mezera esotericism-healing-therapies-biotronic-energy-zones-yoga-author-innovator-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera esoterika-lecitelstvi-terapie-biotronika-energie-zony-autor-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

Otakar Jalůvka – výzkum a praktické využití esoteriky

Léčení a terapie - energetické působení na dálku - léčení energiemi

Stav zdraví je normálním stavem člověka

Tělo (i psychika) je stvořeno k tomu, aby bylo zdravé

Každá porucha - fyzická či psychická - vzniká z důvodu vnitřní nerovnováhy, stresu a toxinů. Každé tělo má v sobě své vlastní uzdravovací mechanizmy (např. imunitu, procesy hojení ran, boj s mikroorganismy, opravy chybných replikací buněk u rakovin apod.). Léky mají většinou jen takový účinek, jaký od nich očekáváme (viz homeopatika, placebo). Pro dobrý zdravotní stav je nezbytné nedávat prostor žádným negativním i jiným myšlenkám - to je zásada správného pozitivního myšlení. Kdo očekává zdraví, tomu se dostaví. Jsme tím, čím být chceme.

Náš duch naše tělo i psychiku řídí a udržuje je zdravé, odolné, vitální a výkonné. Tento stav podporuje pozitivní myšlení. Chybí-li víra v uzdravení, není skutečné uzdravení možné. Zdravým se člověk stává díky svému úsilí. Současný stav těla i psychiky je přesným obrazem současných myšlenek, což se projevuje v jejich aktuálním stavu, protože každá myšlenka skrze podvědomí usiluje o to, aby se uskutečnila.

Mysl, která se neumí ovládat (plodí a udržuje a různé negativní a jiné nevhodné myšlenky) však tyto mechanismy oslabuje nebo blokuje. Myšlenka je počátkem všeho, je tvůrčím činem. Pozitivní myšlení plodí zákonitě pozitivní ovoce - aktivuje tvořivé síly podvědomí a energii k jejich uskutečnění. Kdo má zdravé myšlenky, ten nemůže být nemocný.

 

Pro jakoukoli efektivní pomoc není nezbytný osobní kontakt

Pomoc a léčba může probíhat i na dálku, a to i bez vědomí léčené osoby

Pokud si někdo nedokáže z jakéhokoliv důvodu pomoci sám s řešením nebo úplným vyřešením své situace, problémů nebo stavu (případně situace, problémů nebo stavu někoho jiného), může využít pomoci druhých osob, které mají větší možnosti, schopnosti, dovednosti, znalosti, praxi a zkušenosti.

Pomoc ve formě diagnostiky a vlastní léčby je možná i na dálku za určitých specifických podmínek, které jsou vždy individuální. Jedná se o proces, jehož délka je přímo závislá na konkrétním stavu, na délce eskalace problému, na hloubce a závažnosti řešeného problému a taktéž i na úrovni cílového stavu, kterého je třeba dosáhnout.

K účinné pomoci při řešení jakéhokoliv problému, zejména zdravotního, není nezbytné osobní setkání, neboť každá změna a řešení těchto problémů se odehrává v nitru každé osoby, tedy na úrovni jeho podvědomí, kde se aktivují právě ony tvořivé podvědomé síly a energie, které pak aktivně a postupně tyto pozitivní změny způsobují.

Pro dosažení dlouhodobého nebo trvalého zlepšení stavu nebo vyřešení daného problému je v některých případech nezbytné opakování procesu, případně jeho korekce a to podle potřeby, což se týká zejména komplikovaných stavů a problémů. V některých případech je nezbytný osobní kontakt a aktivní spolupráce s poskytovatelem pomoci (např. při léčení přiložením rukou apod.).

Tato pomoc však nemusí být v konečném důsledku z různých důvodů stoprocentně účinná a efektivní, i když byla ze strany poskytovatele pomoci vyvinuta maximální snaha, přístup a zájem. Výsledek je taktéž závislý i na motivaci a intenzitě chtění léčeného, na jeho víře v účinnost této pomoci a na jeho očekávání úspěchu léčby.

 

jin-jang-léčitelství-biotronika-psychotronika-joga-relaxace-čakry-energie-esoterika

 

Rychlé a efektivní řešení problémů v oblasti zdraví a života je základní potřebou člověka

Nemoc není jen poruchou na buněčné úrovni, nýbrž také poruchou v energetickém poli buněk.

Dobře proudící pozitivní vitální energie v dostatečném množství je základní podmínkou dobrého zdraví a odolnosti vůči nemocem. Prověření čistoty obytných nebo pracovních prostor, potřeba jejich vyčištění od kontaminace negativními energiemi a zajištění dobře proudící geoenergie a astroenergie do těchto prostor je základní podmínku jejich bezpečného užívání.

Pro řešení problémů osob, zvířat i rostlin je vhodná zejména práce s energiemi - biotronika a bioenergetické působení na dálku nebo dotykem, které je šetrné a účinné. V kombinaci s celostním přístupem, homeopatickými metodami a při oboustranné spolupráci je možné dosáhnout velmi dobrých a rychlých výsledků. Důležité je odstranění příčin problémů, aktivace vlastní schopnosti vyléčit se a také prevence.

 

Práce s energiemi vhodně doplňuje a přitom respektuje klasickou medicínu

Praktikovaná práce s energiemi, její postupy a metody vhodně a účinně doplňují a respektují oficiální klasickou medicínu (diagnózu, indikovanou léčbu, zákroky, operace, léčebný režim, předepsané léky, rehabilitace apod.), jsou přitom většinou zcela bezbolestné a navíc léčbu výrazně urychlují a tím ji i zpříjemňují a zlevňují.

 

Hlavní druhy energií

Geoenergie

Geoenergie je zemská energie, která vyvěrá ze země. Tato energie má základ v hmotné rovině a je nositelem zejména rovnováhy, síly a pohody.

Astroenergie

Astroenergie je kosmická energie, která na nás působí z vesmíru. Tato energie je nositelem zejména kreativity a tvořivosti, schopností vizí, fantazie a představivosti.

 

Geoenergie proudí od chodidel k temenu hlavy, astroenergie pak opačně, od temena hlavy k chodidlům. Geoenergie i astroenergie mohou tělem proudit proti sobě a harmonicky se v něm mísit, být v rovnováze a aktivně a pozitivně působit a taktéž i dále neřízeně (podle potřeby i řízeně) vyzařovat.

 

Oblasti zájmu, výzkumu a současné praxe zejména v těchto oblastech energie:

Práce s energiemi a působení těmito energiemi na dálku - léčení a terapie

 

působení energiemi na dálku / biotronika, bioenergetické působení na dálku, léčení a terapie, revitalizace, hubnutí, omlazování,

hlavní cíle působení energiemi / orgány, skupiny orgánů, celý organismus, aura, čakry, funkce, prostory, geopatogenní zóny,

alternativní metody léčení a terapie / znovunapojení, celostní medicína, homeopatie, léčení duchovní cestou, kosmická energie.

 

pentagram, esoterika, psychotronika, astrologie, biotronika, léčení, energie

 

Působení energiemi na dálku

Řešení problémů pozitivní energií

Pozitivní energie je druh energie, která má pozitivní, kladný a dobrý obsah a sílu, na rozdíl od energie negativní, které je víc a která všude převládá. Pozitivní energie se vyskytuje celkově méně než energie negativní, proto je nezbytné snažit se pro dosažení vyvážení a harmonie (jin-jang) pozitivní energii vytvářet, šířit ji a sdělovat. Více na webu: Kosmická energie a její využití v praktickém životě

 

Biotronika a působení bioenergií

Biotronika je oblast studia, výzkumu a praktického působení určenou energií (zejména pozitivní a vitální bioenergií) podle potřeby na biopole, auru, čakru nebo problémový orgán jedince přímo, bez zprostředkování dosud známými fyzikálními interakcemi nebo médii. Tuto činnost lze provádět buď v přítomnosti anebo v nepřítomnosti na dálku. Řešení vhodně doplňuje a respektuje klasickou medicínu.

 

Bioenergetické působení na dálku

Bioenergetické působení na dálku je působení pozitivní vitální energií na celé tělo, část těla nebo orgán, a to na jakoukoliv vzdálenost za účelem vyřešení nějakého problému. Může se jednat například o postupné čištění (detoxikace), posilování, dobíjení, omlazování, revitalizace, zpomalování, zastavování, vytěsňování, odstraňování a jiné pozitívní ovlivňování fyzické nebo psychické části jedince podle potřeby, a to i opakovaně nebo jako prevenci.

 

Odblokování

Už od svého narození je téměř každý jedinec ze všech stran vystaven zevním vlivům, způsobujícím v něm vznik celé řady zejména psychických, ale i fyzických bloků. Tyto bloky nevnímá a vůbec o nich neví. Odblokování znamená odstranění psychických i fyzických bloků, které značně omezují a mnohdy až znemožňují plnohodnotný rozvoj a život. Při odblokování pomáhá i sugesce, autosugesce a hypnóza.

 

Léčení a terapie

Práce s energiemi má vliv na pozitivní změny organizmu, zejména na jeho čištění, detoxikaci, regeneraci a dobíjení jeho částí i celku pozitivní vitální energií. Možnost dosažení vyšší úrovně celkové harmonizace a odstranění některých problémů a potíží, jejich příčin i prevence. Proces stárnutí organizmu je možné zpomalit nastartováním životních procesů málo aktivních organizmů a plné obnovení většiny nebo všech funkcí na buněčné úrovni.

 

Revitalizace

Revitalizace má za cíl znovuoživení, posílení a celkovou vzpruhu organizmu jako celku harmonizací jeho částí a jejich aktivizací vitální energií dodávanou zvenčí. Nezbytnou součástí terapie revitalizace je zdravá přírodní strava a životospráva, udržování správné váhy a tělesné kondice, odpočinek, relaxace a jiné metody, které mohou pomoct, neboť prostředí okolo je možné měnit jen minimálně.

 

Regenerace

Regenerace znamená pro tyto účely uvedení částí organizmu, orgánů nebo celého těla do původního stavu, obnovení, postupné nahrazení odumřelých částí organizmu novými. I v případě regenerace platí, že každý člověk může z velké části ovlivňovat svoje zdraví, zejména vhodnou zdravou výživou bez chemikálií, pohybem, relaxací, dostatečným spánkem a jinými dostupnými metodami.

 

Hubnutí - redukce váhy

Hubnutí a redukce váhy je nezbytnou součástí procesů, majících za cíl zpomalení procesu stárnutí a znamená nejen zlepšení fyzického zdravotního stavu, ale i zlepšení vnějšího estetického vzhledu a celkové kondice, což se v konečném důsledku odráží i na psychickém stavu jako lepší pocit a zvýšení sebedůvěry. Hubnout lze formou osobní i dálkové terapie, diskrétně a nejúčinnějši je v kombinaci s nutriční výživou, zdravým životním stylem, psychoterapií, biotronikou a působením vitálními energiemi na dálku.

 

Omlazování

Omlazení organizmu jako celku nebo jeho částí a orgánů je možné zpomalením až zastavením procesů jejich stárnutí, které je způsobováno zejména poškozováním kódu DNA při replikaci jeho buněk, poškozováním kyslíkovými radikály nebo jinými mutageny. Relativního omlazení tak dosáhneme následným srovnáním s ostatními, normálně stárnoucími jedinci. Člověk jako energetická bytost nikdy nezestárne a nezemře, může pouze změnit formu a stav své existence a jinak její podstata zůstává stále stejná.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Hlavní cíle působení energiemi na dálku

Aura

Aura je energetický obal, který obklopuje všechny živé bytosti, je to bioenergie vyzařovaná kolem těla. Aura má vypovídací schopnosti, její síla a zabarvení odráží celkový i zdravotní stav jejího nositele a také i jeho hlavní vlastnosti a rysy. Člověk s problémy má auru menší a tmavší než zdravý a šťastný. Auru lze vycítit i rukou, každá barva vyvolává určité vibrace. Aura je taktéž i jedním z cílů působení energiemi.

 

Čakry

Čakry jsou myšlené energické body na těle (části těla). Základních čaker je 7, hlava je číslo 1. Každá čakra má jednotlivou barvu a především význam. Pro účely diagnostiky a řešení a jejich léčby je lidské tělo rozdělěno do několika částí - čaker, ve kterých se nacházejí hlavní orgány nebo skupiny důležitých orgánů, které se posuzují a léčí jako celek - čakra (žádný orgán totiž nepůsobí samostatně, ale v systému dalších). Nejen nemocné orgány, ale i celé čakry jsou cílem působení léčitele.

 

Orgány

U fyzických nemocí jsou centry působení energiemi zejména konkrétní orgány nebo funkční skupiny orgánů léčeného, které jsou zdrojem a příčinou problémů, projevujících se navenek jako zjevná, zjištěná a prokázaná nemoc, stav, nebo trauma. V případě nemocí psychických je pozornost zaměřena podle charakteru zjištěné nemoci především na konkrétní centra mozku a jeho funkce, případně na vyšší nervovou soustavu nebo i jiné orgány, s cílem odstranění příčin poruchy a dosažení správného nastavení. Vždy však vycházíme z faktu, že část fyzická a psychická spolu tvoří jeden nedílný, vyvážený, harmonický, organický a synergický funkční celek.

 

Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny jsou místa s takovou geologickou stavbou (např. tektonické zlomy pod domem, složení půdy, záření, spodní voda, jiné vlivy), které způsobují u citlivějších nebo oslabených a nemocných osob negativní působení na jejich organizmus. Dlouhodobé působení negativních energií může způsobit vznik vážných psychických i fyzických problémů. Některé vlivv negativního působení geopatogenních zón lze vhodně eliminovat podle jejich druhu, typu a intenzity jejich odstraněním, odrušením, blokováním nebo přesměrováním.

 

psychologie-psychotronika-senzibilita-médium-sugesce-hypnóza-psycho-terapie-esoterika

 

Alternativní metody řešení problémů

Hypnóza a autohypnóza

Podvědomí vytvořilo tělo a proto je schopno jej i vyléčit. Hypnózou i autohypnózou je možné ovlivnit funkci řady orgánů. Podvědomí může ovlivnit imunitní systém a další oblasti. Úspěšnost léčby nejen nádorových onemocnění závisí na včasnosti zapojení hypnoterapie. Ta může velmi podpořit imunitní systém, ale musí se přijít včas.

Zhubnout pomocí hypnózy a autohypnózy je jediný možný trvalý způsob. Bez správného nastavení podvědomí je totiž trvalý efekt vyloučen. Standardní počet hypnoterapeutických setkání je 8. V oblasti hypnoterapie je známo několik studií, které úspěšně vedly k zvětšení ňader až o 1,5 velikosti. U 28 % žen došlo k zvětšení na jimi stanovenou velikost, u 85 % došlo k významnému zvětšení.

 

Znovunapojení

Znovunapojení se na energetický potenciál Země a stromů jako na původní zdroj bioenergie a opětovné nastolení civilizací přerušené symbiózy a souznění člověka se Zemí a přírodou. Čerpání pozitivní astroenergie z vesmíru. Návrat k přirozenosti a odklon od jiných umělých náhražek, zdrojů a závislostí, zejména chemických. Průběžné čerpání, doplňování a akumulace přirozené, pozitivní a vitální bioenergie a astroenergie.

 

Celostní medicína

Celostní medicína je způsob diagnostiky a léčení nemocí nebo tělesných orgánů s ohledem a důrazem na celý organizmus, který tvoří jeden nedílný, vyvážený a harmonický celek části fyzické a psychické. Synergie těla a mysli.

 

Homeopatie

Homeopatie je šetrný, ale účinný způsob léčení nemocí podáváním nepatrných dávek léků nebo léků silně ředěných. Léčba homeopatickými léky má pro pacienty stejný přínos jako léčba léky klasickými, ale s menší spotřebou léků s potenciálně nežádoucími účinky. Klinický vývoj stavu pacientů v péči lékařů, kteří předepisují homeopatické léky, je podobný tomu, jaký vykazují ostatní pacienti, ovšem s minimálním užíváním léků, které mohou mít vedlejší účinky. Některá léčiva s negativními vedlejšími účinky lze nahradit bylinami.

 

Placebo efekt

K léčení se používá i placebo (přípravek neobsahující účinnou látku) a placebové reakce, kdy léčebný výsledek je vyvolaný přesvědčením pacienta, že je léčen a že užívá skutečný lék a následnou reakcí jeho organismu jako na skutečný lék.

 

Přírodní látky

Látky rostlinného nebo živočišného původu (např. z bylin, hub, plodů, části těl živočichů) slouží k výrobě řady léků a ve vhodné formě a koncentraci je lze používat i přímo. V esoterice se používají k léčení, při obřadech a pro dosažení jiného (změněného) stavu vědomí (transu).

 

Tvůrčí představivost

Tvůrčí představivost využívá fantazie k dosažení všeho potřebného. Je to vrozená schopnost obrazotvornosti jako základní tvůrčí energie vesmíru, používaná vědomě či nevědomě. Fantazie vytváří v mysli představy, mentální obrazy přání a cíle, které se získáním pozitivní energie stanou objektivní skutečností. Cíl může být stanoven v rovině fyzické (zdravotní stav), emocionální, mentální a duchovní.

 

Léčení duchovní cestou

Nejjednodušší a nejpřirozenější způsob uzdravení (a to i z jinak nevyléčitelných chorob) je léčení duchovní cestou. To znamená individuálně přijímat léčivou sílu duchovní cestou, pomocí vyšší, spirituální síly, která může pomáhat a léčit. Přijímáním této léčivé síly mohou mizet nejen nemoci fyzické i psychické, ale i závislosti a jiné problémy. Podstatou je zde víra v dobro, vůle ke zdraví a touha k uzdravení. Více na webu: Kosmická energie a její využití v praktickém životě

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-ezoterika

 

Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

Každý normální člověk (nebo zvíře či rostlina) má dáno určité množství energie po celý svůj život akorát pro svou existenci, a pokud s ní hospodaří tak, že ji rozdává druhým, tak musí logicky počítat s tím, že dříve nebo později se dostane do situace, kdy mu tato jeho energie nebude dostačovat ani pro jeho vlastní potřebu a nastanou u něj problémy. Ty se mohou zpočátku projevit také i tím, že už nebude mít co rozdávat a začne stagnovat. Pokud si včas neuvědomí vzniklé nebezpečí, které se může projevovat i vznikem velké únavy, úbytku všech sil a projevů různých nemocí, tak v krajním případě může dospět k bodu, kdy si již nebude moci sám tuto energii doplnit – dobít, už nebude mít dostatek sil na svou záchranu a neobejde se bez cizí pomoci. Tato situace může nastat, pokud se s energiemi pracuje chybně.

Pokud používáte a rozdáváte svou energii, logicky vám bude chybět, pokud si ji nebudete v adekvátním množství doplňovat, tedy si ji dobíjet. Je to jako s penězi, které jsou taktéž jistou formou energie, neboť k jejich získávání je třeba vynakládat také větší či menší množství energie, a to opakovaně, například usilovnou manuální nebo duševní prací. Žádná banka nebo bankéř nepoužívá k investování své osobní peníze, ale peníze klientů, kteří jim je svěřili a kteří jich mají nazbyt. Proto ani vy, pokud je to možné, nepoužívejte ke své činnosti své nejcennější osobní - vitální energie. Množství a kvalitu své osobní - vitální energie si však každý člověk může vhodným způsobem doplňovat z jiných zdrojů (příroda - rostliny, stromy, zvířata, znovunapojení, jiní lidé, pohyb, farmaka apod.).

Existuje více způsobů práce s energiemi, z nichž se v praxi používají nejčastěji dva způsoby - a sice práce s vlastním zdrojem energie a práce s cizími zdroji energie. Vlastním zdrojem energie je vaše osobní - vitální energie (vzniklá přeměnou z potravy, vody, vzduchu a světla) a cizími zdroji mohou být zejména kosmická - vesmírná energie (energie obsažená v kosmu - vesmíru), dále astrální energie (energie obsažená v kosmických tělesech a jimi vyzařovaná - například ze Slunce, Měsíce, Venuše apod.) a v neposlední řadě energie ze Země (tzv. geoenergie). Tyto zdroje energie mohou svou specifickou energii pasivně obsahovat, aktivně vyzařovat, nebo obojí. Ovšem i práce s cizí energií je náročná a tak vyčerpává naši vlastní energii také.

 

esoterika, ezoterika, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

S různými energiemi lze různě a cíleně pracovat a používat je k různým účelům (k léčení, k vytěsňování negativní energie, k nabíjení a dobíjení, k telepatii, k různým kinetickým projevům nebo i jinak). Tyto různé formy energie mají různou kvalitu, množství a obsah a podle potřeby je lze je například shlukovat nebo zhušťovat, transformovat, modulovat a transportovat, a dokonce s některými energiemi lze za určitých podmínek manipulovat i nezávisle na prostoru a čase. Nic nového to není, neboť Zákon o zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů. Tento zákon (zjednodušeně řečeno) konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

 

Psychika člověka i potenciál lidského mozku (obou hemisfér) jsou připraveny práce s energiemi a podvědomím zvládat, avšak při dlouhodobější činnosti je pro ně vyčerpávající a hrozí přetížení se všemi následky a důsledky. Tato činnost není vhodná pro každého, vyžaduje připravenost a cvičením získanou schopnost zvládat tyto činnosti i delší dobu bez úhony.

Je tedy nezbytné se vážně zamyslet, s jakou energií, proč a jak pracujeme a zda k naší činnosti nepoužíváme neúměrné množství své osobní energie, což může být příčinou našeho vyčerpání. Na toto je třeba dát velký pozor, neboť přílišné vyčerpání své osobní - vitální energie může vést i k zániku naší vitality a v krajním případě i našeho života. V takovém případě by bylo možná i vhodné s těmito činnostmi na čas nebo úplně přestat, pokud se náš stav nezlepší a nevrátí se do původního stavu. Za zmínku stojí i zamyšlení, zda naše, jistě bohulibá činnost, má pro nás i jistý příjem jiné formy energie (odměna - honorář za pomoc a činnost) či nikoliv - zkrátka zda je pro nás tato činnost tzv. rentabilní, stojí-li vůbec za tato rizika, za naše vyčerpání a za naše následné problémy a potíže.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-ezoterika

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace, uváděné na všech stránkách tohoto webu i v odkazovaných článcích, nejsou vzhledem k jejich zaměření určeny prioritně jako návody a mají pouze základní informativní charakter. Proto nejsou rozvedeny do detailů, včetně uvedení podrobností a správných postupů při jejich aplikování, ani informacemi o existenci možných rizik a jejich následků.

Autor tohoto webu nenese zodpovědnost za nesprávné pochopení, využití nebo zneužití jeho obsahu, ani za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých zde uvedených činností, včetně využití informací uváděných a popsaných na tomto webu a ve všech odkazovaných autorových článcích.

Autor tohoto webu neručí za přesnost, platnost nebo úplnost obsahu zveřejněného na tomto webu a v odkazovaných článcích a za žádných okolností není autor tohoto webu odpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody ani výdaje nebo jiné škody a újmy, vzniklé následkem nebo ve spojení s informacemi obsaženými na tomto webu.

 

Praktická činnost je vykonávána pro dosažení pozitivních změn ve všech oblastech

Rychlé a efektivní řešení problémů v oblasti zdraví a života je základní potřebou každého člověka

Abychom dosáhli zlepšení, musíme být připraveni něco ve svém životě změnit. Změnu vědomí nelze navodit zvenčí. Musíme přijmout zodpovděnost sami za sebe a oddat se procesu řešení. Pokud někdo nechce být zdravý, nepomohou mu ani lékařské zákroky, ani jakékoli jiné prostředky. Veřejné zdravotnictví je relativně zdarma, alternativní léčba je relativně nákladná.

Před zahájením alternativní léčby je podle charakteru nemoci, potíží, stavu nebo potřeby vhodný jednorázový nebo opakovaný osobní kontakt s léčitelem. Pro úspěch léčby je nezbytná důvěra v léčitele i aktivní spolupráce léčeného. Při léčení alternativními metodami je nutné respektovat klasickou medicínu a nepřestat dodržovat předepsanou terapii a užívání léků.

Výsledky některých aktivit v těchto oblastech nelze předem zaručit, avšak vždy je nám umožněno pokusit se o ně. V případě zájmu o využití výše uvedených činností nebo o jakoukoli jinou pomoc je v některých přípdech nezbytná osobní komunikace. Poradenství, konzultace nebo řešení jakýchkoli problémů či rychlou pomoc po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor

 

Výhody a přednosti spojení autorských, inovativních a esoterických činností

Kombinace více činností a jejich současná realizace jedním subjektem

 

Výhodou a předností je možnost kombinace vzájemně souvisejících činností z více oblastí a oborů. Současná realizace více činností jedním subjektem zaručuje jejich synergii, originalitu, exkluzivitu, rychlost řešení, přímou osobní a neoficiální komunikaci i maximální diskrétnost.

Nové, nekonvenční a originální inovativní nápady, vize, know-how, inovace a řešení mohou pomoci vyřešit každý problém. Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Je prokázáno, že nic není dokonalé, a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralé a lze je kdykoli zlepšit. Všechno lze udělat a vyřešit lépe, rychleji, jednodušeji, levněji a efektivněji. Rozhodnutí je na vás.

 

kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, zatímco představivost obklopuje celý svět, podněcuje pokrok, dává zrození vývoji." (Albert Einstein)

"To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález." (Albert Einstein)

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-esoterická-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-esoterik

 

Doporučené články a odkazy

Články

Umělá inteligence a její využití k vytváření uměleckých děl a vynálezů
Nalezen rukopis dosud nikde nezveřejněné básně Petra Bezruče
Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Jak nejlépe prodat obraz a jak za něj dostat nejvyšší cenu

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Oponentury a oponentní řízení - přínos a praktická realizace oponentury
Úspory a úsporné řešení, úsporné opatření, možnosti a zdroje úspor

Inovace a inovování - co je důležité o realizaci inovací vědět předem
Know-how = vím jak - vývoj, řešení a praktická realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady na zlepšování a jejich praktická realizace

Stav zdraví je normálním stavem člověka
Léčitelství - práce s energiemi, biotronika a bioenergetické působení na dálku
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie

Minulost ani budoucnost neexistuje, je pouze věčná přítomnost
Co všechno je v oblasti esoteriky a parapsychologie možné a prokázané
Proč, jak a kde úspěšně studovat esoteriku, parapsychologii nebo psychotroniku
Proč oficiální věda (prozatím) neuznává esoteriku
Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání a transcendence
Jasnovidectví a věštění, předpovídání budoucnosti a prekognice
Okultismus - spiritismus, bílá magie, černá magie, prokletí a voodoo

 

Odkazy

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Poezie - formální minimalizmus

Slogany - reklamní a propagační hesla
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

Sponzorování a sponzorství - výhody a možnosti investování do sponzoringu  

 

mezera esotericism-healing-therapies-biotronic-energy-zones-yoga-author-innovator-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera esoterika-lecitelstvi-terapie-biotronika-energie-zony-autor-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

 

 

email-autor-a-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-know-how-inovace-realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2020 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. VEHUIAH

 

Otakar Jaluvka - writer, innovator and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of esoterics.   Otakar Jaluvka - writer, innovator and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of esoterics. Index.   Otakar Jaluvka - writer, innovator and esotericist. I write any texts, I solve problems innovatively, I research and practically use esoterics. Blog.   Otakar Jaluvka - writer, innovator and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of esoterics. Creation   Otakar Jaluvka - writer, innovator and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of esoterics. Samples   Otakar Jaluvka - writer, innovator and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of esoterics. Contacts   Otakar Jalůvka – textař, inovátor a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky.   Otakar Jalůvka – textař, inovátor a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky. Index.   Otakar Jalůvka – textař, inovátor a esoterik. Píši jakékoli texty, inovativně řeším problémy, zkoumám a prakticky využívám esoteriku. Blog.   Otakar Jalůvka – textař, inovátor a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky. Tvorba   Otakar Jalůvka – textař, inovátor a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky. Ukázky   Otakar Jalůvka – textař, inovátor a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky. Kontakty   Oponentura, oponování, oponent   Inovace a inovování   Know-how, řešení, ochrana know-how, utajení   Zlepšovací návrhy a zlepšování   Patenty - užitné vzory - ochrany   Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - nové zdroje úspor   Nová metoda řešení skrytých problémů společností a firem   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Reserve funds - budget solution - economy drive - new source of savings   New way solution hidden trouble communities and companies   Esoterika - astrologie, jasnovidectví, věštění, výklad karet Tarot   Esoterika - Kosmická energie a její využití v praktickém životě   Esoterika - Léčitelství a terapie, biotronika, práce s energiemi   Esoterika - Okultismus, spiritismus, bílá a černá magie, voodoo, záhady   Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání - transcendence - podvědomí - trans   Esoterika - psychotronika, parapsychologie, ESP, jasnovidectví, léčitelství, biotronika, okultismus, spiritismus, magie   Esoterics - Clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Esoterics - Cosmic energy - healing and therapy in businesslike life   Esoterics - Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Esoterics - Occultism, spiritism, white and black magic, hoodooism, bane, mystery   Esoterics - Parapsychology - ESP - extra sensory perception - unconscious - trance   Esoterics - parapsychology ESP, Clairvoyance and Divination, Healing and therapy, medicine man, occultism, spiritism, magic   Sponzorování a sponzorství – výhody a možnosti investování do sponzoringu   Sponsoring and sponsorship - benefits and possi investing in sponsorship   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   sitemap.xml   sitemap-image.xml   sitemap-video.xml   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Know-how - Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Oponentura a oponování - autorská a kreativní činnost - Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – textař, inovátor a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Esoterika, Psychotronika, Parapsychologie, ESP, jasnovidectví, léčitelství a terapie, okultismus, magie. Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – textař, inovátor a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – textař, inovátor a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jalůvka – textař, inovátor a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky.   Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Jaluvka – freelance author, creator and esoterician. Writing any texts, creative solving problems, research and practical use of esoterics for more success and more profit.