mezera esoteric-esotericism-parapsychology-ESP-extra-sensory-perception mezera parapsychologie-ESP-ezoterika-esoterika-psychotronika-mimosmyslové-vnímání

Otakar Jalůvka - řešení pro váš větší úspěch
a rychlé zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti, prosperity a zisku

Esoterika

Parapsychologie

Astrologie

Léčitelství

Okultismus

Kontakt

Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání a transcendence

Parapsychologie - jevy, které se prokazatelně vyskytují a které nám vědci neumí vysvětlit

Parapsychologie je výraz pocházející z řeckého slova para (vedle) a psychologie

Parapsychologií označujeme vědecký výzkum nadsmyslových schopností, jimiž jsou nadáni někteří lidé. Parapsychologie (jinak také metapsychologie) jako obor zahrnuje názor a praktiky mimosmyslového vnímání (bez účasti smyslových orgánů - zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu) a zahrnuje taktéž i psychotroniku a metapsychologii. Parapsychologie se zabývá jevy a projevy, které vznikají činností lidského ducha.

Tyto jevy mající nějaký vztah k duševní činnosti lze zatím vědecky těžko vysvětlit, přestože se prokazatelně vyskytují buďto jako spontánní (ojedinělé a někdy neopakovatelné) nebo jako záměrně vyvolané, například ve formě experimentu nebo aktivity za účelem dosažení nějakého konkrétního cíle nebo změny.

 

ESP znamená v doslovném překladu extra-sensory perception - mimosmyslové vnímání

Některé energie nelze vidět ani cítit, lze je však mimosmyslově vnímat a rozeznávat jejich kvalitu - například formu, množství, charakter (třeba jako silné pozitivní vibrace). Lze iniciovat i jejich vznik, ovládat je a dále s nimi pracovat - koncentrovat, směrovat, přenášet bez ohledu na vzdálenosti a jinak s nimi manipulovat - a to jen silou lidského ducha a jeho vůle v jiném (změněném) stavu vědomí (transu).

 

*

Pro současnou vědu nemůže existovat to, co podle ní ani nesmí...

Věda už sice prokázala, že čas je plastický, prostor je zakřivený a duch vlastní energii, ale hlavní problém, proč věda neuznává esoteriku a zejména parapsychologii (například různé skutečné a nevysvětlitelné záhadné schopnosti, jevy a úkazy) je nemožnost cosi takového kdykoli opakovat v laboratoři se stoprocentní spolehlivostí a také že to nejde měřit (zatím to neumí).

 

Rozlišení mezi minulostí, přítomností a budoucností je nutno chápat jako iluzi (Albert Einstein)

Vesmír není prostorem a časem ohraničen. Budoucnost nějakým způsobem existuje už teď a může vrhat svůj stín do minulosti. Lidé, věci i události zanechávají své stopy v čase a prostoru.

Člověk má bezpochyby k dispozici síly k ovládnutí času a prostoru, nebo jich může využívat. Lidé jsou schopni zprávy ze zítřka přijímat, nebo mohou zaměřovat svůj pohled do budoucnosti nebo minulosti. Je možné jednoduchými cvičeními mobilizovat nadlidské síly.

 

parapsychologie, ESP, pentagram, esoterika, psychotronika, energie

 

Oblasti zájmu, výzkumu a současné praxe zejména v těchto oblastech parapsychologie:

Přenos informací, manipulace s hmotou a migrace duše

 

přenos informací / telepatie, telegnoza, telestezie, imaginace,

manipulace s hmotou / transformace, telekineze, teleportace, levitace, bilokace, dematerializace, materializace, léčba,

putování duše / karma, osud, inkarnace, reinkarnace a astrální cestování.

 

pentagram-esoterika-okultismus-parapsychologie-EESP-magie-spiritismus

 

Přenos informací

Telepatie

Telepatie je mimosmyslové vnímání, přenos myšlenek na jakoukoliv vzdálenost a jasnovidné získávání informací nebo jednostranná či vzájemná komunikace na základě zpětné vazby. Jedná se o paranormální komunikaci mezi osobami, při níž dochází extrasenzorickou cestou ke sdělování informací, pocitů a představ. Telepatii rozdělujeme na spontánní (bezděčnou) a experimentální (záměrně vyvolaný stav).

 

Myšlenka je forma energie a síla, kterou lze aktivovat a je tak silná, jaká se do ní vloží energie. Při jejím směrování na jinou osobu nastává její jednostranný tok, který může u senzitivních osob (cílené osoby - percipienta i vysílatele energie) přejít ve chtěnou i v nechtěnou oboustrannou komunikaci - zpětnou vazbu.

Tato oboustranná komunikace může být svým způsobem i nebezpečná (například cílená osoba vnímá - podvědomě cítí, že je někým kontaktovaná nebo může vysílatel bezděčně přijmout negativní energii či na nešikovného léčitele může lehce přejít nemoc léčeného). Aby k této nechtěné komunikaci nedocházelo, je na to třeba myslet a zajistit si ochranu (například aktivovat svou auru k ochraně proti příjmu negativních energií či proti nechtěné komunikaci).

V případě úspěšného navázání chtěné komunikace může docházet i k poruchám. I když přenos probíhá v mimosmyslové rovině, tak musí být, v případě vzájemné komunikace pro oba směry (od vysílatele k cíli a od cíle k vysílateli), samostatný energetický pramen se svým směrem toku.

V případě nedostatečného potenciálu vysílané energie - síly jednoho pramene dojde k nedostatečně hodnotnému, tedy nekvalitnímu přenosu, který vysílaná osoba může vnímat jako energii vysílanou do prázdna a u cílové osoby - pecipienta se toto neprojeví nijak. Může dojít k jednostrannému nebo i oboustrannému úplnému výpadku spojení, kdy není přenos zrealizován a slabá energie se cestou rozptýlí.

Realizace a kvalita přenosu nezáleží na vzdálenosti obou subjektů, ta nehraje žádnou roli. Podstatná je síla vůle, potenciál vysílané energie, senzitivita účastníků a hloubka transu vysílatele energie i percipienta. Svou roli zde hrají taktéž i podmínky, prostředí, situace, stav a jiné okolnosti. Práce s esoterikou je všeobecně vysoce energeticky náročná a vyčerpávající, proto je vhodné při nižším potenciálu vlastní vitální energie tuto činnost omezit.

 

Telegnoza

Telegnoza (taktéž telegnóza, telegnosa) je schopnost některých osob poznávat předměty nebo události na dálku skrze jiné osoby (nebo více osob), které sledují a vnímají předměty nebo děje na vzdálených místech při současném telepatickém přenosu.

 

Telestezie

Telestezie (taktéž telestézie, telestesie) je v parapsychologii vnímání bez účasti známých smyslových orgánů, při němž se spojuje informace o specifických objektech s pohybovou reakcí na ně, např. proutkařství.

 

Imaginace

Imaginace je představivost, ezoterika pod tímto pojmem rozumí schopnost představovat si něco tak intenzivně a s takovým soustředěním, že daná věc může nabýt formy v astrání rovině.

 

psychologie-psychotronika-senzibilita-médium-sugesce-hypnóza-psycho-terapie-esoterika

 

Manipulace s hmotou

Transformace

Transformace (jinak také transmutace) je přeměna, přetvoření předmětu nebo organizmu do jiné formy své existence. Nezaměňovat se zmizením či absolutním zánikem, subjekt stále nadále existuje, byť je v jiné, pozměněné formě své existence.

 

Telekineze

Telekineze (taktéž telekinese) je ovlivňování pohybu neživých předmětů silou vůle, jinak také psychokineze pro pohyb hmoty způsobený jen duševní činností. Pohyb předmětů nebo změna jejich tvaru pomocí myšlenek (duševní energie), bez jakéhokoli fyzického kontaktu.

 

Teleportace

Teleportace je náhlé přemisťování hmoty z jednoho místa na druhé, přičemž vzdálenost zde nehraje žádnou roli. Toto se provádí přeměnou tohoto předmětu v energii, která je po transportu z podvědomí média přeměněna opět v původní hmotu.

Médium skrze své síly podvědomí se identifikuje s předmětem, který najde někde jinde, a promění jej v energii, neboť předmět je kombinace molekul (skupin elektronů obíhajících kolem jádra) a po transportu z podvědomí média je převeden zpět.

 

Levitace

Levitace je vznesení anebo vznášení se různých těles nebo lidí ve vzduchu jakoby bez jakékoliv viditelné opory či zavěšení, nezávisle na zemské gravitaci. Levitaci ovládají mágové, indičtí fakíři nebo lámaističtí mnichové.

 

Bilokace

Bilokace je schopnost být záměrně v jednom čase současně fyzicky na dvou místech, a to viditelně a přitom i vykonávat činnost a normálně fungovat. Jedná se o duchovní promítnutí svého hmotného těla do svého nehmotného těla čtvrté dimenze.

 

Dematerializace

Dematerializace (jinak také dematerialisace) je odhmotnění, rozplynutí, odtělesnění jakéhokoliv předmětu nebo organismu, přes jeho vizuální zmizení však stále existuje, např. jako forma energie a je možná jeho opětovná materializace do původní molekulární kombinace.

 

Materializace

Materializace (rematerializace) je opakem dematerializace a znamená opětovné sdružení hmoty do původního fyzického stavu před dematerializací.

Materializace může být také uskutečnění záměru realizace zcela nového sdružení hmoty do zamýšlené konkrétní fyzické podoby a viditelné formy, jakožto výsledek záměrné aktivní představivosti podpořené tvořivou (tvůrčí) energií.

 

Psychická léčba

Nemoc je projevem negativního duchovního postoje a harmonické myšlenky míru a lásky znovu vrátí zdraví. Je vědecky prokázáno, že duchovní, duševní a citové konflikty jsou skrytými příčinami nejrůznějších zhoubných nemocí.

Psychická (duchovní, duševní) léčba je možná i na dálku a při ní je možno ordinovat podvědomí nemocného tak, jako by byl u léčitele a výsledky léčby se dostaví podle toho, jaká je víra a přesvědčení tohoto léčitele. Více na webu: Kosmická energie a její využití v praktickém životě

 

spiritismus-psychotronika-okultismus-paranormální-jevy-terapie-esoterika

 

Migrace duše

Karma - osud

Karma je zákon příčiny a následku, řídící lidský osud, zejména převtělování. Za dobré činy je zasloužená odměna, za zlé činy je trest. Karma je dědictví minulých životů. Ten, kdo se dopustil negativního jednání, je tímto jednáním zatížen a naopak. Toto zatížení se přenáší do dalších životů, dokud se tato chyba neodčiní, nenapraví nebo nezruší.

 

Inkarnace

Inkarnace znamená vejít do těla. Inkarnace je totéž co vtělení. Používá se pro označení doby pobytu duše v jedné tělesné schránce. Tento pobyt nemusí být definitivní a může být časově omezen.

 

Reinkarnace

Reinkarnace je převtělení, opětovné vtělení, nové vtělení duše, jinak také metempsychóza (metempsychosa), což je stěhování duší, převtělování se do jiného jedince.

 

Astrální cestování

Astrální cestování je záměrně vyvolaný a vnímaný pohyb subjektu, respektive jeho astrálního těla mimo jeho fyzické tělo. Lidský subjekt tvoří reálné - fyzické tělo a astrální tělo, které se může nezávisle oddělovat, cestovat v tranzu mimo fyzické tělo a pak do něj zpět vstupovat.

 

esoterika, ezoterika, energie, astrologie, léčitelství, parapsychologie-ESP

 

Cílem výzkumu a praxe v oblasti esoteriky je práce s energií, hmotou a živými organizmy

Práce s energiemi:

 

získávání informací z různých dob a míst / pohyb v čase a prostoru - hloubka vnoru, využití cizích očí, substitut,

telepatický přenos myšlenek a komunikace / nezávisle na čase a vzdálenosti - sugesce, hypnóza, manipulace, info,

přenos energie nezávisle na čase a vzdálenosti / vlastní nebo cizí energie, astroenergie, geoenergie, transformace,

realizace myšlenky / uskutečnění, ovlivnění a manipulace procesu nebo děje podle přání a představy v mysli,

materializace / zhmotnění myšlenky, vizualizace konkrétní představy předmětu nebo bytosti, zrození z energie.

 

Práce s hmotou:

přidržení hmoty na těle - tělesný magnetizmus / nejrůznější předměty - průzkum jejich hmoty, vztah, ztotožnění,

pohyb hmotou - telekineze / rovná plocha, vis - různé předměty různé váhy a tvaru - posun, smyk, otáčení, kývání,

pohyb hmoty nezávisle na gravitaci - levitace / vznesení, vznášení, vis, změny pozice, trvalý pohyb, otáčení apod.,

přenos hmoty - teleportace / přemístění předmětu, zvířte nebo osoby ze známého i neznámého místa kamkoliv,

 

vniknutí do nitra hmoty / pohyb uvnitř a orientace vnímáním - různá skupenství, hustota, struktura, teplota, stav,

průnik skrz neprůhlednou vrstvu hmoty / orientace a zisk informací mimosmyslovým vnímáním, vnitřním viděním,

změna hmoty / kvantitativní a kvalitativní změna materiálu nebo organizmu - fyzické vlastnosti, tvar, stav, funkce,

dematerializace / vizuální zánik materiálu, předmětu nebo organizmu jeho přeměnou na energii a zpět, kdekoliv.

 

Práce s živými organizmy:

práce s lidmi, zvířaty a rostlinami / komunikace, ovlivňování, manipulace, léčení, terapie, revitalizace, regenerace,

lokalizace / osob, zvířat, jiných energeticky aktivních objektů, kdekoliv, pro spojení vhodný substitut nebo jiný vztah,

práce s energiemi / pozitivní energie, vytěsňování nemocí, negativních a škodlivých energií, geopatogenní zóny,

 

oživování / nastartování životních procesů málo aktivních organismů - energizace, obnovení funkcí, stabilizace,

léčení a terapie / práce s vitálními a léčivými energiemi, biotronika, bioenergetické působení na dálku, harmonizace,

 

revitalizace organizmů a jejich částí / znovuoživení, posílení, plná funkce a výkon nezávisle na stáří a stavu, vzpruha,

regenerace / uvedení do původního stavu, obnovení, znovuvytvoření, nahrazení vadných částí organizmu novými,

omlazování a mládnutí / zpomalování procesu stárnutí - zastavení - obrácení procesu - revitalizace, regenerace.

 

Práce s dušemi:

dočasná návštěva / přesunutí se do vyšší složky vlastní existence - do nefyzické, astrální roviny existence a zpět,

dočasné převtělení duše - reinkarnace / vstup do těla jiného člověka nebo jiného živého organismu či předmětu,

dočasné vtělení do neživého předmětu nebo hmoty - inkarnace / na libovolnou dobu, kdekoliv, kdykoliv a zpět.

 

*

Veškeré výsledky mnohaletého studia, výzkumů, zkoušek, testů, praktických pokusů, postupů a procesů v oblasti esoteriky jsou duševním vlastnictvím - know-how a tyto získané poznatky, informace a dovednosti je možné komerčně využívat.

Výsledky výzkumu, postupy a procesy se nezveřejňují z důvodu jejich možného zneužití a také z důvodu nebezpečí vzniku možných škod neodbornou manipulací neoprávněnými a nezasvěcenými osobami.

Poradenství, konzultace nebo řešení jakýchkoli problémů po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat, tudíž na telefonáty, SMS a emaily s takovými požadavky bohužel nemohu reagovat.

 

Poznatky a zkušenosti z výzkumu parapsychologie lze i prakticky využít

Praktickou činnost lze vykonávat pro dosažení pozitivních změn v některých oblastech

Parapsychologii je možné v některých vhodných případech využít jako možnost kreativního, rychlého a efektivního řešení některých problémů, přičemž nerozhoduje, zda je to pro osoby, různé subjekty nebo firmy. Přednost mají naléhavé a akutní případy, kde hrozí nebo kde už probíhá nějaká ztráta - rychlá pomoc a rychlé a efektivní řešení již vzniklého či vznikajícího problému nebo situace.

Výhodou je zde možnost kombinace a synergie více vzájemně souvisejících činností a jejich současná realizace jedním subjektem. V rámci možností je zaručena anonymita, diskrétnost a etika.Tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti a potřeby opakování. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

Každý normální člověk (nebo zvíře či rostlina) má dáno určité množství energie po celý svůj život akorát pro svou existenci, a pokud s ní hospodaří tak, že ji rozdává druhým, tak musí logicky počítat s tím, že dříve nebo později se dostane do situace, kdy mu tato jeho energie nebude dostačovat ani pro jeho vlastní potřebu a nastanou u něj problémy. Ty se mohou zpočátku projevit také i tím, že už nebude mít co rozdávat a začne stagnovat. Pokud si včas neuvědomí vzniklé nebezpečí, které se může projevovat i vznikem velké únavy, úbytku všech sil a projevů různých nemocí, tak v krajním případě může dospět k bodu, kdy si již nebude moci sám tuto energii doplnit – dobít, už nebude mít dostatek sil na svou záchranu a neobejde se bez cizí pomoci. Tato situace může nastat, pokud se s energiemi pracuje chybně.

Pokud používáte a rozdáváte svou energii, logicky vám bude chybět, pokud si ji nebudete v adekvátním množství doplňovat, tedy si ji dobíjet. Je to jako s penězi, které jsou taktéž jistou formou energie, neboť k jejich získávání je třeba vynakládat také větší či menší množství energie, a to opakovaně, například usilovnou manuální nebo duševní prací. Žádná banka nebo bankéř nepoužívá k investování své osobní peníze, ale peníze klientů, kteří jim je svěřili a kteří jich mají nazbyt. Proto ani vy, pokud je to možné, nepoužívejte ke své činnosti své nejcennější osobní - vitální energie. Množství a kvalitu své osobní - vitální energie si však každý člověk může vhodným způsobem doplňovat z jiných zdrojů (příroda - rostliny, stromy, zvířata, znovunapojení, jiní lidé, pohyb, farmaka apod.).

Existuje více způsobů práce s energiemi, z nichž se v praxi používají nejčastěji dva způsoby - a sice práce s vlastním zdrojem energie a práce s cizími zdroji energie. Vlastním zdrojem energie je vaše osobní - vitální energie (vzniklá přeměnou z potravy, vody, vzduchu a světla) a cizími zdroji mohou být zejména kosmická - vesmírná energie (energie obsažená v kosmu - vesmíru), dále astrální energie (energie obsažená v kosmických tělesech a jimi vyzařovaná - například ze Slunce, Měsíce, Venuše apod.) a v neposlední řadě energie ze Země (tzv. geoenergie). Tyto zdroje energie mohou svou specifickou energii pasivně obsahovat, aktivně vyzařovat, nebo obojí. Ovšem i práce s cizí energií je náročná a tak vyčerpává naši vlastní energii také.

S různými energiemi lze různě a cíleně pracovat a používat je k různým účelům (k léčení, k vytěsňování negativní energie, k nabíjení a dobíjení, k telepatii, k různým kinetickým projevům nebo i jinak). Tyto různé formy energie mají různou kvalitu, množství a obsah a podle potřeby je lze je například shlukovat nebo zhušťovat, transformovat, modulovat a transportovat, a dokonce s některými energiemi lze za určitých podmínek manipulovat i nezávisle na prostoru a čase. Nic nového to není, neboť Zákon o zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů. Tento zákon (zjednodušeně řečeno) konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

Je tedy nezbytné se vážně zamyslet, s jakou energií, proč a jak pracujeme a zda k naší činnosti nepoužíváme neúměrné množství své osobní energie, což může být příčinou našeho vyčerpání. Na toto je třeba dát velký pozor, neboť přílišné vyčerpání své osobní - vitální energie může vést i k zániku naší vitality a v krajním případě i našeho života. V takovém případě by bylo možná i vhodné s těmito činnostmi na čas nebo úplně přestat, pokud se náš stav nezlepší a nevrátí se do původního stavu. Za zmínku stojí i zamyšlení, zda naše, jistě bohulibá činnost, má pro nás i jistý příjem jiné formy energie (odměna - honorář za pomoc a činnost) či nikoliv - zkrátka zda je pro nás tato činnost tzv. rentabilní, stojí-li vůbec za naše vyčerpání a naše následné problémy a potíže.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Autor neodpovídá za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých činností i využitím jiných informací uváděných a popsaných na tomto webu, a to včetně všech souvisejících článků. Informace zde uváděné nejsou vzhledem k zaměření webu prioritně určeny jako návody, proto nejsou rozvedeny do detailů včetně správných postupů a možných rizik a mají tak pouze informativní charakter.

 

Mapa webu pro rychlé a efektivní řešení zvýšení zisků

Autorská činnost

Inovátorská činnost

Esoterická činnost

Související činnosti

Psaní textů, inovování, esoterika

Inovace - know-how - řešení

Esoterika - astrologie - léčitelství

Vyřazení konkurence z trhu

Autorské psaní - kreativní tvorba

Inovace - inovování - možnosti

ESP - parapsychologie - telepatie

Zvýšení konkurenceschopnosti

Texty odborné - technické - jiné

Know-how - řešení - realizace

Astrologie, jasnovidectví, věštění

Úspory, úsporné řešení, zdroje

Oponentura - oponentní řízení

Zlepšovací návrhy - zlepšování

Léčitelství - energie - biotronika

Investice - nabídky - poptávky

Jiné autorské a kreativní činnosti

Patenty - užitné vzory - ochrany

Okultismus - spiritismus - magie

Konzultace a odborná pomoc

Zvýšení zisku firem - rozcestník

Kosmická energie - léčba, terapie

 

Články a odkazy

 

Esoterická činnost

 

Výzkum a praxe

Proč oficiální věda prozatím neuznává esoteriku
Esoterika - parapsychologie - astrologie - energie - léčitelství - okultismus - magie
Esoterika - parapsychologie - ESP - mimosmyslové - vnímání - transcendence
Jasnovidectví a věštění - astrologie - numerologie - výklad karet - Tarot
Léčitelství - práce s energiemi - biotronika - bioenergetické pusobení na dálku
Stav zdraví je normálním stavem člověka
Okultismus - spiritismus - bílá magie - černá magie - šamanismus
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie
Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

 

Autorská činnost

 

Články a texty

Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka

Scénáře - texty - díla - kreativní tvorba pro všechny subjekty a média
Texty - odborné - texty - technické - texty - reklamní - texty - publikování
Oponentura - oponentní - řízení - oponování - oponent
Autorské projekty - kreativní nápady - návrhy - řešení - realizace
Nabídka činností pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku firem

 

Ukázky kreativní činnosti

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Slogany - reklamní a propagační hesla
Poezie - formální minimalizmus
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

 

Inovátorská činnost

 

Články a odkazy

Co je důležité o inovování, inovacích a realizaci inovací vědět předem
Řešení problémů společností a firem inovacemi a inovováním
Řešení problémů firem - Jak přežít krizi a zajistit si prosperitu

Inovace - řešení - návrhy - praktická realizace - kreativní řešení
Inovace a know-how - poradenstvi a konzultace - řešení a realizace
Know-how - vývoj, řešení a realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady - know-how - zlepšování - realizace

 

Projekty a řešení

Interaktivní televize pro všechny věkové kategorie
Nový projekt - Léčba závislostí pomocí podprahového sdělování
Protipovodňová ochrana

Materiál s desinfekčním účinkem
Ceninový papír a materiál pro výrobu mincí s desinfekčním účinkem
Rychlejší a hladší oholení
Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Patenty a Užitné vzory

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

 

Související činnosti

 

Řešení problémů

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Vyřazení konkurence z trhu a rychlý zisk dominantního postavení na trhu
Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - zdroje úspor
Konzultant - konzultace a konzultování - rychlé řešení - odborná pomoc
Investice a investování, sponzorování a sponzoring - aktuální nabídky a poptávky

 

Esoterika

Parapsychologie

Astrologie

Léčitelství

Okultismus

Kontakt

 

email-esoterika-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-a-realizace-inovace-know-how

 

 

Lokace návštěvníků

 

 

Copyright © 2003-2018 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. [CNW:Counter]

Author, innovative and esoteric activity - author, innovator, esotericism   Author and creative writing - creative creations   Texts - expert, technical, advertising, publishing   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Creative business and projects   Offer special services for elevated welfare and profit   Writing any texts, author of text   Author, innovator, esotericism - Creation   Author, innovator, esotericism - Samples   Author, innovator, esotericism - Contact   Autor, inovátor a esoterik - Tvorba   Autor, inovátor a esoterik - Ukázky   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Innovations - economy - solution - executions   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Esotericism - parapsychology, medicine man, positive energies   Parapsychology - ESP - extra sensory perception   clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Occultism, spiritism, white and black magic, mystery   Esotericism - astrology, healing, energies - contact   Esoterika, astrologie, léčitelství - kontakt  Cosmic energy - healing and therapy   Elimination competition from market - domination   Increase in sales, marketing, competitivity and profit   Reserve funds - budget solution - economy drive - mints   Capital investing - offer, demand   Consultations and consulting   Autor, inovátor a esoterik - Analýza současného stavu   Autor, inovátor a esoterik - Realizace návrhů a řešení   Autor, inovátor a esoterik - Cena analýzy a realizace   Autor, inovátor a esoterik - Reference   Autor, inovátor a esoterik - Kontakt   Author, innovator, esotericism - Analysis of actual status   Author, innovator, esotericism - Realization solutions   Author, innovator, esotericism - Price analysis and realization   Author, innovator, esotericism - Reference   Author, innovator, esotericism - Contact   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Otakar Jaluvka, autor, inovátor a esoterik  Otakar Jalůvka, autor, inovátor a esoterik   Inovace - Řešení - Realizace   Inovace, know-how, úspory, řešení, realizace   Technologický skaut   Inovace - projekty   Inovace - řešení - realizace   Esoterika, parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, věštění, léčitelství, okultismus, magie   Esoterika, parapsychologie, biotronika, léčitelství, okultismus   Esoterika, parapsychologie, astrologie, biotronika, léčitelství, okultismus, magie   Autor, inovátor a esoterik - autorská, inovátorská a esoterická činnost   Inovace a inovování - řešení a praktická realizace inovace   Esoterika, psychotronika, biotronika, léčitelství a energie   Autor a inovátor   Inovace, know-how   Know-how, realizace   Oponentura a oponování   Autorská a inovátorská činnost   Vše pro úspěch a rychlé zvýšení zisku   Autorská, inovátorská a esoterická činnost   Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus   Google   Seznam