mezera esotericism-occultism-spiritism-white-and-black-magic-ban-mystery mezera ezoterika, esoterika, okultismus, spiritismus, bílá a černá magie

Řešení pro váš větší úspěch
a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

Esoterika

Parapsychologie

Astrologie

Léčitelství

Okultismus

Kontakt

Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus

Tyto související a specifické oblasti esoteriky mohou mít nejrůznější formy, náplň i poslání

Pro nezasvěcené mají rituály a obřady velmi bizarní až obskurní obsah, za ním je však vždy pozitivní cíl

Tato činnost má nejrůznější formy od zjišťování informací a komunikace se záhrobím a dušemi zemřelých osob, komunikace se subjekty v jiných dimenzích na různé jiné než verbální úrovni, odstranění kletby a prokletí, magické obřady a rituály, dále vymítání různých duchů, negativních energií a jiných existencí až po odhalování tajů a záhad nebo hledání odpovědí a řešení.

Jedná se zde především o různé alternativní formy pomoci či komunikace ve formě jakýchsi rituálů a obřadů, majících pro nezasvěcené často bizarní až obskurní obsah, podobu i náplň. Jejich striktní dodržování a postupy jsou však nezbytné pro úspěch a účinnost dané aktivity. To se týká i místa, času a doby konání obřadu nebo rituálu nebo i pomůcek, nástrojů, kostýmů apod.

 

Speciální oblasti esoteriky jsou magické obřady a rituály s různou náplní a účelem

Těchto obřadů se podle potřeby účastní pouze esoterik nebo i více osob, jichž se daná záležitost týká. Tyto osoby nemusejí v některých případech být bezprostředně přítomny obřadu či rituálu, stačí, když jsou zastoupeny vhodným substitutem - předmětem zástupným, ke kterému mají nějaký blízký vztah nebo jinou vazbu. Toto se týká i jiných oblastí esoteriky, např. věštby nebo léčby.

 

pentagram-okultismus-spiritualismus-magie-spiritismus

 

Oblasti zájmu, výzkumu a současné praxe zejména v těchto oblastech okultismu a magie:

Spiritismus, magické obřady a rituály, subjekty v okultismu, záhady a jiné aktivity

 

oblasti okultismu / spiritismus, psychomantie, magie, bílá magie, černá magie,

obřady a rituály / kletba, voo-doo, zaklínání, odstranění, exorcismus, vymítání

subjekty působící v okultismu / démon, šaman, senzibil, médium, esoterik,

jiné aktivity v okultismu / paranormální jevy a aktivity, záhady a mystéria, řešení.

 

okultizmus-medium-spiritizmus-spiritualizmus-magie-démon-homo

 

Oblasti okultismu

Spiritismus a spiritualismus

Spiritismus je oblast esoteriky, která se zabývá duchařstvím, duchařinou, vírou v duchy, dušemi zemřelých a možnostmi komunikace s nimi, například vyvolávání duchů, spiritistické seance, setkání a dialog se zemřelými osobami apod.

Se spiritismem souvisí i Psychomantie (jinak také psychomancie), což je okultní styk mezi dušemi nebo s duchy. Jedním ze způsobů komunikace se zemřelými je automatické psaní, kdy duch vyvolané osoby vede ruku média, které pouze drží tužku na papíře.

 

Magie

Magie je schopnost mága vnímat astrální svět a vstupovat do kontaktu s určitými silami a umět je ovládat, ovlivňovat nebo proměňovat. V astrálním světě se nacházejí různé energie, útvary, duše, bytosti a různé jiné formy nehmotné existence. Magie je neutrální a podle způsobu jejího využití se pak dělí na bílou (pozitivní) a na černou (negativní) magii.

 

Bílá magie

Bílá magie je využití různých druhů pozitivních dobrých a užitečných energií ve prospěch dobrých skutků, jako například léčby nemocných lidí i zvířat, při zaříkávání duchů, od nichž je žádána ochrana a přízeň, při odstraňování kletby, při vyhánění zlých duchů a eliminace negativních energií, při navázání spojení a komunikaci s jinými subjekty, při parapsychologii a telepatii, při věštění apod.

 

Černá magie

Černá magie působí negativně, pomocí magických rituálů například poškzuje, ohrožuje nebo dokonce zabíjí. Vyvolává zlé síly, které pak vykonávají zlé skutky. Tyto negativní a zlé energie však působí zpětně na toho, kdo je vyvolává, a to nejméně stejnou měrou a to se potom odrazí i na jeho osobě a jeho zdravotním stavu. Z tohoto důvodu se esoterikové chovají zásadně pouze eticky.

 

pentagram, esoterika, magie, okultismus, astrologie, energie

 

Obřady a rituály

Kletba (prokletí)

Kletba (prokletí) je záměrně vyslovené silné emotivní přání s cílem ublížit jiné osobě nebo ji nějak jinak poškodit (černá magie). Může být prokleto cokoliv, třeba i dům, obyvatel nebo majitel takového domu, jakýkoliv předmět, jeho majitel nebo držitel takového předmětu, aniž by o tom předem věděl. Kletbu (prokletí) lze odstranit a osobu nebo cokoliv jiného uvést do stavu harmonie.

 

Voo-doo

Voo-doo je černá magie a je založena na pouhé sugesci. Šaman nemá žádnou objektivní moc, pociťované potíže způsobuje pouze a jedině víra osoby, že je začarovaná. Negativní hrozba přestane působit v okamžiku, kdy ji přestane akceptovat, neboť hrozba má účinek jen skrze její vlastní myšlenky, fixované sugescí na začarovanost, strachem a hrůzou, které si sama produkuje.

Opačná sugesce, nesená pozitivním myšlením a tvrdící, že neblahé kouzlo je zrušeno, ji uzdravuje. Neutralizační ochrana způsobí odražení šamanových sugescí, které se s dvojnásobnou silou vrací zpět.

 

Zaklínání

Zaklínání je magický úkon, který slouží k přivolání, poutání a odesílání eventuálně i zahánění evokovaných (záměrně vyvolaných) astrálních bytostí. V širším smyslu je to každá slovní magická formule užívaná pro komunikaci s těmito bytostmi.

 

Exorcismus

Z posedlého člověka je třeba démona vymítat, což se děje prostřednictvím rituálu zvaného exorcismus. Exorcismus je zaříkávání, vymítání a vyhánění ďábla z těla.

 

okultismus-spiritismus-exorcismus-medium-astrologie-esoterika

 

Subjekty působící v okultismu

Démon

Démon je bytost nebo nadpřirozená síla - energie, která lidem buďto pomáhá nebo škodí. Démona lze vyvolat evokací při provozování rituální černé magie. Démon je schopen rozněcovat v člověku zlé vlastnosti, myšlenky, nabádat jej k hříchu nebo zlým činům a mohou člověka i trvale posednout. Z posedlého člověka je pak třeba démona vymítat. Satan je ďábel, pokušitel a ztělesnění absolutního zla.

 

Šaman a šamanizmus

Šaman je kouzelník, léčitel, věštec, člověk s magickými schopnostmi. Je to prostředník (medium) mezi nadpřirozenými silami, božstvy a člověkem. Šamanizmus (šamanismus) je druh primitivního náboženství, ve kterém mají šamani významnou úlohu. Praktikuji také obřady voo-doo.

 

Senzibil - médium - esoterik

Senzibil (sensibil) nebo jinak i médium je člověk s výjimečnými schopnostmi zejména mimosmyslového vnímání v jiném (změněném) stavu vědomí (tranzu, transu). Senzibilita (sensibilita) je schopnost přijímat podněty z vnějšího i vnitřního prostředí, zejména v oblasti ESP - mimosmyslového vnímání. Senzibilita je nezbytná pro práci v oblasti parapsychologie, jasnovidectví a věštění, léčitelství i okultismu. Stupeň senzibility určuje kvalitu vnímání a úspěch. Senzibilitu lze zvyšovat cvičením a praxí.

 

Jiné aktivity v okultismu

Paranormální jevy a aktivity, záhady a mystéria, řešení

Paranormální je vše, co se nachází mimo normalitu. Může se jednat o jevy, aktivity nebo i o neobyčejné schopnosti, např. vnímání (viz senzibil). Paranormální jevy jsou tajemné, záhadné a nevysvětlitelné jevy, jednorázové nebo opakované, například zjevení něčeho nebo někoho, záhadné zvuky, hlasy apod. Paranormální aktivity jsou tajemné, záhadné a nevysvětlitelné procesy a děje, například pohyb něčeho, kruhy v obilí apod. Hledání možných vysvětlení a řešení.

 

esoterika, ezoterika, energie, spiritismus, okultismus, magie

 

Cílem výzkumu a praxe v oblasti esoteriky je práce s energií, hmotou a živými organizmy

Práce s energiemi:

 

získávání informací z různých dob a míst / pohyb v čase a prostoru - hloubka vnoru, využití cizích očí, substitut,

telepatický přenos myšlenek a komunikace / nezávisle na čase a vzdálenosti - sugesce, hypnóza, manipulace, info,

přenos energie nezávisle na čase a vzdálenosti / vlastní nebo cizí energie, astroenergie, geoenergie, transformace,

realizace myšlenky / uskutečnění, ovlivnění a manipulace procesu nebo děje podle přání a představy v mysli,

materializace / zhmotnění myšlenky, vizualizace konkrétní představy předmětu nebo bytosti, zrození z energie.

 

Práce s hmotou:

přidržení hmoty na těle - tělesný magnetizmus / nejrůznější předměty - průzkum jejich hmoty, vztah, ztotožnění,

pohyb hmotou - telekineze / rovná plocha, vis - různé předměty různé váhy a tvaru - posun, smyk, otáčení, kývání,

pohyb hmoty nezávisle na gravitaci - levitace / vznesení, vznášení, vis, změny pozice, trvalý pohyb, otáčení apod.,

přenos hmoty - teleportace / přemístění předmětu, zvířte nebo osoby ze známého i neznámého místa kamkoliv,

 

vniknutí do nitra hmoty / pohyb uvnitř a orientace vnímáním - různá skupenství, hustota, struktura, teplota, stav,

průnik skrz neprůhlednou vrstvu hmoty / orientace a zisk informací mimosmyslovým vnímáním, vnitřním viděním,

změna hmoty / kvantitativní a kvalitativní změna materiálu nebo organizmu - fyzické vlastnosti, tvar, stav, funkce,

dematerializace / vizuální zánik materiálu, předmětu nebo organizmu jeho přeměnou na energii a zpět, kdekoliv.

 

Práce s živými organizmy:

práce s lidmi, zvířaty a rostlinami / komunikace, ovlivňování, manipulace, léčení, terapie, revitalizace, regenerace,

lokalizace / osob, zvířat, jiných energeticky aktivních objektů, kdekoliv, pro spojení vhodný substitut nebo jiný vztah,

práce s energiemi / pozitivní energie, vytěsňování nemocí, negativních a škodlivých energií, geopatogenní zóny,

 

oživování / nastartování životních procesů málo aktivních organismů - energizace, obnovení funkcí, stabilizace,

léčení a terapie / práce s vitálními a léčivými energiemi, biotronika, bioenergetické působení na dálku, harmonizace,

 

revitalizace organizmů a jejich částí / znovuoživení, posílení, plná funkce a výkon nezávisle na stáří a stavu, vzpruha,

regenerace / uvedení do původního stavu, obnovení, znovuvytvoření, nahrazení vadných částí organizmu novými,

omlazování a mládnutí / zpomalování procesu stárnutí - zastavení - obrácení procesu - revitalizace, regenerace.

 

Práce s dušemi:

dočasná návštěva / přesunutí se do vyšší složky vlastní existence - do nefyzické, astrální roviny existence a zpět,

dočasné převtělení duše - reinkarnace / vstup do těla jiného člověka nebo jiného živého organismu či předmětu,

dočasné vtělení do neživého předmětu nebo hmoty - inkarnace / na libovolnou dobu, kdekoliv, kdykoliv a zpět.

 

*

Veškeré výsledky mnohaletého studia, výzkumů, zkoušek, testů, praktických pokusů, postupů a procesů v oblasti esoteriky jsou duševním vlastnictvím - know-how a tyto získané poznatky, informace a dovednosti je možné komerčně využívat.

Výsledky výzkumu, postupy a procesy se nezveřejňují z důvodu jejich možného zneužití a také z důvodu nebezpečí vzniku možných škod neodbornou manipulací neoprávněnými a nezasvěcenými osobami.

 

Praktická činnost je vykonávána pro dosažení pozitivních změn ve všech oblastech

Jedná se o systematickou a cílenou duševní práci s různými energiemi a virtuálními subjekty

Tato práce probíhá v mimosmyslové rovině a v astrálním prostředí podle obecně ověřených a vyzkoušených pravidel a zákonů. Taktéž i u experimentálních postupů je zde snaha o vyloučení možností vzniku sebeklamů nebo halucinací.

Výhodou je zde možnost kombinace a synergie více vzájemně souvisejících esoterických i jiných činností a jejich současná realizace jedním subjektem. V rámci možností je zaručena anonymita, diskrétnost a etika.

Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase (podle jejich náročnosti a potřeby opakování), přičemž náklady jsou jen zlomkem hodnot, které lze touto činností získat. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Prioritu mají naléhavé a akutní případy, kde hrozí nebo kde už probíhá nějaká ztráta - rychlá pomoc a rychlé a efektivní řešení již vzniklého či vznikajícího problému nebo situace.

Poradenství, konzultace nebo řešení jakýchkoli problémů po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat, tudíž na telefonáty, SMS a emaily s takovými požadavky bohužel nemohu reagovat.

 

*

Pro současnou vědu nemůže existovat to, co podle ní ani nesmí...

Věda už sice prokázala, že čas je plastický, prostor je zakřivený a duch vlastní energii, ale hlavní problém, proč věda neuznává esoteriku a zejména parapsychologii (například různé skutečné a nevysvětlitelné záhadné schopnosti, jevy a úkazy) je nemožnost cosi takového kdykoli opakovat v laboratoři se stoprocentní spolehlivostí a také že to nejde měřit (zatím to neumí).

 

Rozlišení mezi minulostí, přítomností a budoucností je nutno chápat jako iluzi (Albert Einstein)

Vesmír není prostorem a časem ohraničen. Budoucnost nějakým způsobem existuje už teď a může vrhat svůj stín do minulosti. Lidé, věci i události zanechávají své stopy v čase a prostoru.

Člověk má bezpochyby k dispozici síly k ovládnutí času a prostoru, nebo jich může využívat. Lidé jsou schopni zprávy ze zítřka přijímat, nebo mohou zaměřovat svůj pohled do budoucnosti nebo minulosti. Je možné jednoduchými cvičeními mobilizovat nadlidské síly.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

Každý normální člověk (nebo zvíře či rostlina) má dáno určité množství energie po celý svůj život akorát pro svou existenci, a pokud s ní hospodaří tak, že ji rozdává druhým, tak musí logicky počítat s tím, že dříve nebo později se dostane do situace, kdy mu tato jeho energie nebude dostačovat ani pro jeho vlastní potřebu a nastanou u něj problémy. Ty se mohou zpočátku projevit také i tím, že už nebude mít co rozdávat a začne stagnovat. Pokud si včas neuvědomí vzniklé nebezpečí, které se může projevovat i vznikem velké únavy, úbytku všech sil a projevů různých nemocí, tak v krajním případě může dospět k bodu, kdy si již nebude moci sám tuto energii doplnit – dobít, už nebude mít dostatek sil na svou záchranu a neobejde se bez cizí pomoci. Tato situace může nastat, pokud se s energiemi pracuje chybně.

Pokud používáte a rozdáváte svou energii, logicky vám bude chybět, pokud si ji nebudete v adekvátním množství doplňovat, tedy si ji dobíjet. Je to jako s penězi, které jsou taktéž jistou formou energie, neboť k jejich získávání je třeba vynakládat také větší či menší množství energie, a to opakovaně, například usilovnou manuální nebo duševní prací. Žádná banka nebo bankéř nepoužívá k investování své osobní peníze, ale peníze klientů, kteří jim je svěřili a kteří jich mají nazbyt. Proto ani vy, pokud je to možné, nepoužívejte ke své činnosti své nejcennější osobní - vitální energie. Množství a kvalitu své osobní - vitální energie si však každý člověk může vhodným způsobem doplňovat z jiných zdrojů (příroda - rostliny, stromy, zvířata, znovunapojení, jiní lidé, pohyb, farmaka apod.).

Existuje více způsobů práce s energiemi, z nichž se v praxi používají nejčastěji dva způsoby - a sice práce s vlastním zdrojem energie a práce s cizími zdroji energie. Vlastním zdrojem energie je vaše osobní - vitální energie (vzniklá přeměnou z potravy, vody, vzduchu a světla) a cizími zdroji mohou být zejména kosmická - vesmírná energie (energie obsažená v kosmu - vesmíru), dále astrální energie (energie obsažená v kosmických tělesech a jimi vyzařovaná - například ze Slunce, Měsíce, Venuše apod.) a v neposlední řadě energie ze Země (tzv. geoenergie). Tyto zdroje energie mohou svou specifickou energii pasivně obsahovat, aktivně vyzařovat, nebo obojí. Ovšem i práce s cizí energií je náročná a tak vyčerpává naši vlastní energii také.

S různými energiemi lze různě a cíleně pracovat a používat je k různým účelům (k léčení, k vytěsňování negativní energie, k nabíjení a dobíjení, k telepatii, k různým kinetickým projevům nebo i jinak). Tyto různé formy energie mají různou kvalitu, množství a obsah a podle potřeby je lze je například shlukovat nebo zhušťovat, transformovat, modulovat a transportovat, a dokonce s některými energiemi lze za určitých podmínek manipulovat i nezávisle na prostoru a čase. Nic nového to není, neboť Zákon o zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů. Tento zákon (zjednodušeně řečeno) konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

Je tedy nezbytné se vážně zamyslet, s jakou energií, proč a jak pracujeme a zda k naší činnosti nepoužíváme neúměrné množství své osobní energie, což může být příčinou našeho vyčerpání. Na toto je třeba dát velký pozor, neboť přílišné vyčerpání své osobní - vitální energie může vést i k zániku naší vitality a v krajním případě i našeho života. V takovém případě by bylo možná i vhodné s těmito činnostmi na čas nebo úplně přestat, pokud se náš stav nezlepší a nevrátí se do původního stavu. Za zmínku stojí i zamyšlení, zda naše, jistě bohulibá činnost, má pro nás i jistý příjem jiné formy energie (odměna - honorář za pomoc a činnost) či nikoliv - zkrátka zda je pro nás tato činnost tzv. rentabilní, stojí-li vůbec za naše vyčerpání a naše následné problémy a potíže.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Autor neodpovídá za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých činností i využitím jiných informací uváděných a popsaných na tomto webu, a to včetně všech souvisejících článků. Informace zde uváděné nejsou vzhledem k zaměření webu prioritně určeny jako návody, proto nejsou rozvedeny do detailů včetně správných postupů a možných rizik a mají tak pouze informativní charakter.

 

Mapa webu pro rychlé a efektivní řešení zvýšení zisků

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Související činnosti

Psaní textů, inovování, esoterika

Inovace - know-how - řešení

Esoterika - astrologie - léčitelství

Vyřazení konkurence z trhu

Autorské psaní - kreativní tvorba

Inovace - inovování - možnosti

ESP - parapsychologie - telepatie

Zvýšení konkurenceschopnosti

Texty odborné - technické - jiné

Know-how - řešení - realizace

Astrologie, jasnovidectví, věštění

Úspory, úsporné řešení, zdroje

Oponentura - oponentní řízení

Zlepšovací návrhy - zlepšování

Léčitelství - energie - biotronika

Investice - nabídky - poptávky

Jiné autorské a kreativní činnosti

Patenty - užitné vzory - ochrany

Okultismus - spiritismus - magie

Konzultace a odborná pomoc

Zvýšení zisku firem - rozcestník

Servis, opravy a úpravy zařízení

Kosmická energie - léčba, terapie

Vymáhání pohledávek on-line

 

Články a odkazy

 

Esoterická činnost

 

Výzkum a praxe

Proč oficiální věda prozatím neuznává esoteriku
Esoterika - parapsychologie - astrologie - energie - léčitelství - okultismus - magie
Esoterika - parapsychologie - ESP - mimosmyslové - vnímání - transcendence
Jasnovidectví a věštění - astrologie - numerologie - výklad karet - Tarot
Léčitelství - práce s energiemi - biotronika - bioenergetické pusobení na dálku
Stav zdraví je normálním stavem člověka
Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie
Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

 

Autorská činnost

 

Články a texty

Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka

Scénáře - texty - díla - kreativní tvorba pro všechny subjekty a média
Texty - odborné - texty - technické - texty - reklamní - texty - publikování
Oponentura - oponentní - řízení - oponování - oponent
Autorské projekty - kreativní nápady - návrhy - řešení - realizace
Nabídka činností pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku firem

 

Ukázky kreativní činnosti

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Slogany - reklamní a propagační hesla
Poezie - formální minimalizmus
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

 

Inovátorská činnost

 

Články a odkazy

Co je důležité o inovování, inovacích a realizaci inovací vědět předem
Řešení problémů společností a firem inovacemi a inovováním
Řešení problémů firem - Jak přežít krizi a zajistit si prosperitu

Inovace - řešení - návrhy - praktická realizace - kreativní řešení
Inovace a know-how - poradenstvi a konzultace - řešení a realizace
Know-how - vývoj, řešení a realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady - know-how - zlepšování - realizace
Instalace - montáž - demontáž - úprava - oprava - udržba - servis

 

Projekty a řešení

Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie
Nový projekt - Léčba závislostí pomocí podprahového sdělování
Protipovodňová ochrana

Materiál s desinfekčním účinkem
Ceninový papír a materiál pro výrobu mincí s desinfekčním účinkem
Rychlejší a hladší oholení
Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Patenty a Užitné vzory

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Související činnosti

 

Řešení problémů

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Vyřazení konkurence z trhu a rychlý zisk dominantního postavení na trhu
Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - zdroje úspor
Konzultant - konzultace a konzultování - rychlé řešení - odborná pomoc
Investice a investování, sponzorování a sponzoring - aktuální nabídky a poptávky
Mimosoudní vymáhání pohledávek pro všechny věřitele online

 

Esoterika

Parapsychologie

Astrologie

Léčitelství

Okultismus

Kontakt

 

email-esoterika-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-a-realizace-inovace-know-how

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2018 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. [CNW:Counter]

Author, innovative and esoteric activity - author, innovator, esotericism   Author and creative writing - creative creations   Texts - expert, technical, advertising, publishing   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Creative business and projects   Offer special services for elevated welfare and profit   Autor - psaní jakýchkoliv textů   Writing any texts, author of text   Author, innovator, esotericism - Creation   Author, innovator, esotericism - Samples   Author, innovator, esotericism - Contact   Autor, inovátor a esoterik - Tvorba   Autor, inovátor a esoterik - Ukázky   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Innovations - economy - solution - executions   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Services - repairing and adaptation   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Parapsychology - ESP - extra sensory perception   clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Esotericism - astrology, healing, energies - contact   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Elimination competition from market - domination   Increase in sales, marketing, competitivity and profit   Reserve funds - budget solution - economy drive - mints   Capital investing - offer, demand   Consultations and consulting   Autor, inovátor a esoterik - Analýza současného stavu   Autor, inovátor a esoterik - Realizace návrhů a řešení   Autor, inovátor a esoterik - Cena analýzy a realizace   Autor, inovátor a esoterik - Reference   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Author, innovator, esotericism - Analysis of actual status   Author, innovator, esotericism - Realization solutions   Author, innovator, esotericism - Price analysis and realization   Author, innovator, esotericism - Reference   Author, innovator, esotericism - Contact   Otakar Jalůvka prodává auto Mr.Silver - Pavel Danko & Otakar Jalůvka - video klip disko hudba tanec   Materiál s desinfekčním účinkem  Hlavice holicího strojku pro holení více směry  Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jaluvka, autor, inovátor a esoterik  Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Inovace - Řešení - Realizace   Inovace, know-how, úspory, řešení, realizace   Technologický skaut   Inovace - projekty   Inovace - řešení - realizace   Esoterika, parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, věštění, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, parapsychologie, biotronika, léčitelství, okultismus   Esoterika, parapsychologie, astrologie, biotronika, léčitelství, okultismus, magie   Autor, inovátor a esoterik - autorská, inovátorská a esoterická činnost   Inovace a inovování - řešení a praktická realizace inovace   Esoterika, psychotronika, biotronika, léčitelství a energie   Autor a inovátor   Inovace, know-how   Vymáhání pohledávek   Know-how, realizace   Oponentura a oponování   Autorská a inovátorská činnost   Vše pro úspěch a rychlé zvýšení zisku   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus   Google   Seznam