mezera esotericism-occultism-spiritism-white-and-black-magic-ban-mystery mezera ezoterika, esoterika, okultismus, spiritismus, bílá a černá magie

Otakar Jalůvka - řešení pro váš větší úspěch
a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

Esoterika

Parapsychologie

Astrologie

Léčitelství

Okultismus

Kontakt

Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus

Tyto související a specifické oblasti esoteriky mohou mít nejrůznější formy, náplň i poslání

Pro nezasvěcené mají rituály a obřady velmi bizarní až obskurní obsah, za ním je však vždy pozitivní cíl

Tato činnost má nejrůznější formy od zjišťování informací a komunikace se záhrobím a dušemi zemřelých osob, komunikace se subjekty v jiných dimenzích na různé jiné než verbální úrovni, odstranění kletby a prokletí, magické obřady a rituály, dále vymítání různých duchů, negativních energií a jiných existencí až po odhalování tajů a záhad nebo hledání odpovědí a řešení.

Jedná se zde především o různé alternativní formy pomoci či komunikace ve formě jakýchsi rituálů a obřadů, majících pro nezasvěcené často bizarní až obskurní obsah, podobu i náplň. Jejich striktní dodržování a postupy jsou však nezbytné pro úspěch a účinnost dané aktivity. To se týká i místa, času a doby konání obřadu nebo rituálu nebo i pomůcek, nástrojů, kostýmů apod.

 

Speciální oblasti esoteriky jsou magické obřady a rituály s různou náplní a účelem

Těchto obřadů se podle potřeby účastní pouze esoterik nebo i více osob, jichž se daná záležitost týká. Tyto osoby nemusejí v některých případech být bezprostředně přítomny obřadu či rituálu, stačí, když jsou zastoupeny vhodným substitutem - předmětem zástupným, ke kterému mají nějaký blízký vztah nebo jinou vazbu. Toto se týká i jiných oblastí esoteriky, např. věštby nebo léčby.

 

pentagram-okultismus-spiritualismus-magie-spiritismus

 

Oblasti zájmu, výzkumu a současné praxe zejména v těchto oblastech okultismu a magie:

Spiritismus, magické obřady a rituály, subjekty v okultismu, záhady a jiné aktivity

 

oblasti okultismu / spiritismus, psychomantie, magie, bílá magie, černá magie,

obřady a rituály / kletba, voo-doo, zaklínání, odstranění, exorcismus, vymítání

subjekty působící v okultismu / démon, šaman, senzibil, médium, esoterik,

jiné aktivity v okultismu / paranormální jevy a aktivity, záhady a mystéria, řešení.

 

okultizmus-medium-spiritizmus-spiritualizmus-magie-démon-homo

 

Oblasti okultismu

Spiritismus a spiritualismus

Spiritismus je oblast esoteriky, která se zabývá duchařstvím, duchařinou, vírou v duchy, dušemi zemřelých a možnostmi komunikace s nimi, například vyvolávání duchů, spiritistické seance, setkání a dialog se zemřelými osobami apod.

Se spiritismem souvisí i Psychomantie (jinak také psychomancie), což je okultní styk mezi dušemi nebo s duchy. Jedním ze způsobů komunikace se zemřelými je automatické psaní, kdy duch vyvolané osoby vede ruku média, které pouze drží tužku na papíře.

 

Magie

Magie je schopnost mága vnímat astrální svět a vstupovat do kontaktu s určitými silami a umět je ovládat, ovlivňovat nebo proměňovat. V astrálním světě se nacházejí různé energie, útvary, duše, bytosti a různé jiné formy nehmotné existence. Magie je neutrální a podle způsobu jejího využití se pak dělí na bílou (pozitivní) a na černou (negativní) magii.

 

Bílá magie

Bílá magie je využití různých druhů pozitivních dobrých a užitečných energií ve prospěch dobrých skutků, jako například léčby nemocných lidí i zvířat, při zaříkávání duchů, od nichž je žádána ochrana a přízeň, při odstraňování kletby, při vyhánění zlých duchů a eliminace negativních energií, při navázání spojení a komunikaci s jinými subjekty, při parapsychologii a telepatii, při věštění apod.

 

Černá magie

Černá magie působí negativně, pomocí magických rituálů například poškzuje, ohrožuje nebo dokonce zabíjí. Vyvolává zlé síly, které pak vykonávají zlé skutky. Tyto negativní a zlé energie však působí zpětně na toho, kdo je vyvolává, a to nejméně stejnou měrou a to se potom odrazí i na jeho osobě a jeho zdravotním stavu. Z tohoto důvodu se esoterikové chovají zásadně pouze eticky.

 

pentagram, esoterika, magie, okultismus, astrologie, energie

 

Obřady a rituály

Kletba (prokletí)

Kletba (prokletí) je záměrně vyslovené silné emotivní přání s cílem ublížit jiné osobě nebo ji nějak jinak poškodit (černá magie). Může být prokleto cokoliv, třeba i dům, obyvatel nebo majitel takového domu, jakýkoliv předmět, jeho majitel nebo držitel takového předmětu, aniž by o tom předem věděl. Kletbu (prokletí) lze odstranit a osobu nebo cokoliv jiného uvést do stavu harmonie.

 

Voo-doo

Voo-doo je černá magie a je založena na pouhé sugesci. Šaman nemá žádnou objektivní moc, pociťované potíže způsobuje pouze a jedině víra osoby, že je začarovaná. Negativní hrozba přestane působit v okamžiku, kdy ji přestane akceptovat, neboť hrozba má účinek jen skrze její vlastní myšlenky, fixované sugescí na začarovanost, strachem a hrůzou, které si sama produkuje.

Opačná sugesce, nesená pozitivním myšlením a tvrdící, že neblahé kouzlo je zrušeno, ji uzdravuje. Neutralizační ochrana způsobí odražení šamanových sugescí, které se s dvojnásobnou silou vrací zpět.

 

Zaklínání

Zaklínání je magický úkon, který slouží k přivolání, poutání a odesílání eventuálně i zahánění evokovaných (záměrně vyvolaných) astrálních bytostí. V širším smyslu je to každá slovní magická formule užívaná pro komunikaci s těmito bytostmi.

 

Exorcismus

Z posedlého člověka je třeba démona vymítat, což se děje prostřednictvím rituálu zvaného exorcismus. Exorcismus je zaříkávání, vymítání a vyhánění ďábla z těla.

 

okultismus-spiritismus-exorcismus-medium-astrologie-esoterika

 

Subjekty působící v okultismu

Démon

Démon je bytost nebo nadpřirozená síla - energie, která lidem buďto pomáhá nebo škodí. Démona lze vyvolat evokací při provozování rituální černé magie. Démon je schopen rozněcovat v člověku zlé vlastnosti, myšlenky, nabádat jej k hříchu nebo zlým činům a mohou člověka i trvale posednout. Z posedlého člověka je pak třeba démona vymítat. Satan je ďábel, pokušitel a ztělesnění absolutního zla.

 

Šaman a šamanizmus

Šaman je kouzelník, léčitel, věštec, člověk s magickými schopnostmi. Je to prostředník (medium) mezi nadpřirozenými silami, božstvy a člověkem. Šamanizmus (šamanismus) je druh primitivního náboženství, ve kterém mají šamani významnou úlohu. Praktikuji také obřady voo-doo.

 

Senzibil - médium - esoterik

Senzibil (sensibil) nebo jinak i médium je člověk s výjimečnými schopnostmi zejména mimosmyslového vnímání v jiném (změněném) stavu vědomí (tranzu, transu). Senzibilita (sensibilita) je schopnost přijímat podněty z vnějšího i vnitřního prostředí, zejména v oblasti ESP - mimosmyslového vnímání. Senzibilita je nezbytná pro práci v oblasti parapsychologie, jasnovidectví a věštění, léčitelství i okultismu. Stupeň senzibility určuje kvalitu vnímání a úspěch. Senzibilitu lze zvyšovat cvičením a praxí.

 

Jiné aktivity v okultismu

Paranormální jevy a aktivity, záhady a mystéria, řešení

Paranormální je vše, co se nachází mimo normalitu. Může se jednat o jevy, aktivity nebo i o neobyčejné schopnosti, např. vnímání (viz senzibil). Paranormální jevy jsou tajemné, záhadné a nevysvětlitelné jevy, jednorázové nebo opakované, například zjevení něčeho nebo někoho, záhadné zvuky, hlasy apod. Paranormální aktivity jsou tajemné, záhadné a nevysvětlitelné procesy a děje, například pohyb něčeho, kruhy v obilí apod. Hledání možných vysvětlení a řešení.

 

esoterika, ezoterika, energie, spiritismus, okultismus, magie

 

Cílem výzkumu a praxe v oblasti esoteriky je práce s energií, hmotou a živými organizmy

Práce s energiemi:

 

získávání informací z různých dob a míst / pohyb v čase a prostoru - hloubka vnoru, využití cizích očí, substitut,

telepatický přenos myšlenek a komunikace / nezávisle na čase a vzdálenosti - sugesce, hypnóza, manipulace, info,

přenos energie nezávisle na čase a vzdálenosti / vlastní nebo cizí energie, astroenergie, geoenergie, transformace,

realizace myšlenky / uskutečnění, ovlivnění a manipulace procesu nebo děje podle přání a představy v mysli,

materializace / zhmotnění myšlenky, vizualizace konkrétní představy předmětu nebo bytosti, zrození z energie.

 

Práce s hmotou:

přidržení hmoty na těle - tělesný magnetizmus / nejrůznější předměty - průzkum jejich hmoty, vztah, ztotožnění,

pohyb hmotou - telekineze / rovná plocha, vis - různé předměty různé váhy a tvaru - posun, smyk, otáčení, kývání,

pohyb hmoty nezávisle na gravitaci - levitace / vznesení, vznášení, vis, změny pozice, trvalý pohyb, otáčení apod.,

přenos hmoty - teleportace / přemístění předmětu, zvířte nebo osoby ze známého i neznámého místa kamkoliv,

 

vniknutí do nitra hmoty / pohyb uvnitř a orientace vnímáním - různá skupenství, hustota, struktura, teplota, stav,

průnik skrz neprůhlednou vrstvu hmoty / orientace a zisk informací mimosmyslovým vnímáním, vnitřním viděním,

změna hmoty / kvantitativní a kvalitativní změna materiálu nebo organizmu - fyzické vlastnosti, tvar, stav, funkce,

dematerializace / vizuální zánik materiálu, předmětu nebo organizmu jeho přeměnou na energii a zpět, kdekoliv.

 

Práce s živými organizmy:

práce s lidmi, zvířaty a rostlinami / komunikace, ovlivňování, manipulace, léčení, terapie, revitalizace, regenerace,

lokalizace / osob, zvířat, jiných energeticky aktivních objektů, kdekoliv, pro spojení vhodný substitut nebo jiný vztah,

práce s energiemi / pozitivní energie, vytěsňování nemocí, negativních a škodlivých energií, geopatogenní zóny,

 

oživování / nastartování životních procesů málo aktivních organismů - energizace, obnovení funkcí, stabilizace,

léčení a terapie / práce s vitálními a léčivými energiemi, biotronika, bioenergetické působení na dálku, harmonizace,

 

revitalizace organizmů a jejich částí / znovuoživení, posílení, plná funkce a výkon nezávisle na stáří a stavu, vzpruha,

regenerace / uvedení do původního stavu, obnovení, znovuvytvoření, nahrazení vadných částí organizmu novými,

omlazování a mládnutí / zpomalování procesu stárnutí - zastavení - obrácení procesu - revitalizace, regenerace.

 

Práce s dušemi:

dočasná návštěva / přesunutí se do vyšší složky vlastní existence - do nefyzické, astrální roviny existence a zpět,

dočasné převtělení duše - reinkarnace / vstup do těla jiného člověka nebo jiného živého organismu či předmětu,

dočasné vtělení do neživého předmětu nebo hmoty - inkarnace / na libovolnou dobu, kdekoliv, kdykoliv a zpět.

 

*

Veškeré výsledky mnohaletého studia, výzkumů, zkoušek, testů, praktických pokusů, postupů a procesů v oblasti esoteriky jsou duševním vlastnictvím - know-how a tyto získané poznatky, informace a dovednosti je možné komerčně využívat.

Výsledky výzkumu, postupy a procesy se nezveřejňují z důvodu jejich možného zneužití a také z důvodu nebezpečí vzniku možných škod neodbornou manipulací neoprávněnými a nezasvěcenými osobami.

 

Praktická činnost je vykonávána pro dosažení pozitivních změn ve všech oblastech

Jedná se o systematickou a cílenou duševní práci s různými energiemi a virtuálními subjekty

Tato práce probíhá v mimosmyslové rovině a v astrálním prostředí podle obecně ověřených a vyzkoušených pravidel a zákonů. Taktéž i u experimentálních postupů je zde snaha o vyloučení možností vzniku sebeklamů nebo halucinací.

Výhodou je zde možnost kombinace a synergie více vzájemně souvisejících esoterických i jiných činností a jejich současná realizace jedním subjektem. V rámci možností je zaručena anonymita, diskrétnost a etika.

Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase (podle jejich náročnosti a potřeby opakování), přičemž náklady jsou jen zlomkem hodnot, které lze touto činností získat. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Prioritu mají naléhavé a akutní případy, kde hrozí nebo kde už probíhá nějaká ztráta - rychlá pomoc a rychlé a efektivní řešení již vzniklého či vznikajícího problému nebo situace.

Poradenství, konzultace nebo řešení jakýchkoli problémů po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat, tudíž na telefonáty, SMS a emaily s takovými požadavky bohužel nemohu reagovat.

 

*

Pro současnou vědu nemůže existovat to, co podle ní ani nesmí...

Věda už sice prokázala, že čas je plastický, prostor je zakřivený a duch vlastní energii, ale hlavní problém, proč věda neuznává esoteriku a zejména parapsychologii (například různé skutečné a nevysvětlitelné záhadné schopnosti, jevy a úkazy) je nemožnost cosi takového kdykoli opakovat v laboratoři se stoprocentní spolehlivostí a také že to nejde měřit (zatím to neumí).

 

Rozlišení mezi minulostí, přítomností a budoucností je nutno chápat jako iluzi (Albert Einstein)

Vesmír není prostorem a časem ohraničen. Budoucnost nějakým způsobem existuje už teď a může vrhat svůj stín do minulosti. Lidé, věci i události zanechávají své stopy v čase a prostoru.

Člověk má bezpochyby k dispozici síly k ovládnutí času a prostoru, nebo jich může využívat. Lidé jsou schopni zprávy ze zítřka přijímat, nebo mohou zaměřovat svůj pohled do budoucnosti nebo minulosti. Je možné jednoduchými cvičeními mobilizovat nadlidské síly.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

Každý normální člověk (nebo zvíře či rostlina) má dáno určité množství energie po celý svůj život akorát pro svou existenci, a pokud s ní hospodaří tak, že ji rozdává druhým, tak musí logicky počítat s tím, že dříve nebo později se dostane do situace, kdy mu tato jeho energie nebude dostačovat ani pro jeho vlastní potřebu a nastanou u něj problémy. Ty se mohou zpočátku projevit také i tím, že už nebude mít co rozdávat a začne stagnovat. Pokud si včas neuvědomí vzniklé nebezpečí, které se může projevovat i vznikem velké únavy, úbytku všech sil a projevů různých nemocí, tak v krajním případě může dospět k bodu, kdy si již nebude moci sám tuto energii doplnit – dobít, už nebude mít dostatek sil na svou záchranu a neobejde se bez cizí pomoci. Tato situace může nastat, pokud se s energiemi pracuje chybně.

Pokud používáte a rozdáváte svou energii, logicky vám bude chybět, pokud si ji nebudete v adekvátním množství doplňovat, tedy si ji dobíjet. Je to jako s penězi, které jsou taktéž jistou formou energie, neboť k jejich získávání je třeba vynakládat také větší či menší množství energie, a to opakovaně, například usilovnou manuální nebo duševní prací. Žádná banka nebo bankéř nepoužívá k investování své osobní peníze, ale peníze klientů, kteří jim je svěřili a kteří jich mají nazbyt. Proto ani vy, pokud je to možné, nepoužívejte ke své činnosti své nejcennější osobní - vitální energie. Množství a kvalitu své osobní - vitální energie si však každý člověk může vhodným způsobem doplňovat z jiných zdrojů (příroda - rostliny, stromy, zvířata, znovunapojení, jiní lidé, pohyb, farmaka apod.).

Existuje více způsobů práce s energiemi, z nichž se v praxi používají nejčastěji dva způsoby - a sice práce s vlastním zdrojem energie a práce s cizími zdroji energie. Vlastním zdrojem energie je vaše osobní - vitální energie (vzniklá přeměnou z potravy, vody, vzduchu a světla) a cizími zdroji mohou být zejména kosmická - vesmírná energie (energie obsažená v kosmu - vesmíru), dále astrální energie (energie obsažená v kosmických tělesech a jimi vyzařovaná - například ze Slunce, Měsíce, Venuše apod.) a v neposlední řadě energie ze Země (tzv. geoenergie). Tyto zdroje energie mohou svou specifickou energii pasivně obsahovat, aktivně vyzařovat, nebo obojí. Ovšem i práce s cizí energií je náročná a tak vyčerpává naši vlastní energii také.

S různými energiemi lze různě a cíleně pracovat a používat je k různým účelům (k léčení, k vytěsňování negativní energie, k nabíjení a dobíjení, k telepatii, k různým kinetickým projevům nebo i jinak). Tyto různé formy energie mají různou kvalitu, množství a obsah a podle potřeby je lze je například shlukovat nebo zhušťovat, transformovat, modulovat a transportovat, a dokonce s některými energiemi lze za určitých podmínek manipulovat i nezávisle na prostoru a čase. Nic nového to není, neboť Zákon o zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů. Tento zákon (zjednodušeně řečeno) konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

Je tedy nezbytné se vážně zamyslet, s jakou energií, proč a jak pracujeme a zda k naší činnosti nepoužíváme neúměrné množství své osobní energie, což může být příčinou našeho vyčerpání. Na toto je třeba dát velký pozor, neboť přílišné vyčerpání své osobní - vitální energie může vést i k zániku naší vitality a v krajním případě i našeho života. V takovém případě by bylo možná i vhodné s těmito činnostmi na čas nebo úplně přestat, pokud se náš stav nezlepší a nevrátí se do původního stavu. Za zmínku stojí i zamyšlení, zda naše, jistě bohulibá činnost, má pro nás i jistý příjem jiné formy energie (odměna - honorář za pomoc a činnost) či nikoliv - zkrátka zda je pro nás tato činnost tzv. rentabilní, stojí-li vůbec za naše vyčerpání a naše následné problémy a potíže.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Autor neodpovídá za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých činností i využitím jiných informací uváděných a popsaných na tomto webu, a to včetně všech souvisejících článků. Informace zde uváděné nejsou vzhledem k zaměření webu prioritně určeny jako návody, proto nejsou rozvedeny do detailů včetně správných postupů a možných rizik a mají tak pouze informativní charakter.

 

Mapa webu pro rychlé a efektivní řešení zvýšení zisků

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Související činnosti

Psaní textů, inovování, esoterika

Inovace - know-how - řešení

Esoterika - astrologie - léčitelství

Vyřazení konkurence z trhu

Autorské psaní - kreativní tvorba

Inovace - inovování - možnosti

ESP - parapsychologie - telepatie

Zvýšení konkurenceschopnosti

Texty odborné - technické - jiné

Know-how - řešení - realizace

Astrologie, jasnovidectví, věštění

Úspory, úsporné řešení, zdroje

Oponentura - oponentní řízení

Zlepšovací návrhy - zlepšování

Léčitelství - energie - biotronika

Investice - nabídky - poptávky

Jiné autorské a kreativní činnosti

Patenty - užitné vzory - ochrany

Okultismus - spiritismus - magie

Konzultace a odborná pomoc

Zvýšení zisku firem - rozcestník

Kosmická energie - léčba, terapie

 

Články a odkazy

 

Esoterická činnost

 

Výzkum a praxe

Proč oficiální věda prozatím neuznává esoteriku
Esoterika - parapsychologie - astrologie - energie - léčitelství - okultismus - magie
Esoterika - parapsychologie - ESP - mimosmyslové - vnímání - transcendence
Jasnovidectví a věštění - astrologie - numerologie - výklad karet - Tarot
Léčitelství - práce s energiemi - biotronika - bioenergetické pusobení na dálku
Stav zdraví je normálním stavem člověka
Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie
Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

 

Autorská činnost

 

Články a texty

Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka

Scénáře - texty - díla - kreativní tvorba pro všechny subjekty a média
Texty - odborné - texty - technické - texty - reklamní - texty - publikování
Oponentura - oponentní - řízení - oponování - oponent
Autorské projekty - kreativní nápady - návrhy - řešení - realizace
Nabídka činností pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku firem

 

Ukázky kreativní činnosti

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Slogany - reklamní a propagační hesla
Poezie - formální minimalizmus
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

 

Inovátorská činnost

 

Články a odkazy

Co je důležité o inovování, inovacích a realizaci inovací vědět předem
Řešení problémů společností a firem inovacemi a inovováním
Řešení problémů firem - Jak přežít krizi a zajistit si prosperitu

Inovace - řešení - návrhy - praktická realizace - kreativní řešení
Inovace a know-how - poradenstvi a konzultace - řešení a realizace
Know-how - vývoj, řešení a realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady - know-how - zlepšování - realizace

 

Projekty a řešení

Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie
Nový projekt - Léčba závislostí pomocí podprahového sdělování
Protipovodňová ochrana

Materiál s desinfekčním účinkem
Ceninový papír a materiál pro výrobu mincí s desinfekčním účinkem
Rychlejší a hladší oholení
Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Patenty a Užitné vzory

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Související činnosti

 

Řešení problémů

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Vyřazení konkurence z trhu a rychlý zisk dominantního postavení na trhu
Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - zdroje úspor
Konzultant - konzultace a konzultování - rychlé řešení - odborná pomoc
Investice a investování, sponzorování a sponzoring - aktuální nabídky a poptávky

 

Esoterika

Parapsychologie

Astrologie

Léčitelství

Okultismus

Kontakt

 

email-esoterika-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-a-realizace-inovace-know-how

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2018 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. [CNW:Counter]

Author, innovative and esoteric activity - author, innovator, esotericism   Author and creative writing - creative creations   Texts - expert, technical, advertising, publishing   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Creative business and projects   Offer special services for elevated welfare and profit   Writing any texts, author of text   Author, innovator, esotericism - Creation   Author, innovator, esotericism - Samples   Author, innovator, esotericism - Contact   Autor, inovátor a esoterik - Tvorba   Autor, inovátor a esoterik - Ukázky   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Innovations - economy - solution - executions   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Parapsychology - ESP - extra sensory perception   clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Esotericism - astrology, healing, energies - contact   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Elimination competition from market - domination   Increase in sales, marketing, competitivity and profit   Reserve funds - budget solution - economy drive - mints   Capital investing - offer, demand   Consultations and consulting   Autor, inovátor a esoterik - Analýza současného stavu   Autor, inovátor a esoterik - Realizace návrhů a řešení   Autor, inovátor a esoterik - Cena analýzy a realizace   Autor, inovátor a esoterik - Reference   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Author, innovator, esotericism - Analysis of actual status   Author, innovator, esotericism - Realization solutions   Author, innovator, esotericism - Price analysis and realization   Author, innovator, esotericism - Reference   Author, innovator, esotericism - Contact   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jaluvka, autor, inovátor a esoterik  Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Inovace - Řešení - Realizace   Inovace, know-how, úspory, řešení, realizace   Technologický skaut   Inovace - projekty   Inovace - řešení - realizace   Esoterika, parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, věštění, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, parapsychologie, biotronika, léčitelství, okultismus   Esoterika, parapsychologie, astrologie, biotronika, léčitelství, okultismus, magie   Autor, inovátor a esoterik - autorská, inovátorská a esoterická činnost   Inovace a inovování - řešení a praktická realizace inovace   Esoterika, psychotronika, biotronika, léčitelství a energie   Autor a inovátor   Inovace, know-how   Know-how, realizace   Oponentura a oponování   Autorská a inovátorská činnost   Vše pro úspěch a rychlé zvýšení zisku   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus   Google   Seznam