvé si ověříte jeho charakterové vlastnosti, například povrchnost, přílišný důraz na fyzický vzhled před jinými, pro zodpovědný život mnohem důležitějšími lidskými a psychickými vlastnostmi. A za druhé se sama před sebou rychle a navždy zbavíte svých obav, mindráků a nízkého sebehodnocení. Posílíte se, získáte jistotu a sebevědomí. Pak odpadnou i Vaše obavy, stresy i strach z budoucnosti.

Vím, že se Vám tento způsob řešení Vašeho problému bude zprvu zdát těžký, možná až nepřekonatelný, ale stejně se mu časem nevyhnete a čím dřív jej uskutečníte, tím dříve, skoro téměř okamžitě se zbavíte svých psychických problémů, stresu, strachu, nejistoty, obav atd. a začnete si normálně a v klidu užívat svého života.

 

Otakar-Almatir-Jalůvka-autor-textař-inovátor-esoterik-inovace-know-how-kreativní-řešení-realizace

 

Dobré je také spojit se k řešení problémů a využít společné energie, která se nesčítá, ale synergicky násobí. Když se sejde skupina stejně nebo podobně postižených lidí, kteří jsou nastavení na dosažení svých cílů, výsledků a na posun v životě kupředu, mohou se začít dít skvělé věci. Protože když se takto orientovaná skupina lidí sejde a mluví o svých problémech a nápadech, jak je řešit, hovořit o svých ideálech a vizích, neboli o pozitivní budoucnosti, vznikne mnoho energie, nadšení, inspirace a motivace, která každému zúčastněnému dodá mnoho energie k posunu kupředu.

Je nezbytné začít nezávidět druhým relativní povrchní dokonalost a přát jim úspěch. Závidět znamená mít pocit, že ostatní mají něco, co Vy nemůžete mít. Závist dokazuje omezené nastavení Vaší mysli a to negativně ovlivňuje Vaši prosperitu. Není potřeba komukoli cokoli závidět. Není potřeba nepřát druhým úspěch anebo být zklamaný tím, že druzí úspěchu dosahují nebo dosáhli. Každý může dosáhnout úspěch svým vlastním unikátním způsobem, a když ho dosáhne jeden, tak to neznamená, že Vy ho dosáhnout nemůžete.

Pokud jste si nejistá, když jde o Váš osobní vzhled, udělejte něco pro sebe. Jděte si koupit něco nového, zajděte si ke kadeřníkovi, zhubněte pár kilogramů. Mějte se ráda taková, jaká jste. Jakákoliv akce je vždy lepší než jen sedět, naříkat si a mít strach a stres a být nespokojená a nešťastná. A to, na co se zaměřujete, to bude vždy stále růst.

 

*

Tyto Vaše problémy jsou řešitelné, záleží to pouze na Vás. Vše je takové, jaké to sama chcete, aby to tak bylo, a všechno bude takové, jaké to budete sama chtít mít. Přečtěte si tento článek v klidu, přemýšlejte o obsahu jednotlivých odstavců a sama naleznete své, pro Vás nejvhodnější řešení, které se tam již nachází. K tomu Vám přeji odvahu, sílu, hodně pozitivní energie a jistý úspěch.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-esoterická-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-texty-esoterik

 

Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

Každý normální člověk (nebo zvíře či rostlina) má dáno určité množství energie po celý svůj život akorát pro svou existenci, a pokud s ní hospodaří tak, že ji rozdává druhým, tak musí logicky počítat s tím, že dříve nebo později se dostane do situace, kdy mu tato jeho energie nebude dostačovat ani pro jeho vlastní potřebu a nastanou u něj problémy. Ty se mohou zpočátku projevit také i tím, že už nebude mít co rozdávat a začne stagnovat. Pokud si včas neuvědomí vzniklé nebezpečí, které se může projevovat i vznikem velké únavy, úbytku všech sil a projevů různých nemocí, tak v krajním případě může dospět k bodu, kdy si již nebude moci sám tuto energii doplnit – dobít, už nebude mít dostatek sil na svou záchranu a neobejde se bez cizí pomoci. Tato situace může nastat, pokud se s energiemi pracuje chybně.

Pokud používáte a rozdáváte svou energii, logicky vám bude chybět, pokud si ji nebudete v adekvátním množství doplňovat, tedy si ji dobíjet. Je to jako s penězi, které jsou taktéž jistou formou energie, neboť k jejich získávání je třeba vynakládat také větší či menší množství energie, a to opakovaně, například usilovnou manuální nebo duševní prací. Žádná banka nebo bankéř nepoužívá k investování své osobní peníze, ale peníze klientů, kteří jim je svěřili a kteří jich mají nazbyt. Proto ani vy, pokud je to možné, nepoužívejte ke své činnosti své nejcennější osobní - vitální energie. Množství a kvalitu své osobní - vitální energie si však každý člověk může vhodným způsobem doplňovat z jiných zdrojů (příroda - rostliny, stromy, zvířata, znovunapojení, jiní lidé, pohyb, farmaka apod.).

Existuje více způsobů práce s energiemi, z nichž se v praxi používají nejčastěji dva způsoby - a sice práce s vlastním zdrojem energie a práce s cizími zdroji energie. Vlastním zdrojem energie je vaše osobní - vitální energie (vzniklá přeměnou z potravy, vody, vzduchu a světla) a cizími zdroji mohou být zejména kosmická - vesmírná energie (energie obsažená v kosmu - vesmíru), dále astrální energie (energie obsažená v kosmických tělesech a jimi vyzařovaná - například ze Slunce, Měsíce, Venuše apod.) a v neposlední řadě energie ze Země (tzv. geoenergie). Tyto zdroje energie mohou svou specifickou energii pasivně obsahovat, aktivně vyzařovat, nebo obojí. Ovšem i práce s cizí energií je náročná a tak vyčerpává naši vlastní energii také.

 

esoterika, ezoterika, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

S různými energiemi lze různě a cíleně pracovat a používat je k různým účelům (k léčení, k vytěsňování negativní energie, k nabíjení a dobíjení, k telepatii, k různým kinetickým projevům nebo i jinak). Tyto různé formy energie mají různou kvalitu, množství a obsah a podle potřeby je lze je například shlukovat nebo zhušťovat, transformovat, modulovat a transportovat, a dokonce s některými energiemi lze za určitých podmínek manipulovat i nezávisle na prostoru a čase. Nic nového to není, neboť Zákon o zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů. Tento zákon (zjednodušeně řečeno) konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

 

Psychika člověka i potenciál lidského mozku (obou hemisfér) jsou připraveny práce s energiemi a podvědomím zvládat, avšak při dlouhodobější činnosti je pro ně vyčerpávající a hrozí přetížení se všemi následky a důsledky. Tato činnost není vhodná pro každého, vyžaduje připravenost a cvičením získanou schopnost zvládat tyto činnosti i delší dobu bez úhony.

Je tedy nezbytné se vážně zamyslet, s jakou energií, proč a jak pracujeme a zda k naší činnosti nepoužíváme neúměrné množství své osobní energie, což může být příčinou našeho vyčerpání. Na toto je třeba dát velký pozor, neboť přílišné vyčerpání své osobní - vitální energie může vést i k zániku naší vitality a v krajním případě i našeho života. V takovém případě by bylo možná i vhodné s těmito činnostmi na čas nebo úplně přestat, pokud se náš stav nezlepší a nevrátí se do původního stavu. Za zmínku stojí i zamyšlení, zda naše, jistě bohulibá činnost, má pro nás i jistý příjem jiné formy energie (odměna - honorář za pomoc a činnost) či nikoliv - zkrátka zda je pro nás tato činnost tzv. rentabilní, stojí-li vůbec za tato rizika, za naše vyčerpání a za naše následné problémy a potíže.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-ezoterika

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace, uváděné na všech stránkách tohoto webu i v odkazovaných článcích, nejsou vzhledem k jejich zaměření určeny prioritně jako návody a mají pouze základní informativní charakter. Proto nejsou rozvedeny do detailů, včetně uvedení podrobností a správných postupů při jejich aplikování, ani informacemi o existenci možných rizik a jejich následků.

Autor tohoto webu nenese zodpovědnost za nesprávné pochopení, využití nebo zneužití jeho obsahu, ani za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých zde uvedených činností, včetně využití informací uváděných a popsaných na tomto webu a ve všech odkazovaných autorových článcích.

Autor tohoto webu neručí za přesnost, platnost nebo úplnost obsahu zveřejněného na tomto webu a v odkazovaných článcích a za žádných okolností není autor tohoto webu odpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody ani výdaje nebo jiné škody a újmy, vzniklé následkem nebo ve spojení s informacemi obsaženými na tomto webu.

 

Praktická činnost je vykonávána pro dosažení pozitivních změn ve všech oblastech

Rychlé a efektivní řešení problémů v oblasti zdraví a života je základní potřebou každého člověka

Abychom dosáhli zlepšení, musíme být připraveni něco ve svém životě změnit. Změnu vědomí nelze navodit zvenčí. Musíme přijmout zodpovděnost sami za sebe a oddat se procesu řešení. Pokud někdo nechce být zdravý, nepomohou mu ani lékařské zákroky, ani jakékoli jiné prostředky. Veřejné zdravotnictví je relativně zdarma, alternativní léčba je relativně nákladná.

Před zahájením alternativní léčby je podle charakteru nemoci, potíží, stavu nebo potřeby vhodný jednorázový nebo opakovaný osobní kontakt s léčitelem. Pro úspěch léčby je nezbytná důvěra v léčitele i aktivní spolupráce léčeného. Při léčení alternativními metodami je nutné respektovat klasickou medicínu a nepřestat dodržovat předepsanou terapii a užívání léků.

Výsledky některých aktivit v těchto oblastech nelze předem zaručit, avšak vždy je nám umožněno pokusit se o ně.

V případě zájmu o využití výše uvedených činností nebo o jakoukoli jinou pomoc je podle charakteru této činnosti většinou nezbytná osobní komunikace. Poradenství, konzultace, rychlou pomoc nebo řešení jakýchkoli jiných problémů po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat. Záležitosti tohoto typu se obvykle řeší osobně a diskrétně.

 

*

MOŽNOSTI SPONZOROVÁNÍ

Možnosti využití výhodného a recipročního sponzorování vybrané nebo požadované činnosti a protislužby s možností jejího jednorázového využití nebo pravidelného či dlouhodobého využívání. Rovněž je možnost sponzorsky podpořit jiné činnosti a aktivity, například provoz tohoto webu nebo výzkum či řešení v zadané zájmové oblasti. Číslo účtu: 1029449201/5500

(IBAN: CZ5355000000001029449201 - NAME: Otakar Jalůvka - BANK: Raiffeisenbank - SWIFT/BIC: RZBCCZPP)

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor

 

Výhody a přednosti spojení autorských, inovativních a parapsychologických činností

Kombinace více činností a jejich současná realizace jedním subjektem je rychlejší, levnější a výhodnější

 

Současná realizace více činností z více oblastí a oborů jedním subjektem zaručuje jejich synergii, originalitu, exkluzivitu, rychlost řešení, úsporu času a nákladů, přímou osobní a neoficiální komunikaci i maximální diskrétnost.

Nové, nekonvenční a originální kreativní nápady, vize, know-how, inovace a řešení mohou pomoci vyřešit každý problém. Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Je prokázáno, že nic není dokonalé, a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralé a lze je kdykoli zlepšit. Všechno lze udělat a vyřešit lépe, rychleji, jednodušeji, levněji a efektivněji. Rozhodnutí je na vás.

 

kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, zatímco představivost obklopuje celý svět, podněcuje pokrok, dává zrození vývoji." (Albert Einstein)

"To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález." (Albert Einstein)

"Problémy není možné řešit na stejné úrovni myšlení, na které vznikly." (Albert Einstein)

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-esoterická-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-esoterik

 

Doporučené články a odkazy

Články

Umělá inteligence a její využití k vytváření uměleckých děl a vynálezů
Nalezen rukopis dosud nikde nezveřejněné básně Petra Bezruče
Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Jak nejlépe prodat obraz a jak za něj dostat nejvyšší cenu

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Oponentury a oponentní řízení - přínos a praktická realizace oponentury
Úspory a úsporné řešení, úsporné opatření, možnosti a zdroje úspor
Jak lze rychle dosáhnout všeho, co se dlouhou dobu nedařilo dosáhnout

Inovace a inovování - co je důležité o realizaci inovací vědět předem
Know-how = vím jak - vývoj, řešení a praktická realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady na zlepšování a jejich praktická realizace

Stav zdraví je normálním stavem člověka
Léčení energiemi - Praktické léčení a terapie energiemi - Sebeléčení energiemi
Jak se zbavit problémů, stresu a strachu z kosmetické vady, několik možností řešení
Léčitelství - práce s energiemi, biotronika a bioenergetické působení na dálku
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie

Jak změnit přítomnost - Jak se vrátit do minulosti a změnit špatná rozhodnutí a jednání
Minulost ani budoucnost neexistuje, je pouze věčná přítomnost

Co všechno je v oblasti esoteriky a parapsychologie možné a prokázané
Proč, jak a kde úspěšně studovat esoteriku, parapsychologii nebo psychotroniku
Proč oficiální věda (prozatím) neuznává esoteriku
Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání a transcendence
Jasnovidectví a věštění, předpovídání budoucnosti a prekognice
Okultismus - spiritismus, bílá magie, černá magie, prokletí a voodoo

 

Odkazy

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Poezie - formální minimalizmus

Slogany - reklamní a propagační hesla
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

Prémiové doplňky stravy od českého výrobce přírodních přípravků pro podporu zdraví
Zdravá výživa a přírodní doplňky stravy pro řešení nejrůznějších zdravotních problémů

Sponzorování a sponzorství - výhody a možnosti investování do sponzoringu  

 

mezera esotericism-healing-therapies-biotronic-energy-zones-yoga-author-innovator-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera esoterika-lecitelstvi-terapie-biotronika-energie-zony-autor-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

 

 

email-autor-a-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-know-how-inovace-realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2023 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. VEHUIAH

 

Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Index.   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. I write any texts, I solve problems creatively and innovatively, I research and practically use parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm https://www.jaluvka.com/blogg.htm Blog.   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Creation   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Samples   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Contacts   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Index.   Otakar Almatir Jalůvka – autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Píši jakékoli texty, kreativně a inovativně řeším problémy, zkoumám a prakticky využívám parapsychologii, psychotroniku, okultismus a esoteriku. https://www.jaluvka.com/blog.htm Blog.   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Tvorba   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Ukázky   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Kontakty   Oponentura, oponování, oponent   Inovace a inovování   Know-how, řešení, ochrana know-how, utajení   Zlepšovací návrhy a zlepšování   Patenty - užitné vzory - ochrany   Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - nové zdroje úspor   Nová metoda řešení skrytých problémů společností a firem   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Reserve funds - budget solution - economy drive - new source of savings   New way solution hidden trouble communities and companies   Esoterika - astrologie, jasnovidectví, věštění, výklad karet Tarot   Esoterika - Kosmická energie a její využití v praktickém životě   Esoterika - Léčitelství a terapie, biotronika, práce s energiemi   Esoterika - Okultismus, spiritismus, bílá a černá magie, voodoo, záhady   Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání - transcendence - podvědomí - trans   Esoterika - psychotronika, parapsychologie, ESP, jasnovidectví, léčitelství, biotronika, okultismus, spiritismus, magie   Esoterics - Clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Esoterics - Cosmic energy - healing and therapy in businesslike life   Esoterics - Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Esoterics - Occultism, spiritism, white and black magic, hoodooism, bane, mystery   Esoterics - Parapsychology - ESP - extra sensory perception - unconscious - trance   Esoterics - parapsychology ESP, Clairvoyance and Divination, Healing and therapy, medicine man, occultism, spiritism, magic   Sponzorování a sponzorství – výhody a možnosti investování do sponzoringu   Sponsoring and sponsorship - benefits and possi investing in sponsorship   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   sitemap.xml   sitemap-image.xml   sitemap-video.xml   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Know-how - Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Oponentura a oponování - autorská a kreativní činnost - Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Esoterika, Psychotronika, Parapsychologie, ESP, jasnovidectví, léčitelství a terapie, okultismus, magie. Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm