mezera esotericism-parapsychology-esp-extra-sensory-perception-author-innovator-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera esoterika-parapsychologie-esp-mimosmyslove-vnimani-esp-autor-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

Otakar Almatir Jalůvka – výzkum a praktické využití esoteriky

Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání a transcendence

Parapsychologie - jevy, které se prokazatelně vyskytují a které nám vědci neumí vysvětlit

Parapsychologie je výraz pocházející z řeckého slova para (vedle) a psychologie

Parapsychologií označujeme vědecký výzkum nadsmyslových schopností, jimiž jsou nadáni někteří lidé. Parapsychologie (jinak také metapsychologie) jako obor zahrnuje názor a praktiky mimosmyslového vnímání (bez účasti smyslových orgánů - zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu) a zahrnuje taktéž i psychotroniku a metapsychologii. Parapsychologie se zabývá jevy a projevy, které vznikají činností lidského ducha.

Tyto jevy mající nějaký vztah k duševní činnosti lze zatím vědecky těžko vysvětlit, přestože se prokazatelně vyskytují buďto jako spontánní (ojedinělé a někdy neopakovatelné) nebo jako záměrně vyvolané, například ve formě experimentu nebo aktivity za účelem dosažení nějakého konkrétního cíle nebo změny.

 

ESP znamená v doslovném překladu extra-sensory perception - mimosmyslové vnímání

Některé energie nelze vidět ani cítit, lze je však mimosmyslově vnímat a rozeznávat jejich kvalitu - například formu, množství, charakter (třeba jako silné pozitivní vibrace). Lze iniciovat i jejich vznik, ovládat je a dále s nimi pracovat - koncentrovat, směrovat, přenášet bez ohledu na vzdálenosti a jinak s nimi manipulovat - a to jen silou lidského ducha a jeho vůle v jiném (změněném) stavu vědomí (transu).

 

*

Pro současnou vědu nemůže existovat něco, co podle ní existovat ani nesmí

Věda už sice prokázala, že čas je plastický, prostor je zakřivený a duch vlastní energii, ale hlavní problém, proč věda neuznává esoteriku a zejména parapsychologii (například různé skutečné a nevysvětlitelné záhadné schopnosti, jevy a úkazy) je nemožnost cosi takového kdykoli opakovat v laboratoři se stoprocentní spolehlivostí a také že to nejde měřit (zatím to neumí).

 

Rozlišení mezi minulostí, přítomností a budoucností je nutno chápat jako iluzi (Albert Einstein)

Vesmír není prostorem a časem ohraničen. Budoucnost nějakým způsobem existuje už teď a může vrhat svůj stín do minulosti. Lidé, věci i události zanechávají své stopy v čase a prostoru.

Člověk má bezpochyby k dispozici síly k ovládnutí času a prostoru, nebo jich může využívat. Lidé jsou schopni zprávy ze zítřka přijímat, nebo mohou zaměřovat svůj pohled do budoucnosti nebo minulosti. Je možné jednoduchými cvičeními mobilizovat nadlidské síly.

 

kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

Minulost ani budoucnost neexistuje, je pouze věčná přítomnost

 

Plynutí času je projekcí našeho rozumu. Čas si na tomto světě civilizovaní lidé rozdělili na kalendář a hodiny proto, aby mohli organizovat život sobě i druhým. To aby věděli, kdy mají zasít, jak je kdo starý, kdy musí zaplatit daně, kdy má jít do kostela, kdy do práce a kdy z ní domů.

Ve vícedimenziálním a neviditelném světě, v němž pracuje naše podvědomí, není ani minulost, ani přítomnost, ani budoucnost. Je vlastně jen absolutní věčná přítomnost, v níž minulost a budoucnost existují zároveň, najednou, nyní a teď. Po smrti je jen jediná přítomnost, která je jen jedinou formou skutečné jsoucnosti (skutečného bytí), a sice jen stálé nyní a stálé teď.

Ve vesmíru je pomyslně obsaženo vše: minulost, přítomnost i budoucnost, a to každá z nich nejen ve skutečnosti, ale i ve všech svých možnostech a variantách, které se neuskutečnily nebo neuskuteční (viz schopnost některých lidí číst v minulosti anebo v budoucnosti).

Ve vesmíru je zaznamenán nejen můj osud, ale i veškeré konkrétní detaily mého celého života, například i té cesty (všech cest) na rozcestí, po které jsem se nevydal a šel po jiné a k jinému cíli. Jdu-li tedy jakoukoli cestou, je již zaznamenán jejich průběh i cíl a tím i celý můj život a také i můj osud.

To předpokladá existenci společného vědomí lidských bytostí (globální podvědomí), v němž jsou všechny pozemské děje, skutky, životy, osudy, cesty, vzpomínky i všechny pozitivní a negativní činy zaznamenány a odkud čerpají média v transu informace.

 

parapsychologie, ESP, pentagram, esoterika, psychotronika, energie

 

Oblasti zájmu, výzkumu a současné praxe zejména v těchto oblastech parapsychologie:

Přenos informací, manipulace s hmotou a migrace duše

 

přenos informací / telepatie, telegnoza, telestezie, imaginace,

manipulace s hmotou / transformace, telekineze, teleportace, levitace, bilokace, dematerializace, materializace,

manipulace s osobami / psychická léčba, hypnóza a autohypnóza, sugesce a autosugesce, afirmace,

putování duše / karma, osud, inkarnace, reinkarnace a astrální cestování.

 

pentagram-esoterika-okultismus-parapsychologie-EESP-magie-spiritismus

 

Přenos informací

Telepatie

Telepatie je mimosmyslové vnímání, přenos myšlenek na jakoukoliv vzdálenost a jasnovidné získávání informací nebo jednostranná či vzájemná komunikace na základě zpětné vazby. Jedná se o paranormální komunikaci mezi osobami, při níž dochází extrasenzorickou cestou ke sdělování informací, pocitů a představ. Telepatii rozdělujeme na spontánní (bezděčnou) a experimentální (záměrně vyvolaný stav).

 

Myšlenka je forma energie a síla, kterou lze aktivovat a je tak silná, jaká se do ní vloží energie. Při jejím směrování na jinou osobu nastává její jednostranný tok, který může u senzitivních osob (cílené osoby - percipienta i vysílatele energie) přejít ve chtěnou i v nechtěnou oboustrannou komunikaci - zpětnou vazbu.

Tato oboustranná komunikace může být svým způsobem i nebezpečná (například cílená osoba vnímá - podvědomě cítí, že je někým kontaktovaná nebo může vysílatel bezděčně přijmout negativní energii či na nešikovného léčitele může lehce přejít nemoc léčeného). Aby k této nechtěné komunikaci nedocházelo, je na to třeba myslet a zajistit si ochranu (například aktivovat svou auru k ochraně proti příjmu negativních energií či proti nechtěné komunikaci).

V případě úspěšného navázání chtěné komunikace může docházet i k poruchám. I když přenos probíhá v mimosmyslové rovině, tak musí být, v případě vzájemné komunikace pro oba směry (od vysílatele k cíli a od cíle k vysílateli), samostatný energetický pramen se svým směrem toku.

V případě nedostatečného potenciálu vysílané energie - síly jednoho pramene dojde k nedostatečně hodnotnému, tedy nekvalitnímu přenosu, který vysílaná osoba může vnímat jako energii vysílanou do prázdna a u cílové osoby - pecipienta se toto neprojeví nijak. Může dojít k jednostrannému nebo i oboustrannému úplnému výpadku spojení, kdy není přenos zrealizován a slabá energie se cestou rozptýlí.

Realizace a kvalita přenosu nezáleží na vzdálenosti obou subjektů, ta nehraje žádnou roli. Podstatná je síla vůle, potenciál vysílané energie, senzitivita účastníků a hloubka transu vysílatele energie i percipienta. Svou roli zde hrají taktéž i podmínky, prostředí, situace, stav a jiné okolnosti. Práce s esoterikou je všeobecně vysoce energeticky náročná a vyčerpávající, proto je vhodné při nižším potenciálu vlastní vitální energie tuto činnost omezit.

 

Telegnoza

Telegnoza (taktéž telegnóza, telegnosa) je schopnost některých osob poznávat předměty nebo události na dálku skrze jiné osoby (nebo více osob), které sledují a vnímají předměty nebo děje na vzdálených místech při současném telepatickém přenosu.

 

Telestezie

Telestezie (taktéž telestézie, telestesie) je v parapsychologii vnímání bez účasti známých smyslových orgánů, při němž se spojuje informace o specifických objektech s pohybovou reakcí na ně, např. proutkařství.

 

Imaginace

Imaginace je představivost, ezoterika pod tímto pojmem rozumí schopnost představovat si něco tak intenzivně a s takovým soustředěním, že daná věc může nabýt formy v astrání rovině.

 

psychologie-psychotronika-senzibilita-médium-sugesce-hypnóza-psycho-terapie-esoterika

 

Manipulace s hmotou

Transformace

Transformace (jinak také transmutace) je přeměna, přetvoření předmětu nebo organizmu do jiné formy své existence. Nezaměňovat se zmizením či absolutním zánikem, subjekt stále nadále existuje, byť je v jiné, pozměněné formě své existence.

 

Telekineze

Telekineze (taktéž telekinese) je ovlivňování pohybu neživých předmětů silou vůle, jinak také psychokineze pro pohyb hmoty způsobený jen duševní činností. Pohyb předmětů nebo změna jejich tvaru pomocí myšlenek (duševní energie), bez jakéhokoli fyzického kontaktu.

 

Teleportace

Teleportace je náhlé přemisťování hmoty z jednoho místa na druhé, přičemž vzdálenost zde nehraje žádnou roli. Toto se provádí přeměnou tohoto předmětu v energii, která je po transportu z podvědomí média přeměněna opět v původní hmotu.

Médium skrze své síly podvědomí se identifikuje s předmětem, který najde někde jinde, a promění jej v energii, neboť předmět je kombinace molekul (skupin elektronů obíhajících kolem jádra) a po transportu z podvědomí média je převeden zpět.

 

Levitace

Levitace je vznesení anebo vznášení se různých těles nebo lidí ve vzduchu jakoby bez jakékoliv viditelné opory či zavěšení, nezávisle na zemské gravitaci. Levitaci ovládají mágové, indičtí fakíři nebo lámaističtí mnichové.

 

Bilokace

Bilokace je schopnost být záměrně v jednom čase současně fyzicky na dvou místech, a to viditelně a přitom i vykonávat činnost a normálně fungovat. Jedná se o duchovní promítnutí svého hmotného těla do svého nehmotného těla čtvrté dimenze.

 

Dematerializace

Dematerializace (jinak také dematerialisace) je odhmotnění, rozplynutí, odtělesnění jakéhokoliv předmětu nebo organismu, přes jeho vizuální zmizení však stále existuje, např. jako forma energie a je možná jeho opětovná materializace do původní molekulární kombinace.

 

Materializace

Materializace (rematerializace) je opakem dematerializace a znamená opětovné sdružení hmoty do původního fyzického stavu před dematerializací.

Materializace může být také uskutečnění záměru realizace zcela nového sdružení hmoty do zamýšlené konkrétní fyzické podoby a viditelné formy, jakožto výsledek záměrné aktivní představivosti podpořené tvořivou (tvůrčí) energií.

 

Manipulace s osobami

Psychická léčba

Nemoc je projevem negativního duchovního postoje a harmonické myšlenky míru a lásky znovu vrátí zdraví. Je vědecky prokázáno, že duchovní, duševní a citové konflikty jsou skrytými příčinami nejrůznějších zhoubných nemocí.

Psychická (duchovní, duševní) léčba je možná i na dálku a při ní je možno ordinovat podvědomí nemocného tak, jako by byl u léčitele a výsledky léčby se dostaví podle toho, jaká je víra a přesvědčení tohoto léčitele. Více na webu: Kosmická energie a její využití v praktickém životě.

 

Hypnóza a Autohypnóza

Hypnóza je uměle vyvolaný spánek, stav vědomí změněný sugestivním působením jiné osoby nebo sebou samým (autohypnóza). Hypnotická sugesce není nezbytná k dosažení hypnotického transu. Hypnóza může být navozena i bez působení hypnózy, pouze vhodným psychologickým podmiňováním.

Účinné je spojení hypnózy a sugesce. Působit na jinou osobu (i sebe) předáváním podnětů přímou cestou do jejího podvědomí je možné hypnózou - sugescí (autohypnózou - autosugescí), s jejím vědomím nebo i bez jejího vědomí, ve spánku nebo i při plném vědomí, na blízko nebo i na dálku.

 

Sugesce a Autosugesce

Sugesce je cílené duševní ovlivňování a probouzení určitých představ, které jsou přijaty jako skutečnost a v souladu s tím patřičně provedeny. Může být sugerováno prakticky cokoliv. Sugesce nemá žádnou vlastní moc kromě moci, kterou ji dává vůle a víra člověka. Jakmile ale začne jednou působit, usměrní proud podvědomých sil do zcela určitých a úzce vymezených kanálů. Moc sugesce je úměrná vůli, víře a přesvědčení o úspěchu.

Auotosugesce je sebeovlivňování prostřednictvím zcela určitých a cílených myšlenek a představ, které se opakováním změní na pocity a ty se nakonac stanou skutečností. Síly sugesce i autosugesce lze využít, aby se člověk stal pánem nad sebou samým, ale lze jí také vnutit vlastní moc druhým lidem, kteří zákony ducha neznají. Sugescí lze léčit, ale sugesce sama nepůsobí okamžitě. V přírodě se vše vyvíjí ponenáhlým pochodem, příroda nedělá skoky.

 

Afirmace

Afirmace (ujištění, potvrzení) je forma autosugesce. Autosugesce způsobuje očekávaný prožitek, žádané změny či akce a realizace cílů. Slova se otiskují trvale do podvědomí i základního nastavení a podle potřeby dále aktivně působí. Afirmace pomohou doslova přeprogramovat podvědomí. Jde o krátké pozitivní tvrzení, které je potřeba důkladně a upřímně procítit a neustále jimi bombardovat své podvědomí. Afirmace musí být krátká a výstižná a hlavně v přítomném čase.

 

spiritismus-psychotronika-okultismus-paranormální-jevy-terapie-esoterika

 

Migrace duše

Karma - osud

Karma je zákon příčiny a následku, řídící lidský osud, zejména převtělování. Za dobré činy je zasloužená odměna, za zlé činy je trest. Karma je dědictví minulých životů. Ten, kdo se dopustil negativního jednání, je tímto jednáním zatížen a naopak. Toto zatížení se přenáší do dalších životů, dokud se tato chyba neodčiní, nenapraví nebo nezruší.

 

Inkarnace

Inkarnace znamená vejít do těla. Inkarnace je totéž co vtělení. Používá se pro označení doby pobytu duše v jedné tělesné schránce. Tento pobyt nemusí být definitivní a může být časově omezen.

 

Reinkarnace

Reinkarnace je převtělení, opětovné vtělení, nové vtělení duše, jinak také metempsychóza (metempsychosa), což je stěhování duší, převtělování se do jiného jedince.

 

Astrální cestování

Astrální cestování je záměrně vyvolaný a vnímaný pohyb subjektu, respektive jeho astrálního těla mimo jeho fyzické tělo. Lidský subjekt tvoří reálné - fyzické tělo a astrální tělo, které se může nezávisle oddělovat, cestovat v tranzu mimo fyzické tělo a pak do něj zpět vstupovat.

 

ESP-esp-parapsychologie-magie-okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-eosoterika

 

Proč, jak a kde úspěšně studovat esoteriku, parapsychologii nebo psychotroniku

Parapsychologie a psychotronika svým obsahem a zaměřením spadají do oblasti zvané přírodní vědy

Nejbližším oborem, který lze oficiálně studovat na vysokých školách nebo i samostudiem je psychologie, která se zabývá duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy. Parapsychologie a její praktiky se pohybují v oblasti mimosmyslového vnímání ESP (ESP = extra-sensory perception).

Parapsychologie (jinak také psychotronika, metapsychologie, ESP) je obor nadsmyslových jevů, zabývající se výjimečnými psychickými schopnostmi (například přenosem informací, manipulací se subjekty i hmotou, léčbou, migrací duše apod.), které nejsou v současné době zatím vědecky vysvětlitelné a vědecky prokazatelné, ačkoliv již mnoho let existují a jsou naprosto zřejmé. Můžeme zde zahrnout například i hypnózu a sugesce, práce s energiemi, některé mimosmyslové projevy jasnovidectví a věštění (ne astrologii, numerologii, karty apod.), cestování mimo čas a prostor, terapii i některé seriózní formy esoteriky, například okultismus, magii, různé zázraky, záhady apod.

 

okultismus-spiritismus-parapsychologie-esp-psychotronika-věštění-medium-astrologie-esoterika

 

Současná věda sice parapsychologii neuznává, neboť ji (prozatím) sama neumí vysvětlit, avšak nemůže ji a ani její projevy a existenci vyvrátit. S tím úzce souvisí i fakt, že přes mnohé nesporné a věrohodně doložené parapsychologické nebo metafyzické projevy tyto nelze vždy a kdykoli přesně a spolehlivě opakovat. Jde o oblast jevů mimo naše smysly a racionální chápání, odehrávající se z našeho pohledu jakoby v jiných dimenzích a mimo náš pozemský čas a prostor.

Obory parapsychologii a psychotroniku (stejně tak jako i ostatní seriózní esoterické obory a oblasti) tedy nelze studovat oficiálně a přímo, jako jediné a hlavní zaměření. Je to možné pouze samostudiem špatně dostupné odborné literatury (na rozdíl od nadbytku populárních komerčně zaměřených a nepostradatelných brožurek, většinou špatných překladů zahraničních bestsellerů s přitažlivými a lákavými názvy), avšak například v antikvariátech lze občas narazit na hotové poklady, přičemž rok jejich vydání není zas až tak podstatný (z českých autorů a v češtině jsou to například Břetislav Kafka, Milan Rýzl, Jan Hnilica a další).

Výše zmíněné populární brožurky jsou jen jakýmsi základním mezistupněm a úvodem k pochopení literatury odborné a k orientaci v této oblasti, což vám po čase napomůže v rozlišení, výběru a pochopení relevantních a užitečných informací z literatury odborněji zaměřené, obsahující například teoretické výklady, fenomény, tabulky, výsledky výzkumu i praktické zkušenosti. Rovněž některé články v současných odborných periodikách i některé pořady v různých médiích už i připouštějí existenci různých "zázraků" a snaží se o jejich publicitu a seriózní vědecké vysvětlení. Časem sami získáte přehled, možnost srovnání a tím i schopnost rozlišit kvalitu těchto zdrojů.

 

parapsychologie-ESP-esp-okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esoterika

 

Samostudium je vždy dlouhodobé, mnoholeté a prakticky nikdy nekončící, je nikým druhým neřízené a proto vždy vede k jedinečnému, pouze vlastním zájmem a pílí vedenému vývoji, vlastnímu směru a šíři záběru, mnohdy vede i k vlastnímu dlouholetému výzkumu a ústí taktéž i k možnostem praktického uplatnění takto získaných znalostí a dovedností, a samozřejmě, že v pouze v pozitivním smyslu.

Možnosti uplatnění mohou být podle potřeby k pomoci sobě nebo druhým, například k vyřešení různých problémů, k léčení a terapii, k jasnovidectví a věštění, ke změně stavu nebo průběhu nějaké akce, k získání informací, k ovlivnění nebo manipulaci nebo k realizaci nejrůznějších „zázraků“ apod.

 

parapsychologie-ESP-esp-okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esoterika-ezoterika

 

Parapsychologie i psychotronika jsou obory z oblasti duševní a tudíž zvládnutí jejich studia vyžaduje i jisté vrozené psychické schopnosti, například zvýšenou emotivní citlivost, intuici, vnímavost, kreativitu, vytrvalost, cílevědomost a houževnatost, nutný je i hluboký zájem i schopnosti hledání a nacházení nových souvislostí.

Nutná je rovněž i psychickou síla, vytrvalost, sebekontrola, silná vůle, chtění, přesvědčení o úspěchu a psychická odolnost, které jsou nezbytné pro udržení a zachování vlastní psychiky v určitých mezích a taktéž i k zachování nadhledu, soudnosti a zdravého rozumu i těla (praktikování je fyzicky i psychicky vyčerpávající a nic se nemá přehánět). Vrozené schopnosti lze vhodnými cvičeními dále rozvíjet a prohlubovat.

 

parapsychologie-ESP-esp-okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esoterika-ezoterika-magie

 

Mimosmyslové vnímání je mnohdy v rozporu s pozemským materiálním chápáním světa, s jeho realitou, zákony a principy. Je psychicky i časově náročné vyrovnat se vnitřně se novým poznáním, že vše je úplně jinak, než nás dlouhá léta učili ve škole a čemu jsme doposud věřili. To platí zejména pro materiálně založené jedince, neboť duchovně smýšlející a věřící jsou k různým "zázrakům" a "zázračným" projevům připravenější.

Studium parapsychologie odhaluje a otevírá nové možnosti a schopnosti. V této souvislosti je tak naprosto nezbytné vlastní osobní pozitivní zaměření a charakterová a morální vyzrálost ve smyslu odolnosti ke zneužití nabytých informací, znalostí a praktických dovedností. Možnosti zneužití parapsychologie mohou být například k ovládání a manipulaci s jinými subjekty (lidé, dav), materiály, objekty, stavy, zdravím, situacemi, postupy nebo procesy v určitém, zejména negativním směru a zájmu.

 

parapsychologie-ESP-esp-okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esoterika-ezoterika-magie-psychotronika-moře-delfín

 

Pokud váš zájem o studium v této oblast stále trvá nebo již máte v této oblasti nějaké znalosti, dovednosti a zkušenosti a taktéž máte i potřebné vlastnosti a předpoklady, tak můžete začít či pokračovat sami, a to kdykoli, pokud na to máte dostatek volného času.

Předpokládejte však, že toto poznání skutečnosti a pravdy hodně změní vaši osobnost i vaše vnímání a chápání světa a pozemských hodnot, zejména vztah k životu, k ostatním lidem, k okolí, k majetku, ke společenskému dění, prostě ke všemu a že se tím změní i celý váš další život. Podle vlastních zkušeností a díky pozitivnímu přístupu bohudík k lepšímu.

 

esoterika, ezoterika, energie, astrologie, léčitelství, parapsychologie-ESP

 

Poznatky a zkušenosti z výzkumu parapsychologie lze i prakticky využít

Praktickou činnost lze vykonávat pro dosažení pozitivních změn v některých oblastech

Parapsychologii je možné v některých vhodných případech využít jako možnost kreativního, rychlého a efektivního řešení některých problémů, přičemž nerozhoduje, zda je to pro osoby, různé subjekty nebo firmy. Výsledky některých aktivit v těchto oblastech nelze předem zaručit, avšak vždy je nám umožněno pokusit se o ně.

V případě zájmu o využití výše uvedených činností nebo o jakoukoli jinou pomoc je podle charakteru této činnosti většinou nezbytná osobní komunikace. To neplatí u psychoterapie online, u konzultace po emailu a u okamžité online terapie.

Poradenství, konzultace, rychlou pomoc nebo řešení jakýchkoli jiných problémů po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat. Záležitosti tohoto typu se obvykle řeší osobně a diskrétně.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor

 

Výhody a přednosti spojení autorských, inovativních a parapsychologických činností

Kombinace více činností a jejich současná realizace jedním subjektem je rychlejší, levnější a výhodnější

 

Současná realizace více činností z více oblastí a oborů jedním subjektem zaručuje jejich synergii, originalitu, exkluzivitu, rychlost řešení, úsporu času a nákladů, přímou osobní a neoficiální komunikaci i maximální diskrétnost.

Nové, nekonvenční a originální kreativní nápady, vize, know-how, inovace a řešení mohou pomoci vyřešit každý problém. Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Je prokázáno, že nic není dokonalé, a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralé a lze je kdykoli zlepšit. Všechno lze udělat a vyřešit lépe, rychleji, jednodušeji, levněji a efektivněji. Rozhodnutí je na vás.

 

*

MOŽNOSTI SPONZOROVÁNÍ

Možnosti využití výhodného a recipročního sponzorování vybrané nebo požadované činnosti a protislužby s možností jejího jednorázového využití nebo pravidelného či dlouhodobého využívání. Rovněž je možnost sponzorsky podpořit jiné činnosti a aktivity, například provoz tohoto webu nebo výzkum či řešení v zadané zájmové oblasti. Číslo účtu: 1029449201/5500

(IBAN: CZ5355000000001029449201 - NAME: Otakar Jalůvka - BANK: Raiffeisenbank - SWIFT/BIC: RZBCCZPP)

 

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, zatímco představivost obklopuje celý svět, podněcuje pokrok, dává zrození vývoji." (Albert Einstein)

"To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález." (Albert Einstein)

"Problémy není možné řešit na stejné úrovni myšlení, na které vznikly." (Albert Einstein)

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace, uváděné na všech stránkách tohoto webu i v odkazovaných článcích, nejsou vzhledem k jejich zaměření určeny prioritně jako návody a mají pouze základní informativní charakter. Proto nejsou rozvedeny do detailů, včetně uvedení podrobností a správných postupů při jejich aplikování, ani neobsahují informace o existenci možných rizik a jejich následků.

Autor tohoto webu nenese zodpovědnost za nesprávné pochopení, využití nebo zneužití jeho obsahu, ani za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých zde uvedených činností, včetně využití informací uváděných a popsaných na tomto webu a ve všech odkazovaných autorových článcích.

Autor tohoto webu neručí za přesnost, platnost nebo úplnost obsahu zveřejněného na tomto webu a v odkazovaných článcích a za žádných okolností není autor tohoto webu odpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody ani výdaje nebo jiné škody a újmy, vzniklé ve spojení s informacemi obsaženými na tomto webu.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-esoterická-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-esoterik

 

Doporučené články a odkazy

Články

Umělá inteligence a její využití k vytváření uměleckých děl a vynálezů
Nalezen rukopis dosud nikde nezveřejněné básně Petra Bezruče
Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Jak nejlépe prodat obraz a jak za něj dostat nejvyšší cenu

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Oponentury a oponentní řízení - přínos a praktická realizace oponentury
Úspory a úsporné řešení, úsporné opatření, možnosti a zdroje úspor
Jak lze rychle dosáhnout všeho, co se dlouhou dobu nedařilo dosáhnout

Inovace a inovování - co je důležité o realizaci inovací vědět předem
Know-how = vím jak - vývoj, řešení a praktická realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady na zlepšování a jejich praktická realizace

Stav zdraví je normálním stavem člověka
Léčení energiemi - Praktické léčení a terapie energiemi - Sebeléčení energiemi
Jak se zbavit problémů, stresu a strachu z kosmetické vady, několik možností řešení
Léčitelství - práce s energiemi, biotronika a bioenergetické působení na dálku
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie

Jak změnit přítomnost - Jak se vrátit do minulosti a změnit špatná rozhodnutí a jednání
Minulost ani budoucnost neexistuje, je pouze věčná přítomnost

Co všechno je v oblasti esoteriky a parapsychologie možné a prokázané
Proč, jak a kde úspěšně studovat esoteriku, parapsychologii nebo psychotroniku
Proč oficiální věda (prozatím) neuznává esoteriku
Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání a transcendence
Jasnovidectví a věštění, předpovídání budoucnosti a prekognice
Okultismus - spiritismus, bílá magie, černá magie, prokletí a voodoo

 

Odkazy

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Poezie - formální minimalizmus

Slogany - reklamní a propagační hesla
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

Sponzorování a sponzorství - výhody a možnosti investování do sponzoringu  

 

mezera esotericism-parapsychology-esp-extra-sensory-perception-author-innovator-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera esoterika-parapsychologie-esp-mimosmyslove-vnimani-esp-autor-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

 

 

email-autor-a-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-know-how-inovace-realizace

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2023 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. VEHUIAH

 

Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Index.   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. I write any texts, I solve problems creatively and innovatively, I research and practically use parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm https://www.jaluvka.com/blogg.htm Blog.   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Creation   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Samples   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Contacts   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Index.   Otakar Almatir Jalůvka – autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Píši jakékoli texty, kreativně a inovativně řeším problémy, zkoumám a prakticky využívám parapsychologii, psychotroniku, okultismus a esoteriku. https://www.jaluvka.com/blog.htm Blog.   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Tvorba   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Ukázky   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Kontakty   Oponentura, oponování, oponent   Inovace a inovování   Know-how, řešení, ochrana know-how, utajení   Zlepšovací návrhy a zlepšování   Patenty - užitné vzory - ochrany   Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - nové zdroje úspor   Nová metoda řešení skrytých problémů společností a firem   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Reserve funds - budget solution - economy drive - new source of savings   New way solution hidden trouble communities and companies   Esoterika - astrologie, jasnovidectví, věštění, výklad karet Tarot   Esoterika - Kosmická energie a její využití v praktickém životě   Esoterika - Léčitelství a terapie, biotronika, práce s energiemi   Esoterika - Okultismus, spiritismus, bílá a černá magie, voodoo, záhady   Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání - transcendence - podvědomí - trans   Esoterika - psychotronika, parapsychologie, ESP, jasnovidectví, léčitelství, biotronika, okultismus, spiritismus, magie   Esoterics - Clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Esoterics - Cosmic energy - healing and therapy in businesslike life   Esoterics - Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Esoterics - Occultism, spiritism, white and black magic, hoodooism, bane, mystery   Esoterics - Parapsychology - ESP - extra sensory perception - unconscious - trance   Esoterics - parapsychology ESP, Clairvoyance and Divination, Healing and therapy, medicine man, occultism, spiritism, magic   Sponzorování a sponzorství – výhody a možnosti investování do sponzoringu   Sponsoring and sponsorship - benefits and possi investing in sponsorship   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   sitemap.xml   sitemap-image.xml   sitemap-video.xml   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Know-how - Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Oponentura a oponování - autorská a kreativní činnost - Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Esoterika, Psychotronika, Parapsychologie, ESP, jasnovidectví, léčitelství a terapie, okultismus, magie. Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm