mezera esotericisms-healing-therapies-biotronic-energy-zones-yoga mezera ezoterika-esoterika-psychotronika-biotronika-léčitelství-terapie-energie

Otakar Jalůvka - řešení pro váš větší úspěch
a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

Esoterika

Parapsychologie

Astrologie

Léčitelství

Okultismus

Kontakt

Biotronika - bioenergetické působení na dálku - léčení a terapie

Stav zdraví je normálním stavem člověka

Tělo (i psychika) je stvořeno k tomu, aby bylo zdravé

Každá porucha - fyzická či psychická - vzniká z důvodu vnitřní nerovnováhy, stresu a toxinů. Každé tělo má v sobě své vlastní uzdravovací mechanizmy (např. imunitu, procesy hojení ran, boj s mikroorganismy, opravy chybných replikací buněk u rakovin apod.). Léky mají většinou jen takový účinek, jaký od nich očekáváme (viz homeopatika, placebo). Pro dobrý zdravotní stav je nezbytné nedávat prostor žádným negativním i jiným myšlenkám - to je zásada správného pozitivního myšlení. Kdo očekává zdraví, tomu se dostaví. Jsme tím, čím být chceme.

Náš duch naše tělo i psychiku řídí a udržuje je zdravé, odolné, vitální a výkonné. Tento stav podporuje pozitivní myšlení. Chybí-li víra v uzdravení, není skutečné uzdravení možné. Zdravým se člověk stává díky svému úsilí. Současný stav těla i psychiky je přesným obrazem současných myšlenek, což se projevuje v jejich aktuálním stavu, protože každá myšlenka skrze podvědomí usiluje o to, aby se uskutečnila.

Mysl, která se neumí ovládat (plodí a udržuje a různé negativní a jiné nevhodné myšlenky) však tyto mechanismy oslabuje nebo blokuje. Myšlenka je počátkem všeho, je tvůrčím činem. Pozitivní myšlení plodí zákonitě pozitivní ovoce - aktivuje tvořivé síly podvědomí a energii k jejich uskutečnění. Kdo má zdravé myšlenky, ten nemůže být nemocný.

 

Pro jakoukoli efektivní pomoc není nezbytný osobní kontakt

Pomoc a léčba může probíhat i na dálku, a to i bez vědomí léčené osoby

Pokud si někdo nedokáže z jakéhokoliv důvodu pomoci sám s řešením nebo úplným vyřešením své situace, problémů nebo stavu (případně situace, problémů nebo stavu někoho jiného), může využít pomoci druhých osob, které mají větší možnosti, schopnosti, dovednosti, znalosti, praxi a zkušenosti.

Pomoc ve formě diagnostiky a vlastní léčby je možná i na dálku za určitých specifických podmínek, které jsou vždy individuální. Jedná se o proces, jehož délka je přímo závislá na konkrétním stavu, na délce eskalace problému, na hloubce a závažnosti řešeného problému a taktéž i na úrovni cílového stavu, kterého je třeba dosáhnout.

K účinné pomoci při řešení jakéhokoliv problému, zejména zdravotního, není nezbytné osobní setkání, neboť každá změna a řešení těchto problémů se odehrává v nitru každé osoby, tedy na úrovni jeho podvědomí, kde se aktivují právě ony tvořivé podvědomé síly a energie, které pak aktivně a postupně tyto pozitivní změny způsobují.

Pro dosažení dlouhodobého nebo trvalého zlepšení stavu nebo vyřešení daného problému je v některých případech nezbytné opakování procesu, případně jeho korekce a to podle potřeby, což se týká zejména komplikovaných stavů a problémů. V některých případech je nezbytný osobní kontakt a aktivní spolupráce s poskytovatelem pomoci (např. při léčení přiložením rukou apod.).

Tato pomoc však nemusí být v konečném důsledku z různých důvodů stoprocentně účinná a efektivní, i když byla ze strany poskytovatele pomoci vyvinuta maximální snaha, přístup a zájem. Výsledek je taktéž závislý i na motivaci a intenzitě chtění léčeného, na jeho víře v účinnost této pomoci a na jeho očekávání úspěchu léčby.

 

jin-jang-léčitelství-biotronika-psychotronika-joga-relaxace-čakry-energie-esoterika

 

Rychlé a efektivní řešení problémů v oblasti zdraví a života je základní potřebou člověka

Nemoc není jen poruchou na buněčné úrovni, nýbrž také poruchou v energetickém poli buněk.

Dobře proudící pozitivní vitální energie v dostatečném množství je základní podmínkou dobrého zdraví a odolnosti vůči nemocem. Prověření čistoty obytných nebo pracovních prostor, potřeba jejich vyčištění od kontaminace negativními energiemi a zajištění dobře proudící geoenergie a astroenergie do těchto prostor je základní podmínku jejich bezpečného užívání.

Pro řešení problémů osob, zvířat i rostlin je vhodná zejména práce s energiemi - biotronika a bioenergetické působení na dálku nebo dotykem, které je šetrné a účinné. V kombinaci s celostním přístupem, homeopatickými metodami a při oboustranné spolupráci je možné dosáhnout velmi dobrých a rychlých výsledků. Důležité je odstranění příčin problémů, aktivace vlastní schopnosti vyléčit se a také prevence.

 

Práce s energií vhodně doplňuje a přitom respektuje klasickou medicínu

Praktikovaná práce s energiemi, její postupy a metody vhodně a účinně doplňují a respektují oficiální klasickou medicínu (diagnózu, indikovanou léčbu, zákroky, operace, léčebný režim, předepsané léky, rehabilitace apod.), jsou přitom většinou zcela bezbolestné a navíc léčbu výrazně urychlují a tím ji i zpříjemňují a zlevňují.

 

Hlavní druhy energií

Geoenergie

Geoenergie je zemská energie, která vyvěrá ze země. Tato energie má základ v hmotné rovině a je nositelem zejména rovnováhy, síly a pohody.

Astroenergie

Astroenergie je kosmická energie, která na nás působí z vesmíru. Tato energie je nositelem zejména kreativity a tvořivosti, schopností vizí, fantazie a představivosti.

 

Geoenergie proudí od chodidel k temenu hlavy, astroenergie pak opačně, od temena hlavy k chodidlům. Geoenergie i astroenergie mohou tělem proudit proti sobě a harmonicky se v něm mísit, být v rovnováze a aktivně a pozitivně působit a taktéž i dále neřízeně (podle potřeby i řízeně) vyzařovat.

 

Oblasti zájmu, výzkumu a současné praxe zejména v těchto oblastech energie:

Práce s energiemi a působení těmito energiemi na dálku - léčení a terapie

 

působení energiemi na dálku / biotronika, bioenergetické působení na dálku, léčení a terapie, revitalizace, hubnutí, omlazování,

hlavní cíle působení energiemi / orgány, skupiny orgánů, celý organismus, aura, čakry, funkce, prostory, geopatogenní zóny,

alternativní metody léčení a terapie / znovunapojení, celostní medicína, homeopatie, léčení duchovní cestou, kosmická energie.

 

pentagram, esoterika, psychotronika, astrologie, biotronika, léčení, energie

 

Působení energiemi na dálku

Řešení problémů pozitivní energií

Pozitivní energie je druh energie, která má pozitivní, kladný a dobrý obsah a sílu, na rozdíl od energie negativní, které je víc a která všude převládá. Pozitivní energie se vyskytuje celkově méně než energie negativní, proto je nezbytné snažit se pro dosažení vyvážení a harmonie (jin-jang) pozitivní energii vytvářet, šířit ji a sdělovat. Více na webu: Kosmická energie a její využití v praktickém životě

 

Biotronika a působení bioenergií

Biotronika je oblast studia, výzkumu a praktického působení určenou energií (zejména pozitivní a vitální bioenergií) podle potřeby na biopole, auru, čakru nebo problémový orgán jedince přímo, bez zprostředkování dosud známými fyzikálními interakcemi nebo médii. Tuto činnost lze provádět buď v přítomnosti anebo v nepřítomnosti na dálku. Řešení vhodně doplňuje a respektuje klasickou medicínu.

 

Bioenergetické působení na dálku

Bioenergetické působení na dálku je působení pozitivní vitální energií na celé tělo, část těla nebo orgán, a to na jakoukoliv vzdálenost za účelem vyřešení nějakého problému. Může se jednat například o postupné čištění (detoxikace), posilování, dobíjení, omlazování, revitalizace, zpomalování, zastavování, vytěsňování, odstraňování a jiné pozitívní ovlivňování fyzické nebo psychické části jedince podle potřeby, a to i opakovaně nebo jako prevenci.

 

Odblokování

Už od svého narození je téměř každý jedinec ze všech stran vystaven zevním vlivům, způsobujícím v něm vznik celé řady zejména psychických, ale i fyzických bloků. Tyto bloky nevnímá a vůbec o nich neví. Odblokování znamená odstranění psychických i fyzických bloků, které značně omezují a mnohdy až znemožňují plnohodnotný rozvoj a život. Při odblokování pomáhá i sugesce, autosugesce a hypnóza.

 

Léčení a terapie

Práce s energiemi má vliv na pozitivní změny organizmu, zejména na jeho čištění, detoxikaci, regeneraci a dobíjení jeho částí i celku pozitivní vitální energií. Možnost dosažení vyšší úrovně celkové harmonizace a odstranění některých problémů a potíží, jejich příčin i prevence. Proces stárnutí organizmu je možné zpomalit nastartováním životních procesů málo aktivních organizmů a plné obnovení většiny nebo všech funkcí na buněčné úrovni.

 

Revitalizace

Revitalizace má za cíl znovuoživení, posílení a celkovou vzpruhu organizmu jako celku harmonizací jeho částí a jejich aktivizací vitální energií dodávanou zvenčí. Nezbytnou součástí terapie revitalizace je zdravá přírodní strava a životospráva, udržování správné váhy a tělesné kondice, odpočinek, relaxace a jiné metody, které mohou pomoct, neboť prostředí okolo je možné měnit jen minimálně.

 

Regenerace

Regenerace znamená pro tyto účely uvedení částí organizmu, orgánů nebo celého těla do původního stavu, obnovení, postupné nahrazení odumřelých částí organizmu novými. I v případě regenerace platí, že každý člověk může z velké části ovlivňovat svoje zdraví, zejména vhodnou zdravou výživou bez chemikálií, pohybem, relaxací, dostatečným spánkem a jinými dostupnými metodami.

 

Hubnutí - redukce váhy

Hubnutí a redukce váhy je nezbytnou součástí procesů, majících za cíl zpomalení procesu stárnutí a znamená nejen zlepšení fyzického zdravotního stavu, ale i zlepšení vnějšího estetického vzhledu a celkové kondice, což se v konečném důsledku odráží i na psychickém stavu jako lepší pocit a zvýšení sebedůvěry. Hubnout lze formou osobní i dálkové terapie, diskrétně a nejúčinnějši je v kombinaci s nutriční výživou, zdravým životním stylem, psychoterapií, biotronikou a působením vitálními energiemi na dálku.

 

Omlazování

Omlazení organizmu jako celku nebo jeho částí a orgánů je možné zpomalením až zastavením procesů jejich stárnutí, které je způsobováno zejména poškozováním kódu DNA při replikaci jeho buněk, poškozováním kyslíkovými radikály nebo jinými mutageny. Relativního omlazení tak dosáhneme následným srovnáním s ostatními, normálně stárnoucími jedinci. Člověk jako energetická bytost nikdy nezestárne a nezemře, může pouze změnit formu a stav své existence a jinak její podstata zůstává stále stejná.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Hlavní cíle působení energiemi na dálku

Aura

Aura je energetický obal, který obklopuje všechny živé bytosti, je to bioenergie vyzařovaná kolem těla. Aura má vypovídací schopnosti, její síla a zabarvení odráží celkový i zdravotní stav jejího nositele a také i jeho hlavní vlastnosti a rysy. Člověk s problémy má auru menší a tmavší než zdravý a šťastný. Auru lze vycítit i rukou, každá barva vyvolává určité vibrace. Aura je taktéž i jedním z cílů působení energiemi.

 

Čakry

Čakry jsou myšlené energické body na těle (části těla). Základních čaker je 7, hlava je číslo 1. Každá čakra má jednotlivou barvu a především význam. Pro účely diagnostiky a řešení a jejich léčby je lidské tělo rozdělěno do několika částí - čaker, ve kterých se nacházejí hlavní orgány nebo skupiny důležitých orgánů, které se posuzují a léčí jako celek - čakra (žádný orgán totiž nepůsobí samostatně, ale v systému dalších). Nejen nemocné orgány, ale i celé čakry jsou cílem působení léčitele.

 

Orgány

U fyzických nemocí jsou centry působení energiemi zejména konkrétní orgány nebo funkční skupiny orgánů léčeného, které jsou zdrojem a příčinou problémů, projevujících se navenek jako zjevná, zjištěná a prokázaná nemoc, stav, nebo trauma. V případě nemocí psychických je pozornost zaměřena podle charakteru zjištěné nemoci především na konkrétní centra mozku a jeho funkce, případně na vyšší nervovou soustavu nebo i jiné orgány, s cílem odstranění příčin poruchy a dosažení správného nastavení. Vždy však vycházíme z faktu, že část fyzická a psychická spolu tvoří jeden nedílný, vyvážený, harmonický, organický a synergický funkční celek.

 

Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny jsou místa s takovou geologickou stavbou (např. tektonické zlomy pod domem, složení půdy, záření, spodní voda, jiné vlivy), které způsobují u citlivějších nebo oslabených a nemocných osob negativní působení na jejich organizmus. Dlouhodobé působení negativních energií může způsobit vznik vážných psychických i fyzických problémů. Některé vlivv negativního působení geopatogenních zón lze vhodně eliminovat podle jejich druhu, typu a intenzity jejich odstraněním, odrušením, blokováním nebo přesměrováním.

 

psychologie-psychotronika-senzibilita-médium-sugesce-hypnóza-psycho-terapie-esoterika

 

Alternativní metody řešení problémů

Znovunapojení

Znovunapojení se na energetický potenciál Země a stromů jako na původní zdroj bioenergie a opětovné nastolení civilizací přerušené symbiózy a souznění člověka se Zemí a přírodou. Čerpání pozitivní astroenergie z vesmíru. Návrat k přirozenosti a odklon od jiných umělých náhražek, zdrojů a závislostí, zejména chemických. Průběžné čerpání, doplňování a akumulace přirozené, pozitivní a vitální bioenergie a astroenergie.

 

Celostní medicína

Celostní medicína je způsob diagnostiky a léčení nemocí nebo tělesných orgánů s ohledem a důrazem na celý organizmus, který tvoří jeden nedílný, vyvážený a harmonický celek části fyzické a psychické. Synergie těla a mysli.

 

Homeopatie

Homeopatie je šetrný, ale účinný způsob léčení nemocí podáváním nepatrných dávek léků nebo léků silně ředěných. Léčba homeopatickými léky má pro pacienty stejný přínos jako léčba léky klasickými, ale s menší spotřebou léků s potenciálně nežádoucími účinky. Klinický vývoj stavu pacientů v péči lékařů, kteří předepisují homeopatické léky, je podobný tomu, jaký vykazují ostatní pacienti, ovšem s minimálním užíváním léků, které mohou mít vedlejší účinky. Některá léčiva s negativními vedlejšími účinky lze nahradit bylinami.

 

Placebo efekt

K léčení se používá i placebo (přípravek neobsahující účinnou látku) a placebové reakce, kdy léčebný výsledek je vyvolaný přesvědčením pacienta, že je léčen a že užívá skutečný lék a následnou reakcí jeho organismu jako na skutečný lék.

 

Přírodní látky

Látky rostlinného nebo živočišného původu (např. z bylin, hub, plodů, části těl živočichů) slouží k výrobě řady léků a ve vhodné formě a koncentraci je lze používat i přímo. V esoterice se používají k léčení, při obřadech a pro dosažení jiného (změněného) stavu vědomí (transu).

 

Tvůrčí představivost

Tvůrčí představivost využívá fantazie k dosažení všeho potřebného. Je to vrozená schopnost obrazotvornosti jako základní tvůrčí energie vesmíru, používaná vědomě či nevědomě. Fantazie vytváří v mysli představy, mentální obrazy přání a cíle, které se získáním pozitivní energie stanou objektivní skutečností. Cíl může být stanoven v rovině fyzické (zdravotní stav), emocionální, mentální a duchovní.

 

Léčení duchovní cestou

Nejjednodušší a nejpřirozenější způsob uzdravení (a to i z jinak nevyléčitelných chorob) je léčení duchovní cestou. To znamená individuálně přijímat léčivou sílu duchovní cestou, pomocí vyšší, spirituální síly, která může pomáhat a léčit. Přijímáním této léčivé síly mohou mizet nejen nemoci fyzické i psychické, ale i závislosti a jiné problémy. Podstatou je zde víra v dobro, vůle ke zdraví a touha k uzdravení. Více na webu: Kosmická energie a její využití v praktickém životě

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-ezoterika

 

Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

Každý normální člověk (nebo zvíře či rostlina) má dáno určité množství energie po celý svůj život akorát pro svou existenci, a pokud s ní hospodaří tak, že ji rozdává druhým, tak musí logicky počítat s tím, že dříve nebo později se dostane do situace, kdy mu tato jeho energie nebude dostačovat ani pro jeho vlastní potřebu a nastanou u něj problémy. Ty se mohou zpočátku projevit také i tím, že už nebude mít co rozdávat a začne stagnovat. Pokud si včas neuvědomí vzniklé nebezpečí, které se může projevovat i vznikem velké únavy, úbytku všech sil a projevů různých nemocí, tak v krajním případě může dospět k bodu, kdy si již nebude moci sám tuto energii doplnit – dobít, už nebude mít dostatek sil na svou záchranu a neobejde se bez cizí pomoci. Tato situace může nastat, pokud se s energiemi pracuje chybně.

Pokud používáte a rozdáváte svou energii, logicky vám bude chybět, pokud si ji nebudete v adekvátním množství doplňovat, tedy si ji dobíjet. Je to jako s penězi, které jsou taktéž jistou formou energie, neboť k jejich získávání je třeba vynakládat také větší či menší množství energie, a to opakovaně, například usilovnou manuální nebo duševní prací. Žádná banka nebo bankéř nepoužívá k investování své osobní peníze, ale peníze klientů, kteří jim je svěřili a kteří jich mají nazbyt. Proto ani vy, pokud je to možné, nepoužívejte ke své činnosti své nejcennější osobní - vitální energie. Množství a kvalitu své osobní - vitální energie si však každý člověk může vhodným způsobem doplňovat z jiných zdrojů (příroda - rostliny, stromy, zvířata, znovunapojení, jiní lidé, pohyb, farmaka apod.).

Existuje více způsobů práce s energiemi, z nichž se v praxi používají nejčastěji dva způsoby - a sice práce s vlastním zdrojem energie a práce s cizími zdroji energie. Vlastním zdrojem energie je vaše osobní - vitální energie (vzniklá přeměnou z potravy, vody, vzduchu a světla) a cizími zdroji mohou být zejména kosmická - vesmírná energie (energie obsažená v kosmu - vesmíru), dále astrální energie (energie obsažená v kosmických tělesech a jimi vyzařovaná - například ze Slunce, Měsíce, Venuše apod.) a v neposlední řadě energie ze Země (tzv. geoenergie). Tyto zdroje energie mohou svou specifickou energii pasivně obsahovat, aktivně vyzařovat, nebo obojí. Ovšem i práce s cizí energií je náročná a tak vyčerpává naši vlastní energii také.

S různými energiemi lze různě a cíleně pracovat a používat je k různým účelům (k léčení, k vytěsňování negativní energie, k nabíjení a dobíjení, k telepatii, k různým kinetickým projevům nebo i jinak). Tyto různé formy energie mají různou kvalitu, množství a obsah a podle potřeby je lze je například shlukovat nebo zhušťovat, transformovat, modulovat a transportovat, a dokonce s některými energiemi lze za určitých podmínek manipulovat i nezávisle na prostoru a čase. Nic nového to není, neboť Zákon o zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů. Tento zákon (zjednodušeně řečeno) konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

Je tedy nezbytné se vážně zamyslet, s jakou energií, proč a jak pracujeme a zda k naší činnosti nepoužíváme neúměrné množství své osobní energie, což může být příčinou našeho vyčerpání. Na toto je třeba dát velký pozor, neboť přílišné vyčerpání své osobní - vitální energie může vést i k zániku naší vitality a v krajním případě i našeho života. V takovém případě by bylo možná i vhodné s těmito činnostmi na čas nebo úplně přestat, pokud se náš stav nezlepší a nevrátí se do původního stavu. Za zmínku stojí i zamyšlení, zda naše, jistě bohulibá činnost, má pro nás i jistý příjem jiné formy energie (odměna - honorář za pomoc a činnost) či nikoliv - zkrátka zda je pro nás tato činnost tzv. rentabilní, stojí-li vůbec za naše vyčerpání a naše následné problémy a potíže.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Autor neodpovídá za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých činností i využitím jiných informací uváděných a popsaných na tomto webu, a to včetně všech souvisejících článků. Informace zde uváděné nejsou vzhledem k zaměření webu prioritně určeny jako návody, proto nejsou rozvedeny do detailů včetně správných postupů a možných rizik a mají tak pouze informativní charakter.

 

esoterika, ezoterika, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Cílem výzkumu a praxe v oblasti esoteriky je práce s energií, hmotou a živými organizmy

Práce s energiemi:

 

získávání informací z různých dob a míst / pohyb v čase a prostoru - hloubka vnoru, využití cizích očí, substitut,

telepatický přenos myšlenek a komunikace / nezávisle na čase a vzdálenosti - sugesce, hypnóza, manipulace, info,

přenos energie nezávisle na čase a vzdálenosti / vlastní nebo cizí energie, astroenergie, geoenergie, transformace,

realizace myšlenky / uskutečnění, ovlivnění a manipulace procesu nebo děje podle přání a představy v mysli,

materializace / zhmotnění myšlenky, vizualizace konkrétní představy předmětu nebo bytosti, zrození z energie.

 

Práce s hmotou:

přidržení hmoty na těle - tělesný magnetizmus / nejrůznější předměty - průzkum jejich hmoty, vztah, ztotožnění,

pohyb hmotou - telekineze / rovná plocha, vis - různé předměty různé váhy a tvaru - posun, smyk, otáčení, kývání,

pohyb hmoty nezávisle na gravitaci - levitace / vznesení, vznášení, vis, změny pozice, trvalý pohyb, otáčení apod.,

přenos hmoty - teleportace / přemístění předmětu, zvířte nebo osoby ze známého i neznámého místa kamkoliv,

 

vniknutí do nitra hmoty / pohyb uvnitř a orientace vnímáním - různá skupenství, hustota, struktura, teplota, stav,

průnik skrz neprůhlednou vrstvu hmoty / orientace a zisk informací mimosmyslovým vnímáním, vnitřním viděním,

změna hmoty / kvantitativní a kvalitativní změna materiálu nebo organizmu - fyzické vlastnosti, tvar, stav, funkce,

dematerializace / vizuální zánik materiálu, předmětu nebo organizmu jeho přeměnou na energii a zpět, kdekoliv.

 

Práce s živými organizmy:

práce s lidmi, zvířaty a rostlinami / komunikace, ovlivňování, manipulace, léčení, terapie, revitalizace, regenerace,

lokalizace / osob, zvířat, jiných energeticky aktivních objektů, kdekoliv, pro spojení vhodný substitut nebo jiný vztah,

práce s energiemi / pozitivní energie, vytěsňování nemocí, negativních a škodlivých energií, geopatogenní zóny,

 

oživování / nastartování životních procesů málo aktivních organismů - energizace, obnovení funkcí, stabilizace,

léčení a terapie / práce s vitálními a léčivými energiemi, biotronika, bioenergetické působení na dálku, harmonizace,

 

revitalizace organizmů a jejich částí / znovuoživení, posílení, plná funkce a výkon nezávisle na stáří a stavu, vzpruha,

regenerace / uvedení do původního stavu, obnovení, znovuvytvoření, nahrazení vadných částí organizmu novými,

omlazování a mládnutí / zpomalování procesu stárnutí - zastavení - obrácení procesu - revitalizace, regenerace.

 

Práce s dušemi:

dočasná návštěva / přesunutí se do vyšší složky vlastní existence - do nefyzické, astrální roviny existence a zpět,

dočasné převtělení duše - reinkarnace / vstup do těla jiného člověka nebo jiného živého organismu či předmětu,

dočasné vtělení do neživého předmětu nebo hmoty - inkarnace / na libovolnou dobu, kdekoliv, kdykoliv a zpět.

 

*

Veškeré výsledky mnohaletého studia, výzkumů, zkoušek, testů, praktických pokusů, postupů a procesů v oblasti esoteriky jsou duševním vlastnictvím - know-how a tyto získané poznatky, informace a dovednosti je možné komerčně využívat.

Výsledky výzkumu, postupy a procesy se nezveřejňují z důvodu jejich možného zneužití a také z důvodu nebezpečí vzniku možných škod neodbornou manipulací neoprávněnými a nezasvěcenými osobami.

Poradenství, konzultace nebo řešení jakýchkoli problémů po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat, tudíž na telefonáty, SMS a emaily s takovými požadavky bohužel nemohu reagovat.

 

Praktická činnost je vykonávána pro dosažení pozitivních změn ve všech oblastech

Rychlé a efektivní řešení problémů v oblasti zdraví a života je základní potřebou každého člověka

Abychom dosáhli zlepšení, musíme být připraveni něco ve svém životě změnit. Změnu vědomí nelze navodit zvenčí. Musíme přijmout sami za sebe zodpovděnost a oddat se procesu řešení. Pokud někdo nechce být zdravý, nepomohou mu ani lékařské zákroky, ani jakékoli jiné prostředky.

Výhodou je zde možnost kombinace a synergie více vzájemně souvisejících činností a jejich současná realizace jedním subjektem. Tím je zaručena i anonymita, diskrétnost a etika. U některých činností (například léčení, redukce váhy nebo zpomalování procesu stárnutí) jsou nezbytné počáteční nebo opakované osobní setkání, kontroly a konzultace.

Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase (podle jejich náročnosti a potřeby opakování), přičemž náklady jsou jen zlomkem hodnot, které lze touto činností získat. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce. Prioritu mají naléhavé a akutní případy, kde hrozí nebo kde už probíhá nějaká ztráta - rychlá pomoc a rychlé a efektivní řešení již vzniklého či vznikajícího problému nebo situace.

 

*

Pro současnou vědu nemůže existovat to, co podle ní ani nesmí...

Věda už sice prokázala, že čas je plastický, prostor je zakřivený a duch vlastní energii, ale hlavní problém, proč věda neuznává esoteriku a zejména parapsychologii (například různé skutečné a nevysvětlitelné záhadné schopnosti, jevy a úkazy) je nemožnost cosi takového kdykoli opakovat v laboratoři se stoprocentní spolehlivostí a také že to nejde měřit (zatím to neumí).

 

Rozlišení mezi minulostí, přítomností a budoucností je nutno chápat jako iluzi (Albert Einstein)

Vesmír není prostorem a časem ohraničen. Budoucnost nějakým způsobem existuje už teď a může vrhat svůj stín do minulosti. Lidé, věci i události zanechávají své stopy v čase a prostoru.

Člověk má bezpochyby k dispozici síly k ovládnutí času a prostoru, nebo jich může využívat. Lidé jsou schopni zprávy ze zítřka přijímat, nebo mohou zaměřovat svůj pohled do budoucnosti nebo minulosti. Je možné jednoduchými cvičeními mobilizovat nadlidské síly.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Mapa webu pro rychlé a efektivní řešení zvýšení zisků

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Související činnosti

Psaní textů, inovování, esoterika

Inovace - know-how - řešení

Esoterika - astrologie - léčitelství

Vyřazení konkurence z trhu

Autorské psaní - kreativní tvorba

Inovace - inovování - možnosti

ESP - parapsychologie - telepatie

Zvýšení konkurenceschopnosti

Texty odborné - technické - jiné

Know-how - řešení - realizace

Astrologie, jasnovidectví, věštění

Úspory, úsporné řešení, zdroje

Oponentura - oponentní řízení

Zlepšovací návrhy - zlepšování

Léčitelství - energie - biotronika

Investice - nabídky - poptávky

Jiné autorské a kreativní činnosti

Patenty - užitné vzory - ochrany

Okultismus - spiritismus - magie

Konzultace a odborná pomoc

Zvýšení zisku firem - rozcestník

Kosmická energie - léčba, terapie

 

Články a odkazy

 

Esoterická činnost

 

Výzkum a praxe

Proč oficiální věda prozatím neuznává esoteriku
Esoterika - parapsychologie - astrologie - energie - léčitelství - okultismus - magie
Esoterika - parapsychologie - ESP - mimosmyslové - vnímání - transcendence
Jasnovidectví a věštění - astrologie - numerologie - výklad karet - Tarot
Léčitelství - práce s energiemi - biotronika - bioenergetické pusobení na dálku
Stav zdraví je normálním stavem člověka
Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie
Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

 

Autorská činnost

 

Články a texty

Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka

Scénáře - texty - díla - kreativní tvorba pro všechny subjekty a média
Texty - odborné - texty - technické - texty - reklamní - texty - publikování
Oponentura - oponentní - řízení - oponování - oponent
Autorské projekty - kreativní nápady - návrhy - řešení - realizace
Nabídka činností pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku firem

 

Ukázky kreativní činnosti

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Slogany - reklamní a propagační hesla
Poezie - formální minimalizmus
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

 

Inovátorská činnost

 

Články a odkazy

Co je důležité o inovování, inovacích a realizaci inovací vědět předem
Řešení problémů společností a firem inovacemi a inovováním
Řešení problémů firem - Jak přežít krizi a zajistit si prosperitu

Inovace - řešení - návrhy - praktická realizace - kreativní řešení
Inovace a know-how - poradenstvi a konzultace - řešení a realizace
Know-how - vývoj, řešení a realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady - know-how - zlepšování - realizace

 

Projekty a řešení

Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie
Nový projekt - Léčba závislostí pomocí podprahového sdělování
Protipovodňová ochrana

Materiál s desinfekčním účinkem
Ceninový papír a materiál pro výrobu mincí s desinfekčním účinkem
Rychlejší a hladší oholení
Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Patenty a Užitné vzory

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Související činnosti

 

Řešení problémů

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Vyřazení konkurence z trhu a rychlý zisk dominantního postavení na trhu
Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - zdroje úspor
Konzultant - konzultace a konzultování - rychlé řešení - odborná pomoc
Investice a investování, sponzorování a sponzoring - aktuální nabídky a poptávky

 

Esoterika

Parapsychologie

Astrologie

Léčitelství

Okultismus

Kontakt

 

email-esoterika-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-a-realizace-inovace-know-how

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2018 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. [CNW:Counter]

Author, innovative and esoteric activity - author, innovator, esotericism   Author and creative writing - creative creations   Texts - expert, technical, advertising, publishing   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Creative business and projects   Offer special services for elevated welfare and profit   Writing any texts, author of text   Author, innovator, esotericism - Creation   Author, innovator, esotericism - Samples   Author, innovator, esotericism - Contact   Autor, inovátor a esoterik - Tvorba   Autor, inovátor a esoterik - Ukázky   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Innovations - economy - solution - executions   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Parapsychology - ESP - extra sensory perception   clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Esotericism - astrology, healing, energies - contact   Esoterika, astrologie, léčitelství - kontakt  Cosmic energy - healing and therapy   Elimination competition from market - domination   Increase in sales, marketing, competitivity and profit   Reserve funds - budget solution - economy drive - mints   Capital investing - offer, demand   Consultations and consulting   Autor, inovátor a esoterik - Analýza současného stavu   Autor, inovátor a esoterik - Realizace návrhů a řešení   Autor, inovátor a esoterik - Cena analýzy a realizace   Autor, inovátor a esoterik - Reference   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Author, innovator, esotericism - Analysis of actual status   Author, innovator, esotericism - Realization solutions   Author, innovator, esotericism - Price analysis and realization   Author, innovator, esotericism - Reference   Author, innovator, esotericism - Contact   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jaluvka, autor, inovátor a esoterik  Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Inovace - Řešení - Realizace   Inovace, know-how, úspory, řešení, realizace   Technologický skaut   Inovace - projekty   Inovace - řešení - realizace   Esoterika, parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, věštění, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, parapsychologie, biotronika, léčitelství, okultismus   Esoterika, parapsychologie, astrologie, biotronika, léčitelství, okultismus, magie   Autor, inovátor a esoterik - autorská, inovátorská a esoterická činnost   Inovace a inovování - řešení a praktická realizace inovace   Esoterika, psychotronika, biotronika, léčitelství a energie   Autor a inovátor   Inovace, know-how   Know-how, realizace   Oponentura a oponování   Autorská a inovátorská činnost   Vše pro úspěch a rychlé zvýšení zisku   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus   Google   Seznam