mezera esotericism-parapsychology-medicineman-voodoo-energy-author-innovator-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera esoterika-psychotronika-biotronika-lecitelstvi-voodoo-energie-autor-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

Otakar Almatir Jalůvka – výzkum a praktické využití esoteriky

Esoterika - parapsychologie, astrologie, léčitelství, okultismus, magie

Dlouhodobý aktivní výzkum a praktická činnost zejména v těchto oblastech esoteriky:

 

Esoterika a Esoterismus

Esoterika - z řeckého εσωτερικός, esoterikós, "vnitřní", "uzavřený" - je označení pro souhrn vědomostí určených výhradně pro úzký okruh zasvěcených, intelektuálně vyspělých nebo privilegovaných lidí. Esoterický - vnitřní, tajný, přístupný pouze zasvěcencům.

Esoterismus, též západní esoterismus, je souhrnný termín pro různá duchovní hnutí a proudy v západní kultuře vycházející z gnosticismu, hermetismu a neoplatonismu pozdního starověku. Zahrnuje především renesanční magii, Paracelsovo učení, rosikruciánství, křesťanskou kabalu, svobodné zednářství, teosofii a New Age. Esoterizmus - uzavřenost, utajenost, přístupnost pouze úzkému okruhu osob.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Parapsychologie a ESP

Parapsychologie - telepatie, telegnoza, telestezie, imaginace, transformace, telekineze, teleportace, levitace, bilokace, dematerializace, materializace, psychická léčba, karma, osud, inkarnace, reinkarnace a astrální cestování.

Parapsychologie (jinak také psychotronika, metapsychologie, ESP) je obor nadsmyslových jevů, zabývající se výjimečnými psychickými schopnostmi (například přenosem informací, manipulace s hmotou, léčbou, migrací duše apod.), které nejsou v současné době zatím vědecky vysvětlitelné a prokazatelné. ESP znamená v doslovném překladu extra-sensory perception - mimosmyslové vnímání.

Parapsychologie (dříve metapsychologie, v zemích bývalého východního bloku se používá i materialističtěji znějící termín psychotronika) je široká vědní disciplína zabývající se jevy, které se vymykají základním pěti smyslům, a která pracuje s tzv. paranormálními jevy. Disciplína se zabývá především otázkami mimosmyslového vnímání a telekineze, jeho badatelé se však věnují dalšímu spektru přináležících disciplín jako je transcendentologie, léčitelství apod.

Parapsychologie - názor a praktiky mimosmyslového vnímání, psychotronika, metapsychologie. Parapsychologie nebo také psychotronika je věda, která se zabývá existencí a výzkumem skrytých jevů, které se vymykají již známým pěti lidským smyslům jako je zrak, sluch, čich, hmat nebo chuť.

 

Psychotronika

Psychotronika je varianta parapsychologie, kterou tak na konci 60. let 20. století nazval její zakladatel Zdeněk Rejdák, aby se vyhnul negativním konotacím spojeným s názvem parapsychologie. Roku 1973 první mezinárodní konference psychotroniků definovala psychotroniku jako interdisciplinární obor studující jednak interakce mezi živými organismy a jejich vnitřním i vnějším prostředím a jednak energetické procesy za těmito interakcemi.

Psychotronika zkoumala jevy jako telepatie, psychokineze a telegnoze (jasnovidnost), jejichž existenci považovala za prokázanou, a profilovala se důrazem na jejich vědecké vysvětlení ve shodě s tehdy oficiálním marxisticko-leninistickým materialismem. Podobný obsah a motivaci jako psychotronika má Františkem Kahudou preferovaný termín psychoenergetika.

 

pentagram, esoterika, psychotronika, astrologie, biotronika, léčení, energie

 

Jasnovidectví a věštění

Jasnozřivost - prekognice, astropsychologie, chiromantie, astrologie, numerologie, psychometrie, horoskop, výklad karet Tarot, křišťálová koule, siderické kyvadlo, výklad snů, kávová sedlina a jiné zdroje informací.

Věštění je způsob jak poznat nejen svou minulost, skrytou současnost nebo budoucnost a svou karmu či minulé životy, ale umožňuje také získávat informace i o průběhu nebo výsledku nějakých aktivit, dějů nebo procesů a mít tak možnost včas do nich zasáhnout.

 

horoskopy-zodiak-zvěrokruh-astrologie-věštění-tarot-karty-kyvadlo-esoterika

 

Léčitelství a terapie

Biotronika, bioenergetické působení na dálku, léčba online, psychoterapie, odblokování, revitalizace, regenerace, hubnutí a redukce váhy, omlazování, pozitivní energie, aura, čakry, orgány, geopatogenní zóny, znovunapojení, celostní medicína, homeopatie, placebo, přírodní látky, tvůrčí představivost, léčení duchovní cestou, Kosmická energie a její využití v praktickém životě.

Práce s energiemi a jejich vliv na pozitivní změny organizmu, zejména na jeho čištění, detoxikaci a dobíjení jeho částí i celku pozitivní energií a vhodnou výživou. Možnost dosažení vyšší úrovně celkové harmonizace a odstranění některých problémů a potíží, jejich příčin, nebo i jako prevence.

 

jin-jang-léčitelství-biotronika-psychotronika-joga-relaxace-čakry-energie-esoterika

 

Okultismus a magie

Spiritismus, psychomantie, magie, bílá magie, černá magie, kletba, voodoo, zaklínání, odstranění, exorcismus, vymítání, démon, šaman, senzibil, médium, esoterik, paranormální jevy a aktivity, záhady a mystéria, řešení.

Okultismus využívá ojedinělé schopnosti mimosmyslového vnímání. Nespadají do něj úkazy přisuzované duchům. Okultismus je název vytvořený z latinských slov znamenající tajnost něco skrytého, tajnou vědu či magii. Vyvolávání duchů, spiritistické seance, setkání a komunikace se zemřelými a jinými subjekty a osobami, magie, kletba, voodoo, prokletí a odstraňování kletby, zaklínání, zaříkávání, vyhánění zlých duchů, vyhánění ďábla z těla, vymítání, mystéria, řešení nevysvětlitelných aktivit, jevů a záhad.

Okultista je zastánce nauky, která bývá spojována s neobvyklými schopnostmi. Označení pochází z latinského slova occultus, čili skrytý nebo utajený. Příznivci tohoto duchovního zaměření se snaží dospět k poznání či moci prostřednictvím nadpřirozených a neznámých sil, nikoli Boha.

Okultista se zaměřuje na takové jevy, které jsou nad lidskými smysly a nemají vědecké objasnění. Řídí se názorem, že kromě známých a vědou prokázaných sil existují i síly další, které však člověk ovládne pomocí tajného konání a magie. Cílem je získat moc, například rituálními obřady a ovládat věci, děje, procesy, stavy nebo ostatní lidi.

 

pentagram-esoterika-okultismus-magie-spiritismus

 

Související exaktní obory

Grafologie, sugesce, hypnóza, psychologie, psychosomatika, psychoanalýza, psychoterapie, medicína, anatomie, biologie, geologie, teologie, matematika, geometrie, chemie a fyzika.

Orientace v exaktních vědeckých oborech je nezbytná pro snahu o pochopení esoteriky a jevů, které tato klasická věda zatím nedokáže nijak vysvětlit. Současná věda nedokáže a neumí vědecky dokázat a prokázat jejich existenci a podstatu, ale také neumí prokázat jejich neexistenci.

 

*

Předmětem výzkumu a praxe je práce s energiemi, hmotou, živými organizmy a dušemi

Práce s energiemi:

 

zisk informací z různých dob a míst - pohyb v čase a prostoru / využití cizích smyslů, osob, pomůcek a zástupných předmětů,

telepatický přenos myšlenek - komunikace nezávisle na čase a vzdálenosti / sugesce, hypnóza, zisk informací, manipulace,

kumulace, transformace a přenos energií - nezávisle na čase a vzdálenosti / vlastní energie, cizí energie, kombinace energií,

materializace myšlenky - zhmotnění myšlenky nebo konkrétní představy, zrození z energie / předmět, bytost, proces, akce,

ovlivnění procesů a dějů - různé manipulace nezávisle na čase a prostoru / změny začátků, průběhů anebo konců akcí apod.

 

Práce s hmotou:

pohyb hmotou - telekineze / pohybování různými předměty různé váhy a tvaru nebo živými tvory či osobami,

pohyb hmoty nezávisle na gravitaci - levitace / vznášení, stabilita nebo pohyb vznášejících se předmětů či osob,

přenos hmoty - teleportace / přenos předmětu, zvířte nebo osoby ze známého i neznámého místa kamkoliv,

 

vniknutí do nitra hmoty - pohyb a orientace uvnitř / vnímání skupenství, hustoty, struktury, teploty, stavu,

průnik hmotou nezávisle na čase a prostoru / orientace a zisk za informací za neprůhlednou vrstvu hmoty,

změna hmoty - kvantitativní a kvalitativní změna nerostného i organického materiálu / vlastnosti, tvar, stav,

materializace a dematerializace - vznik a zánik předmětu nebo bytosti / přeměna na energii a zpět, kdekoli.

 

Práce s živými organizmy:

práce s lidmi, zvířaty a rostlinami - mimosmyslová komunikace / hypnóza, ovlivňování myšlení, jednání a jiné manipulace,

lokalizace osob, zvířat, předmětů a jiných energeticky aktivních objektů / kdekoli, skrze vhodný substitut nebo jiný vztah,

 

oživování - nastartování životních procesů málo aktivních organismů / energizace, obnovení životních funkcí, stabilizace,

léčení a terapie vitálními a léčivými energiemi / biotronika, energetické působení na dálku, harmonizace, deblokace a jiné,

 

regenerace - uvedení organizmu a jeho částí do původního stavu / obnovení, nahrazení částí novými, jejich znovuvytvoření,

revitalizace organizmů a jejich částí - znovuoživení a posílení do plné funkce a výkonu / nezávislost na jeho stáří, vzpruha,

omlazování a mládnutí - zpomalení, zastavení a obrácení procesu stárnutí / nastartování procesu revitalizace a regenerace.

 

Práce s dušemi:

dočasná návštěva vlastní duše - přesun do vyšší složky vlastní existence / nefyzická, astrální rovina své existence,

dočasné převtělení vlastní duše - inkarnace / vstup do těla jiného člověka nebo živého organismu v časoprostoru,

dočasné vtělení duše do neživého předmětu nebo hmoty - inkarnace / nezávisle na čase, prostoru, nebo stavu,

kontakt a komunikace s dušemi zemřelých a jiných osob - okultismus a spiritismus / nezávisle na čase a prostoru.

 

*

Hlavním cílem studia, výzkumů, experimentů a praxe je využití esoteriky v praktickém životě

Zaměřuji se na odhalování dalších skrytých možností, zákonitostí, jevů, procesů, funkcí a jejich kombinace

Zkoumám, zjišťuji a ověřuji, co stojí za vším, co je pro nás zahaleno tajemstvím, co se kolem nás děje a co nám připadá jako nějaká nepochopitelná kouzla nebo zázraky.

Jak to všechno ve své podstatě vlastně na naši Zemi i ve vesmíru funguje, na jakých je to principech, silách a energiích skrytých našim smyslům, a jak by se toho dalo prakticky využít.

Hledám podstatu, smysl, pravdu a možnosti, namísto jednoduchého, předpojatého, omezeného a skeptického odmítání všeho toho, čemu prozatím nerozumím a co prozatím neznám.

Je to pro mne velká výzva mít příležitost odhalovat skrytá tajemství a netušené možnosti, objevovat nové cesty a řešení, zlepšovat své schopnosti a ovládat více než ostatní.

 

Výsledky výzkumu, zejména postupy, procesy a konkrétní výsledky zde nezveřejňuji z důvodu jejich možného zneužití a také z důvodu nebezpečí vzniku možných zdravotních, materiálních a jiných škod neodbornou manipulací neoprávněnými, nezodpovědnými a nezasvěcenými osobami.

Veškeré výsledky mnohaletého studia, výzkumů, zkoušek, testů, praktických pokusů, postupů a procesů v oblasti esoteriky a parapsychologie jsou duševním vlastnictvím - know-how a tyto získané poznatky, informace a dovednosti je možné prakticky využívat.

 

psychologie-psychotronika-medium-sugesce-hypnosa-psycho-terapie-sensibil-esoterika-homo

 

Praktická činnost je vykonávána pro dosažení pozitivních změn a zisku ve všech oblastech

Využití výsledků výzkumu, praxe a zkušeností z různých oblastí esoteriky je možné zejména pro:

 

Hledání a odhalování

hledání a nalézání - informace a odpovědi, fyzické subjekty a objekty,

odhalování stavu - skutečný stav, skryté problémy, příčiny a důvody.

 

Komunikace

komunikace - kontakty, nepřítomné bytosti, nežijící bytosti.

 

Předvídání

věštění a jasnovidnost - současnost, minulost, budoucnost; vznik, vývoj a konec.

 

Řešení problémů

řešení a realizace - stavy, situace, problémy, potřeby, přání, záhady.

 

Odstraňování překážek

odstraňování - bloky, kletby, voo-doo, geopatogenní zóny a jiná negativa.

 

Ovlivňování stavu a osob

ovlivňování stavu - vznik, vývoj, děj, průběh děje, procesu nebo akce, konec,

ovlivňování osob - hypnóza, sugesce, ovládání jednotlivých osob a davu.

 

Manipulace a změny

manipulace s objekty - pohyb hmoty, kinetika, levitace, kdykoli, kdekoli,

změny hmoty - přeměny, transformace, materializace, dematerializace,

čištění a dobíjení - objekty, interiéry, prostory, prostředí, zóny, předměty.

 

Léčení a terapie

léčení a terapie - léčení energiemi i na dálku, dobíjení, deblokace, detox,

regenerace - omlazování, zpomalení a zastavení stárnutí, plná funkce,

zvyšování vitality - revitalizace, vyšší výkon, oživení, vzpruha, jiný zisk.

 

Jiné možnosti využití

jiné možnosti využití - nové a netradiční způsoby využití esoteriky, synergie,

experimenty - pokusy, praktický výzkum, nové a unikátní objevy, kombinace.

 

esoterika, ezoterika, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Vznik a příčiny nemocí

 

Víme, a je to i vědecky prokázáno, že jemné vibrace podvědomí jsou v konfrontaci s hrubými vibracemi těla, a to je škodlivý stav a ideální podmínky pro vznik rakoviny i jiných nemocí. Jsou neméně škodlivé, jako i jiné negativní vibrace a vlivy působení prostředí ze země i vesmíru, a jiných, dlouhodobě i krátkodobě působících faktorů, například negativní působení geopatogenních zón, radonové a jiné záření, karmické rodové zatížení, různé formy černé magie, např. woo-doo apod.

Synergická kombinace takových více faktorů na jedince působí zhoubně a je jen otázkou času, kdy se tyto oslabující vlivy na tělo, jeho imunitu i duši projeví jako nemoc. Tento stav disharmonie oslabuje tělo a jeho imunitní systém. Toto vše se děje na buněčné a molekulární úrovni, tedy i na úrovni DNA. Přirozená odolnost těla klesá a to je šance pro různé nemoci, aby ovládly tělo.

Víme, že působení či přítomnost hrubých, jemných nebo i jiných vibrací vytváří disonanci, disharmonii. My se můžeme (a musíme, pokud chceme tento stav změnit) pokoušet tento stav normalizovat a harmonizovat. Cílem léčby je dostat ty negativně působící vibrace do stavu harmonie, disonance a tedy do vyváženého stavu zdraví celého organizmu a jeho harmonie s jeho podvědomím a duší, do celkové plně harmonické rezonance.

 

esoterika, ezoterika, jinjang, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Léčení nemocí a léčitelství

 

Cílem léčení je dosáhnout vyváženého a harmonického stavu všech částí těla, které je z jakýchkoli důvodů v nerovnováze a v disharmonii. Je nezbytné odstranit příčiny nesouladu a disharmonie nalezením a odstraněním jejich zdrojů.

Žádný léčitel neléčí přímo, a sám už vůbec ne. Podstata alternativní léčby spočívá ve zprostředkování uzdravení, tedy kdy léčitel zprostředkuje uzdravení mezi stvořitelem nemocného těla a nemocným pacientem.

Léčitel sám nebo s pomocí pověřených a zasvěcených osob může dle svých možností napomoci odhalit a odstranit veškeré možné zevní příčiny, působící negativně škodlivě přímo nebo nepřímo na nemocného. Tedy vytvoří nezbytné vhodné podmínky k vyléčení a to také hlavně i proto, aby se nemoci po mvyléčení už nevracely.

Léčitel také může podle potřeby, možností a svých schopností aktivně pracovat s energiemi (pozitivními, léčivými, vitálními, regeneračními a očistnými), tyto přidávat, neutralizovat, odklánět, transformovat atd. nebo jinak s nimi manipulovat a vzájemně je kombinovat.

Při léčení na dálku odpadá možnost osobního kontaktu a sebereflexe léčitele s nemocným, rovněž je omezena nebo prakticky není žádná přímá nebo nepřímá komunikace. To však není velká překážka, neboť pro podvědomí vzdálenost nic neznamená. Akorát odpadne možnost přímého fyzického kontaktu při léčbě, tedy není možná rachlejší a přesnější diagnostika a možnost léčby pomocí rukou apod.

 

*

Léčení není relativně nijak složité pro toho, kdo o tom hodně ví, kdo má znalosti, dovednosti, praxi a zkušenosti. Princip je relativně jednoduchý, obtížnější to může být v praxi celé realizovat a zorganizovat, neboť se mohou vyskytnout nečekané překážky. Tvořivé síly podvědomí samy zvolí čas, cestu, metodu, proces nebo způsob, jak dosáhnout cílové představy - stavu plného zdraví.

Kromě práce ve vědomé i podvědomé rovině, tedy v duševní rovině a kromě práce s energiemi mohou být k dosažení zdraví využity například i některé duchovní prvky, tedy činnosti v oblasti bílé magie, například rituální obřady nebo také hypnóza, sugesce a telepatické přenosy z oblasti parapsychologie.

Tedy jedná se o vzájemně synergické kombinace za účelem dosažení stavu plného zdraví. Volba způsobu léčení i možné kombinace více metod je věcí léčitele, který postupuje podle podle aktuálního stavu, svých možností, schopností, dovedností a svého know-how. Je vhodná a mnohdy žádoucí a potřebná i spolupráce s osobami v okolí nemocného.

 

esoterika, ezoterika, jin, jang, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Duchovní léčba a léčitelé

Duchovní léčitel Bruno Gröning

Bruno Gröning byl německý duchovní léčitel, který neměl ani lékařské ani teologické vzdělání a přitom dokázal léčit až 30 000 lidí denně najednou. Považoval se za Božího vyslance, byl obdařen darem od Boha, jenž mu umožňuje získat vliv nad jinými osobami i zvířaty a ve svých vystoupeních vyzýval k „velké proměně“ („Großer Umkehr“).

Říkal že nemoc je zlo a je ji třeba odevzdat Bohu a on sám v tomto procesu léčení stojí jen jako prostředník. On sám odmítal slovo léčitel. Existují tisíce dokumentů, které prokazují vyléčení nevyléčitelných nemocí. V jednom případě neuzdravil válečného slepce (podobně i pacientku v posledním stadiu TBC), protože už neexistovala tkáň, se kterou by mohl pracovat.

 

Ještě za svého života Bruno Gröning řekl:

"Všichni lidé musí zemřít, já také. Tělo se uloží do země, ale já nebudu mrtvý. Pro toho, kdo mě zavolá, budu zde a budu pomáhat dál."
"Existuje mnohé, co se nedá vysvětlit, ale nic, co by se nemohlo stát."
"Peníze jsou mocné, zdraví je všemocné".

 

Zajímavý třídílný dokument s mnoha očitými svědky, důkazy, vyléčenými a léčiteli:

Fenomén Bruno Gröning – dokumentární film – ČÁST 1
Fenomén Bruno Gröning – dokumentární film – ČÁST 2
Fenomén Bruno Gröning – dokumentární film – ČÁST 3

 

Bruno_Gröning, léčitel, léčitelství, ezoterika, healing, therapy, healer, healering, esotericism, parapsychology

 

Léčení energiemi - Praktické léčení a terapie energiemi - Sebeléčení

Léčení energiemi obecně

Reiki je forma alternativní medicíny, vyvinutá zřejmě v roce 1922 japonským buddhistou Dr. Mikao Usuim. Slovo Reiki vzniklo složením dvou japonských znaků. Znakem Rei, překládáme jako "univerzální, všepronikající" a Ki znamená "životní energie".

Ájurvéda je sanskrtské slovo a znamená systém tradičního indického lékařství praktikovaný i v jiných zemích, včetně České republiky, jako systém alternativní a komplementární medicíny. Nejstarší literatura o ájurvédě pochází již z védského období v Indii.

Feng-šuej je tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Pokouší se nastolit harmonii v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie čchi. Takovým prostorem může být například byt, dům, pracoviště, zahrada nebo město.

 

esoterika, ezoterika, jin, jang, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Čínská medicína, česká Biotronika léčitele a biotronika Tomáše Pfeiffera, žáka a pověřeného pokračovatele Josefa Zezulky i působení ukrajinských a jiných léčitelů a šamanů apod. jsou alternativní medicíny, pracující s energiemi - v podstatě se jedná o biotroniku, tedy různé způsoby dodávání léčivých energií do postižených míst za účelem jejich nápravy, regenerace, revitalizace, odstranění příčin i následných stavů, tlaků, otoků, blokací, bolestí apod.

Nejedná se zde o tzv. spirituální, neboli duchovní léčbu, ta má jiné, nefyzické prostředky (spirituální léčbu jsem podstoupil dvakrát po sobě u australského léčitele Steva Rydera cca před 30 lety - na internetu má spousty videí, velmi slavný duchovní léčitel).

U těchto technik, pracujících s energiemi, je podstatná jejich celostnost - tedy pohlíží se na tělo jako na jeden harmonický celek, který je v případě problémů rozladěný. Svou roli zde hraje i výživa, životní styl, duchovní náplň a životní postoj.

 

energie-okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Praktické léčení a terapie energiemi

Tyto léčivé energie lze dodávat kontaktně - rukama, dotekem, nekontaktním působením nad inkriminovaným místem, ale i na dálku, a to bez omezení vzdálenosti. Léčitel může dávat svou energii, energii transformovanou z okolí, využít energie pacienta, může i energii měnit - obracet z negativní na pozitivní, vše podle aktuálního stavu a potřeby. Energiemi může nastolit nebo zastavit různé procesy, měnit stavy, činit změny apod., a to stejně účinně, jako například medikamenty nebo jinými zákroky a léčebnými procesy klasické medicíny.

Léčitel neléčí přímo, ale působí jako zprostředkovatel mezi pacientem a jeho stvořitelem. Léčitel může, podle jeho úvahy, problém jakkoli změnit, zastavit, odebrat nebo zlikvidovat. Léčitel si také vybírá, koho se bude pokoušet léčit. Léčitel nepřemýšlí jako odborný lékař specialista, ale diagnostikuje a jedná podle potřeby a intuice, vnímá pacienta jako jeden nedělitelný harmonický celek.

Do pacienta mohou proudit energie 1. z vesmíru - astroenergie, 2. ze země - geoenergie apod., 3. z léčitele, může se energie transformovat z jiné energie a odjinud, může se negativní a škodlivá energii změnit na pozitivní a léčivou apod., může se také vše jakkoli kombinovat a tím jejich účinky i synergicky násobit, naprosto volně a kreativně. Nejsou na to určena žádná pravidla, protože každý to cítí a vnímá jinak, ale součástí úspěšného postupu by měla být vždy současná jasná představa cíle a jeho intenzívní vnitřní obrazová vize.

 

esoterika, ezoterika, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Je také možné používat při práci s energiemi i různé substituty, tedy předměty zástupné, například amulety nebo talismany, byliny, nápoje apod., které jsou léčitelem nabity (naprogramovány) a bez jeho přítomnosti tyto předměty pacienta postupně nebo i šokem léčí. Zde se to již prolíná s bílou magií a magickými rituálními obřady.

Nic se však nesmí přehánět, musí zůstat vyvážená harmonie jin-jang. Samozřejmě, že stejně jako u ostatních technik a potažmo i esoterických oborů a oblastí není nikdy stoprocentně zaručen stoprocentní úspěch. Ten je navíc velmi závislý na spolupráci pacienta, na jeho důvěře, víře a chtění, a také nelze účinně léčit proti jeho vůli nebo bez jeho vědomí. Škodit účinně ale takto lze (např. formy woodoo). Nejtěžší, a až někdy nemožná je práce s malými dětmi, ty obvykle nespolupracují.

Proudění - tok energií - lze cítit, vnímat. Stačí chvíli třít suché ruce-dlaně o sebe a pak si je přiblížit k sobě na několik centimetrů nebo na jiné místo a ucítíš to. Třeba jako teplo nebo brnění atd, každý je jiný a každý to cítí a vnímá jinak. Ale cítíš, že to tam je. To je ta neviditelná energie, která podle jejího určení, cíle, načasování a nasměrování dokáže téměř zázraky. Když energii pojmenuji, naprogramuji, určím její poslání a cíl, nasměruji ji s vidinou chtěného stavu, cíle a úspěchu, a pokud pacient spolupracuje, tak to většinou zafunguje.

 

parapsychologie-ESP-esp-okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esoterika-ezoterika-magie

 

Je to i náročné

Musím podotknout z vlastní zkušenosti, že práce s energiemi ve smyslu léčby, která má být účinná, je někdy i velmi vyčerpávající a nelze ji provádět stále nebo příliš často. Proto je taková záležitost také relativně drahá.

Účinek zásahu je závislý na diagnostice a vhodné volbě způsobů, na jejich intenzitě a počtu opakování, vždy však podle stavu a aktuální potřeby, neboť málokdy se podaří odstranit problémy se 100% účinností, trvale a najednou, což se týká zejména vleklých a dlouhodobých potíží a změn.

A taková práce je náročná na čas a způsobuje i vyčerpání léčitele či šamana, který se pak musí adekvátní dobu konsolidovat. U osob nezkušených a těch, které nejsou naprosto přesvědčeny o svých schopnostech, ale chtějí tím trychle vydělat, může dojít i k přenosu nemoci na takového rádobyléčitele nebo ke vzniku jiných problémů, pokud tyto techniky patřičně plně neovládá a pokud nemá situaci plně pod kontrolu.

 

esoterika, ezoterika, jinjang, energie, astrologie, léčitelství, biotronika

 

Sebeléčení

U sebeléčení a sebeterapie je to relativně jednoduché, zde máme situaci 100% pod vlastní kontrolou. Máme zpětnou vazbu a můžeme si akce kdykoli opakovat, měnit způsoby a metody, pracovat podle potřeby anebo zvolnit, když cítíme úlevu nebo zhoršení apod. Průběžné zhoršení stavu může ale také indikovat vzniklé léčivé procesy a probíhající změny.

Tyto léčivé a samoléčivé schopnosti má v sobě každý, akorát o nich netuší a má je potlačeny. Cvičení a praxe tyto skryté schopnosti a možnosti rozvíjí a dělá mistra. Varuji však před jakýmikoli neodbornými a amatérskými pokusy o léčbu nebo o samoléčbu energiemi nezkušenými nebo nezasvěcenými osobami, neboť tímto může dojít i ke vzniku rizika zhoršení stávajícího stavu.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Jak se zbavit problémů, stresu a strachu z kosmetické vady, několik možností řešení

Ona:

 

"Mám takový zvláštní problém, který bych ráda vyřešila bez lékařů, nebo spíše bez léků - chemie, co předepisují.
Rozhodně v mém problému hraje velkou roli stres a strach. Tento problém před přítelem úspěšně tajím, i když je to často velmi složité.
Snad mi to vše vysvětlíte, pomůžete pochopit a zbavím se problémů.

Já zkrátka věřím tomu, že stres a takové to "nemám se rád" hodně ovlivňují a ubližují tělu a zdraví, ale i přesto, že tomuhle věřím, stejně v to propadám, takže to vše je potom neskutečný kolotoč, zamotané klubíčko, nebo třeba i spirála, pořád se to tak dokola opakuje a vším tím strachem a stresem zveličuje, že potřebuji pomoci, potřebuji tomu všemu porozumět a poradit, co dělat.

Co mě trápí - to je dle mého názoru přílišné ... (nebo také malé, velké, časté apod.)"

 

Otakar-Almatir-Jalůvka-autor-textař-inovátor-esoterik-inovace-know-how-kreativní-řešení-realizace-biotronika-psychotronika

 

Já:

 

Děkuji Vám za důvěru. Vynasnažím se zde dle svých možností a času trochu objasnit Váš problém a nalézt - nastínit několik variant jeho možného řešení. Každý problém má své řešení, jen my ho někdy nevidíme. A každý problém je řešitelný, možná že ne hned, ale postupně určitě.

Co je podstatné:

 

Váš případ není neobvyklý. Máte relativně štěstí, že se nejedná o žádnou vážnou nemoc nebo tělesnou vadu, která by Vám jakkoli znemožňovala normální život, ale jedná se o jev, který nijak nezasahuje do celkové funkce Vašeho organizmu, neohrožuje a ani neomezuje žádné základní ani žádné jiné životní funkce tělesné či duševní. To je na tom podstatné a důležité.

 

Otakar-Almatir-Jalůvka-autor-textař-inovátor-esoterik-inovace-know-how-kreativní-řešení-realizace-parapsycholog

 

Psychický dopad:

 

Jedná se víceméně o kosmetickou vadu, která Vám způsobuje problémy akorát v oblasti psychické, a to tím, že narušuje Vaše sebevědomí, což vás do jisté míry stresuje a způsobuje i strach z možného zhoršení tohoto stavu. Cítíte se trapně, provinile, prožíváte pocity studu, hanby, zkrátka máte z toho mindrák a jste z toho nešťastná. Snažíte se ten problém všemožně a úspěšně skrývat, protože máte strach a obavy, že až to Váš přítel zjistí, tak Vás opustí.

Vaše sebevědomí je ale pouze a jen váš pocit, Vaše mínění o sobě, sebehodnocení Vaší osoby, v tomto případě po její vnější fyzické stránce. Toto sebevědomí je však Vámi plně ovlivnitelné.

Tímto názorem, který je pro Vás trpkou realitou, se však nijak nesnažím snižovat význam sebevědomí pro člověka a zejména pro dívku nebo mladou ženu a plně chápu Vaši zoufalou snahu o nějaké, jedno jaké, ale hlavně rychlé a účinné řešení tohoto, pro Vás nepříznivého stavu. Pouze tím naznačuji, že se zde jedná z hlediska celkového posuzování a komplexního hodnocení Vaší osoby jako člověka o nepříliš významný, i když nezanedbatelný kosmetický detail.

Mi osobně by taková Vaše malá kosmetická vada třeba zase až tolik nebo vůbec nevadila, ale na rozdíl od Vašeho partnera mám už jisté životní zkušenosti a vím, že jiné Vaše vlastnosti, které jsou pro život důležitější než dokonalý vzhled, takové menší kosmetické vady často hravě překryjí. Nikdo totiž není úplně dokonalý a nikdo není úplně zdravý. A nic není ideální. To je normální.

Nejsou to přímo nějaké velké vady, které by Vás snad nějak vážně omezovaly v čemkoli, jsou to vlastnosti, kterými se lidé od sebe liší. Každý člověk je vně i vnitřně jiný a svým způsobem je originální. A každému se líbí něco jiného, každý má rád něco, co se třeba zase nelíbí druhému. Tak to prostě je a s tím nic nenaděláme.

 

Otakar-Almatir-Jalůvka-autor-textař-inovátor-esoterik-inovace-know-how-kreativní-řešení-realizace-ezoterika

 

Příčiny vzniku problémů:

 

Důvod výskytu daného problému nebo stavu je možné dohledat geneticky a genealogicky pátráním u Vašich předků, v takovém případě by se jednalo o dědičný problém. Geny máte dané a ty nezměníte.

V tomto případě by mohla pomoci léčba klasickou medicínou, s využitím nějakých moderních metod a postupů, například laserem nebo ozařováním, nevím, nejsem v tomto oboru specialistou. Zde by, namísto běžného dermatologa nebo kožního ambulantního lékaře či jiného praktika, mohlo účinně a pro Vás efektivně pomoci nějaké specializované, odborné, renomované, klinické nebo výzkumné pracoviště. Jeho nalezení a výběr je na Vás. Takový zásah může být velice účinný a efektivní, avšak taková pracoviště obvykle fungují na komerčním principu, zásahy většinou nejsou hrazeny pojišťovnami a tak se Vám taková pomoc může značně prodražit.

Pakliže by se u Vašich předků tento problém nevyskytoval, mohlo by se jednat o problém způsobený určitými zevními příčinami. Každý stav má vždy svůj důvod a původ. Tyto příčiny mohou být různé, může se jednat o následky způsobené nevhodnou životosprávou, výživou, úrazem, nevhodnou péčí, používáním nevhodných a nekvalitních přípravků, prostředků, pomůcek nebo materiálů. Velké škody také působí nadužívání léků a jiných chemikálií a drog. Každý člověk reaguje na stejné věci jinak.

Některé stavy mohou zapříčinit i nějaké traumatické zážitky nebo události v dětství. Může se také jednat třeba o nějaký zapomenutý a zdánlivě bezvýznamný zážitek, ovšem s určitými následky. Tyto následky svou formou mohou a nemusí mít nijaký vztah k původní traumatizující události. Taková událost bývá právě oním spouštěčem následných fyziologických a následně i psychických nežádoucích jevů.

Může se také jednat i o následky způsobené vědomou nebo nevědomou - podvědomou činností. Negativní nebo pozitivní činností s negativním dopadem. K tomu stačí i pouhá myšlenka. Jedním ze zákonů Vesmíru je, že myšlenky se zhmotňují. Dlouhodobé setrvávání na určité myšlence podpořené živými vnitřními obrazy zajistí jejich praktickou realizaci a zhmotnění.

S tím souvisí i prokázaný fakt, že čím více se věnujete tomuto svému problému, čím více času tomu věnujete, tak tím více energie tomu problému dáváte, tím jej touto energií živíte a tím ten problém u Vás nabývá na velikosti. To nelze dělat do nekonečna, k ničemu dobrému to nevede a je to sebezničující.

Nepředpokládám, vzhledem k Vašemu věku, že by Váš stav mohl být následkem nebo důsledkem působení nějakých magických nebo okultních praktik, například woo-doo, černé magie, jako formy cíleného útoku nebo nějaké msty někoho skrze šamana, i když i to se stává. Dokonce je možné i karmické zatížení. Do boje se zlem a negativními energiemi se však za druhou osobu a za žádnou cenu nikdo nepouští, a to z více důvodů a je to i nebezpečné. Existují však na to určité rituální obřady, avšak je to drahé, pokud to má být účinné, a výsledky nemusí být jisté a dlouhodobě trvalé a pak je třeba tyto rituální obřady podle potřeby opakovat.

 

Otakar-Almatir-Jalůvka-autor-textař-inovátor-esoterik-parapsychologie-inovace-know-how-kreativní-řešení-realizace

 

Klasická léčba:

 

Každý člověk je jiný, a proto rady a metody jiných takto podobně postižených, které se vyskytují na internetu, nemusí vůbec platit i pro Vás. Rovněž tak i různé léky, které jsou založeny na různých principech léčby, působí na každého jinak. Například dermatolog také neví co s tím, a tak zkouší různé léky a procedury, které běžně u jiných pacientů v těchto případech s úspěchem zabírají.

Následky traumatizujících událostí a zážitků, třeba z dětství, může vyřešit vhodná forma spolupráce s dobrým psychoterapeutem, psychologem, popřípadě psychiatrem, jako možné, účinné a relativně i rychlé řešení na Váš nedobrý fyzický i psychický stav. Může pomoci i hypnóza. Z psychiatrů nemějte obavy, účinně Vás pomohou zbavit případných vzniklých stavů strachů, tísně a depresí.

Je zapotřebí mít na paměti, že lékař může výběr léků na dané problémy nebo léčebné procesy volit z více možností, zkoušet, nebo třeba i volit daný lék jen podle jeho vztahu k výrobci nebo distributorovi tohoto léku či zdravotnického zařízení. To nemáte možnost ovlivnit. Samozřejmě i většina léků má i své vedlejší účinky, které mohou být i více škodlivé než užitečné. Každý organizmus je jedinečný a reaguje na stejné věci jinak.

 

Otakar-Almatir-Jalůvka-autor-textař-inovátor-esoterik-inovace-know-how-kreativní-řešení-texty-realizace

 

Alternativní léčba:

 

Možnosti alternativní léčby jsou v těchto případech účinnější spíše na psychickou část osob a řešení psychických problémů v souvislosti s existencí kosmetických vad, a to z důvodů obtížné a nejisté úspěšné realizace změn již existující a funkční tkáně podle přání a potřeby dané osoby. Nicméně je možné působit na ně účinně centrálně, a to pomocí NLP - neuro-lingvistického programování mozku či v některých případech i využitím sugescí či autosugescí anebo hypnózy či autohypnózy, třeba i s využitím vizualizace vnitřních obrazů nebo meditace a transu.

Myšlenky se zhmotňují a to, co očekáváme, to má tendenci se naplnit. Obavy a strach vyrůstají z chybně vedené negativní síly představivosti a způsobují stavy velmi škodlivého stresu. Strachu je potřeba se co nejrychleji zbavit a naučit se začít používat svou představivost pro zlepšení svého života.

 

*

Zastavit nebo aktivovat růst nějaké části těla nebo orgánů či změnit jej podle svých představ třeba působením nějakých energií někým, a to kontaktně, bezkontaktně nebo i na dálku lze, v tomto případě to v praxi znamená působit na kožní (či jakoukoli jinou) tkáň nebo orgán určité části těla různými, podle potřeby pozitivními (pro růst či zvětšení) i negativními (pro zmenšení či zánik) energiemi, což má samozřejmě svůj dopad i na ostatní okolní tkáně a orgány, neboť vše je propojeno a všechno se vším souvisí.

Je velmi obtížné prakticky působit a ovlivňovat - jakkoli měnit, aktivizovat a stimulovat nebo naopak ničit a likvidovat každou jednotlivou část těla zvlášť, podle své vůle, přání a představ, a to ani ty chtěné či nechtěné části, které ještě nevznikly a které budou vznikat či zanikat časem později v budoucnu.

Pokud vycházíme z mnohaleté praxe, kdy je tělo pomyslně rozděleno na cca 7 čaker, které jsou vnímány jako samostatné a autonomní funkční oblasti, které mají navíc každá svou jinou vibraci, není proto takto možné působit aktivizačně nebo destruktivně například na větší část těla, přesahující do jiných čaker, s cílem uskutečnění nějaké její změny. Je ale možná její harmonizace.

Takovéto úspěšné cílené působení by způsobilo revoluci, když by se takto dalo například stimulovat a aktivizovat růst vlasů při léčbě plešatosti u mužů, nebo naopak způsobovat trvalé depilace u žen, a pokud by to přece někdo dokázal, stal bych se nejbohatším člověkem na zemi. Pohladil by párkrát pleš nějakému miliardáři nebo celebritě nebo pohladil ženu, kde to ona potřebuje mít bez chlupů a bylo by navždy hotovo. Takto to však - zatím - nefunguje.

 

Otakar-Almatir-Jalůvka-autor-textař-inovátor-esoterik-inovace-know-how-kreativní-řešení-realizace-parapsychologie

 

Resumé a závěr:

 

Je dobré svěřit se vhodným způsobem při nějaké vhodné příležitosti se svým problémem partnerovi (stejně k tomu jednou dojde), a to i za cenu rizika jeho případné ztráty. Čím dřív k tomu dojde a pravda vyjde najevo, tím líp pro Vás. V tomto případě nemusíte ztráty nijak litovat, nebylo o koho a o co stát. Získáte jistý důkaz síly a trvalosti jeho vztahu k Vaší osobě jako celku, taktéž odhalíte i jeho pravý charakter. Nebo mu to můžete dát najevo třeba nějak nenápadně, náhodně či přirozeně a neklást přitom na to důraz, nepřisuzovat tomu žádný velký význam.

Tím můžete získat rovnou dvakrát, a to v obou případech. Za prvé si ověříte jeho charakterové vlastnosti, například povrchnost, přílišný důraz na fyzický vzhled před jinými, pro zodpovědný život mnohem důležitějšími lidskými a psychickými vlastnostmi. A za druhé se sama před sebou rychle a navždy zbavíte svých obav, mindráků a nízkého sebehodnocení. Posílíte se, získáte jistotu a sebevědomí. Pak odpadnou i Vaše obavy, stresy i strach z budoucnosti.

Vím, že se Vám tento způsob řešení Vašeho problému bude zprvu zdát těžký, možná až nepřekonatelný, ale stejně se mu časem nevyhnete a čím dřív jej uskutečníte, tím dříve, skoro téměř okamžitě se zbavíte svých psychických problémů, stresu, strachu, nejistoty, obav atd. a začnete si normálně a v klidu užívat svého života.

 

Otakar-Almatir-Jalůvka-autor-textař-inovátor-esoterik-inovace-know-how-kreativní-řešení-realizace

 

Dobré je také spojit se k řešení problémů a využít společné energie, která se nesčítá, ale synergicky násobí. Když se sejde skupina stejně nebo podobně postižených lidí, kteří jsou nastavení na dosažení svých cílů, výsledků a na posun v životě kupředu, mohou se začít dít skvělé věci. Protože když se takto orientovaná skupina lidí sejde a mluví o svých problémech a nápadech, jak je řešit, hovořit o svých ideálech a vizích, neboli o pozitivní budoucnosti, vznikne mnoho energie, nadšení, inspirace a motivace, která každému zúčastněnému dodá mnoho energie k posunu kupředu.

Je nezbytné začít nezávidět druhým relativní povrchní dokonalost a přát jim úspěch. Závidět znamená mít pocit, že ostatní mají něco, co Vy nemůžete mít. Závist dokazuje omezené nastavení Vaší mysli a to negativně ovlivňuje Vaši prosperitu. Není potřeba komukoli cokoli závidět. Není potřeba nepřát druhým úspěch anebo být zklamaný tím, že druzí úspěchu dosahují nebo dosáhli. Každý může dosáhnout úspěch svým vlastním unikátním způsobem, a když ho dosáhne jeden, tak to neznamená, že Vy ho dosáhnout nemůžete.

Pokud jste si nejistá, když jde o Váš osobní vzhled, udělejte něco pro sebe. Jděte si koupit něco nového, zajděte si ke kadeřníkovi, zhubněte pár kilogramů. Mějte se ráda taková, jaká jste. Jakákoliv akce je vždy lepší než jen sedět, naříkat si a mít strach a stres a být nespokojená a nešťastná. A to, na co se zaměřujete, to bude vždy stále růst.

 

*

Tyto Vaše problémy jsou řešitelné, záleží to pouze na Vás. Vše je takové, jaké to sama chcete, aby to tak bylo, a všechno bude takové, jaké to budete sama chtít mít. Přečtěte si tento článek v klidu, přemýšlejte o obsahu jednotlivých odstavců a sama naleznete své, pro Vás nejvhodnější řešení, které se tam již nachází. K tomu Vám přeji odvahu, sílu, hodně pozitivní energie a jistý úspěch.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-esoterická-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-texty-esoterik

 

Pro současnou vědu nemůže existovat něco, co podle ní existovat ani nesmí

 

Věda už sice prokázala, že čas je plastický, prostor je zakřivený a duch vlastní energii, ale hlavní problém, proč věda neuznává esoteriku a zejména parapsychologii (například různé skutečné a nevysvětlitelné záhadné schopnosti, jevy a úkazy) je nemožnost cosi takového kdykoli opakovat v laboratoři se stoprocentní spolehlivostí a také že to nejde měřit (vědci to zatím neumí).

Tyto jevy a děje není zapotřebí umět vysvětlovat a dokazovat vědecky, neboť se odehrávají za hranicí lidského poznání, které je limitováno jeho možnostmi a při omezené úrovni znalostí současné vědy je tedy zcela mimo jeho chápání. Podstatné však je, že tyto, pro nás "zázračné" postupy, procesy a děje v praxi za určitých podmínek fungují a některé už tisíce let přinášejí prokazatelné a konkrétní výsledky.

Kdyby předpoklady, tvrzení a důkazy vědců, fyziků i současné vědy byly správné, tak jak jich naprostá většina tvrdí, nesmělo by k existenci a výskytům parapsychologických a mimosmyslových (ESP) jevů a projevů vůbec docházet. Přitom tyto jevy a projevy byly již v minulosti mnohokrát testováním ověřeny a vědecky potvrzeny, jsou prokazatelně nedílnou součástí našich životů a naší existence, jsou tedy přirozeností člověka.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-esoterická-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-esoterik

 

Rozlišení mezi minulostí, přítomností a budoucností je nutno chápat jako iluzi
(Albert Einstein)

 

Vesmír není prostorem a časem ohraničen. Budoucnost nějakým způsobem existuje už teď a může vrhat svůj stín do minulosti. Lidé, věci i události zanechávají své stopy v čase a prostoru.

Člověk má bezpochyby k dispozici síly k ovládnutí času a prostoru, nebo jich může využívat. Lidé jsou schopni zprávy ze zítřka přijímat, nebo mohou zaměřovat svůj pohled do budoucnosti nebo minulosti. Je možné jednoduchými cvičeními mobilizovat nadlidské síly.

 

*

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, zatímco představivost obklopuje celý svět, podněcuje pokrok, dává zrození vývoji." (Albert Einstein)

"To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález." (Albert Einstein)

 

kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

Jak změnit přítomnost

Jak se vrátit do minulosti a změnit tam svá i cizí špatná rozhodnutí a jednání

 

Častým jevem je dotaz, zda existuje nějaký způsob, jak fyzicky změnit přítomnost. Konkrétně jak se vrátit do minulosti a změnit tam nebo napravit svá nebo i cizí špatná rozhodnutí nebo jednání. Třeba i možností nebo formou například zasláním vzkazu či dopisu do minulosti tak, aby to mohlo fyzicky změnit přítomnost, jejich stav, anebo způsob, jak sama sebe před něčím v minulosti varovat.

Tyto dotazy jsou motivovány současnou neutěšenou situací tazatelů, která, jak se domnívají, vznikla právě jejich špatným rozhodnutím nebo jiným jednáním v minulosti. Tito tazatelé se domnívají, že by tímto způsobem - změnou rozhodnutí nebo jednání v minulosti - mohli změnit svůj osud, stav, postavení, majetkové poměry, partnera či dokonce změnit nebo obrátit kolo dějin jiným směrem.

Například kdyby v minulosti odešli do zahraničí a nezůstal žít tady v ČR, anebo změnili či neměnili svého partnera a tak podobně, ochránilo by je to před velkým množstvím problémů a neřešitelných situací.

Je však otázkou, zda by toto nové, jimi dodatečně zpětně opravené - změněné - jiné rozhodnutí mělo lepší, jiný nebo žádaný průběh a dopad. Svými minulými rozhodnutími jsme se třeba vyhnuli manželství s alkoholikem a narkomanem nebo brutálnímu týrání, tragickým nehodám, totálnímu krachu a bídě, nevyléčitelným nemocem, nedejbože úmrtí svého, dítěte apod.

 

esoterika-minulost-prekognice-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

Regrese je možná, ale bez možností trvalých změn

Regrese a retrokognice sice v praxi možná je, ale v tomto stavu je možné pozorovat, poslouchat, sledovat nebo jinak vnímat dění v té době, ale není možné do těchto dějů, stavů, situací a procesů jakkoli účinně zasahovat s výsledkem jejich jiného vývoje a následné trvalé změny, trvající až do teď a dále do budoucnosti. Tyto děje, stavy, situace a procesy již proběhly a vyvíjely se tak, jak se vyvíjely a jsou tak jedinou trvalou a neměnnou součástí historie tohoto vesmíru.

 

Paralelní vesmíry

Existují však i paralelní vesmíry. Díky dalším dimenzím v oblasti podvědomí se v tzv. paralelních vesmírech všechny naše cesty rozvětvují na všechny směry a současně se dále odehrávají všechny možnosti a varianty a tudíž náš tzv. osud je dopředu znám. Většinou je dobré jej dopředu neznat, silně by to ovlivnilo náš život a připravilo by nás to o jeho užívání, radost, překvapení, klid atd.

Existence dalších dimenzí je matematicky prokázána. Paralelní světy jsou ve vzájemném působení s tím naším. Ověření je neuskutečnitelné, protože pozorování lze provádět pouze v našem světě.

 

Minulost je již napsaná

Jít do minulosti a cokoli tam měnit nelze, minulost je již napsaná, udála se tenkrát, resp. stále se děje. Čas ve smyslu minulosti, současnosti a budoucnosti neexistuje, je to jen naše pozemské 3D praktické měřítko pro praktické fungování pozemské společnosti a civilizace. Existuje pouze věčná přítomnost - současnost, to prokázal i Einstein. Je to součást historie.

Pokud by bylo jednoduše možné vrátit se v čase a změnit například chybná rozhodnutí nebo naopak z dnešního hlediska tehdejší zbytečnou pasivitu, mohlo by se tím mnohé změnit, a to i na globální úrovni - například by bylo možné odvrátit války, jakékoli nepovedené a neúspěšné snahy a konání apod.

 

esoterika-minulost-prekognice-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

Život není fér, život je boj a všude je chleba o dvou kůrkách…

Tato konstatování nám nic nevyřeší. Vždy se ale nachází nějaké řešení, pokud se opravdu hledá a život má vždy svůj vnější i vnitřní smysl, účel a hodnotu. Je takový, jaký jsme si jej udělali a kdykoli jej můžeme změnit. Krize bývají dočasné, a dostat se do ní není problém, stačí několik, třeba i malých chyb nebo špatných rozhodnutí, ale ty lze většinou vždy nějak dodatečně napravit. Je však pro to třeba vždy něco udělat, a každý problém má své, nejméně jedno řešení.

Snaha o nějaký dodatečný průběžný restart našeho života, který není podle našich představ, neuspokojuje nás, situace není dobrá, máme problémy, které řešíme či neřešíme, má původ v různých subjektivních i objektivních příčinách. Právě tím neřešením, zejména včasným neřešením se problémy nakupí každému. Veškeré omluvy nebo výmluvy či svalování viny na druhé nebo na nedostatek štěstí nebo osud nejsou na místě. Štěstí se musí jít vždy naproti a leccos se musí pro to udělat i mnohé obětovat, nic není zadarmo a i peníze jsou jen energie, obdržené za nějakou energii vydanou.

 

esoterika-minulost-prekognice-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

Proč je dobré přemýšlet o správnosti svých minulých rozhodnutích a jednáních

V některých případech může být dokonce velmi užitečné zdánlivě neproduktivně přemýšlet o věcech a o minulých rozhodnutích a jednáních, které už stejně nemůžeme nijak změnit. Když pochybujete o promeškaných příležitostech, minulých rozhodnutích a jednání, procházíte velmi důležitým psychologickým procesem.

Když důkladně přemýšlíte o učiněných rozhodnutích nebo prožitých situacích a uvažujete, co jste kdysi mohli udělat lépe nebo zda jste se měli správně rozhodnout jinak, pak se v současnosti i v budoucnu budete moci v podobných situacích chovat lépe a budete na ně lépe připraveni. Pláč nad rozlitým mlékem, i když to zpočátku vypadá nesmyslně, nám pomáhá vyhýbat se do budoucna chybám, řešit problémy správně a tím se zlepšovat.

Je třeba si ale dávat pozor, abyste přemýšlení nepřeháněli, abyste se tak nestali překážkou svého úspěchu. Hrozí totiž nebezpečí, že když budete o něčem přemýšlet příliš dlouho a že když budete příliš pitvat nějaké své bývalé chybné rozhodnutí nebo jednání v minulosti, tak si v sobě natolik vybičujete obavy, starosti a stres, že nakonec nebudete schopni racionálně jednat. Nevýhodou je to zejména tehdy, když musíte v profesním životě rozhodovat a řídit. Někdy je totiž nutné při práci jednat a rozhodovat se rychle.

A je zde ještě jeden problém. Probírání takto vzniklých problémů ze všech stran často způsobuje, že pro samé stromy nevidíte les, a také může nastat i stav takzvané „profesní slepoty“.

 

mozek-esoterika-minulost-prekognice-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

Za náš současný stav a situaci si můžeme pouze my sami

Tu cestu, kterou jsme si tenkrát vědomě zvolili, jsme si volili sami a rozhodovali jsme se na základě našich tehdejších vědomostí a zkušeností, znalostí, přání, tužeb, logiky, a to všechno pod vlivem našeho podvědomí, intuice, emocí a jiných vlivů. Za náš stav a situaci si můžeme pouze my sami, pouze a jen my jsme autory svého jedinečného pozemského života. Vše má svůj smysl, někam nás to posouvá a leccos nám to i naznačuje.

Nedá se také hovořit o nějakém našem osudu, ten si vytváříme svým životem, činy, myšlením a jednáním pouze my sami, nikdo jiný. Všechno ostatní jsou jen školácké výmluvy. Jistě že nás v tom ovlivňuje naše podvědomí, tušení, intuice, emoce, naše myšlení a zaměření, vnitřní vize, přání, touhy, cíle atd.

Náš současný život, situace a problémy nás mohou navést úplně jinam, a to tak, jak budeme sami a moc chtít. Naše minulá rozhodnutí jsou pouze součástí naší cesty pozemským životem, a jsou pro nás zdrojem nabývaných praktických zkušeností, naše problémy a jejich řešení jsou naší cestou našim životem.

Je to o zodpovědnosti k životu, boji, o vydané energii, síle, strategii. Cestu a tento, podle Vás neutěšený současný stav si každý způsobil a tvoří dál sám. Všichni máme stejné šance a možnosti či příležitosti, pokud je hledáme. Veškeré bohatství tohoto světa a všechny krásy života jsou tady pro všechny.

A pokud nejsme s naším současným stavem a situací spokojeni, můžeme tento stav kdykoli změnit. Stačí jen chtít a hledat řešení. Když se řešení hledá, vždycky se nějaké najde. Člověk může téměř vše.

Hmota není všechno, duše je nadřazena hmotě. Lidské tělo je hmotné a tím i smrtelné, bez duše nežije a hned se rozkládá. Duše přetrvává tělo a jeho fyzickou hmotu.

Cíl náš pozemský život nemá, pouze má svůj smysl a význam, a to jak pro nás, tak i pro naši společnost a tím i pro celý vesmír. Najděte si v tom všem nějaké výhody pro sebe, určitě nějaké jsou, a není jich zrovna málo, i když jsou pro vás třeba zatím skryté.

 

esoterika-minulost-prekognice-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-film-psaní

 

Minulost ani budoucnost neexistuje, je pouze věčná přítomnost

Čas byl vynalezen proto, aby se všechny věci neudály najednou

Plynutí času je projekcí našeho rozumu. Čas si na tomto světě civilizovaní lidé rozdělili na kalendář a hodiny proto, aby mohli organizovat život sobě i druhým. To aby věděli, kdy mají zasít, jak je kdo starý, kdy musí zaplatit daně, kdy má jít do kostela, kdy do práce a kdy z ní domů.

Ve vícedimenziálním a neviditelném světě, v němž pracuje naše podvědomí, není ani minulost, ani přítomnost, ani budoucnost. Je vlastně jen absolutní věčná přítomnost, v níž minulost a budoucnost existují zároveň, najednou, nyní a teď. Po smrti je jen jediná přítomnost, která je jen jedinou formou skutečné jsoucnosti (skutečného bytí), a sice jen stálé nyní a stálé teď.

Ve vesmíru je pomyslně obsaženo vše: minulost, přítomnost i budoucnost, a to každá z nich nejen ve skutečnosti, ale i ve všech svých možnostech a variantách, které se neuskutečnily nebo neuskuteční (viz schopnost některých lidí číst v minulosti anebo v budoucnosti).

Ve vesmíru je zaznamenán nejen můj osud, ale i veškeré konkrétní detaily mého celého života, například i té cesty (všech cest) na rozcestí, po které jsem se nevydal a šel po jiné a k jinému cíli. Jdu-li tedy jakoukoli cestou, je již zaznamenán jejich průběh i cíl a tím i celý můj život a také i můj osud.

To předpokladá existenci společného vědomí lidských bytostí (globální podvědomí), v němž jsou všechny pozemské děje, skutky, životy, osudy, cesty, vzpomínky i všechny pozitivní a negativní činy zaznamenány a odkud čerpají média v transu informace.

 

*

"Čas je pouhou iluzí" už tvrdil Albert Einstein. Že čas je relativní a závisí na úhlu pohledu, dokazuje tzv. "Jalůvkova časová trubice":

Na průhledné trubici je podélně zleva doprava napsán průběh času, například po sobě následujících let, dnů či hodin nebo slova minulost, přítomnost a budoucnost; to je to pozemské vnímání času ve 3D prostoru. Při pohledu na trubici zezadu jsou údaje o čase na ní zapsané vidět pozpátku, tedy i ten průběh času je opačný.

Při pohledu na trubici z boku se naskýtá pohled skrz trubici, vymezený jejími stěnami a zde není vidět žádný průběh času, pouze bod, do kterého se sbíhají stěny trubice, přičemž tento bod je stále stejný při pohledu z obou stran této trubice a bez jakýchkoli údajů o čase.

Úvaha o zvětšující se hloubce času v trubici v její ose směrem od sledujícího oka také nedává smysl, neboť při pohledech skrz trubici z jejich obou stran jsou údaje o průběho času zapsané na trubici i zvětšující se hloubka času vždy opačné a protichůdné, na rozdíl od bodu, který je při pohledu z obou stran stále stejný a představuje čas jako bod.

 

Existuje jen absolutní věčná přítomnost, ve které existují veškeré varianty možností veškerých událostí v minulosti, současnosti i budoucnosti současně

To dokazují i má zjištění a praktické zkušenosti, že například často cítím (mimosmyslově vnímám), že text, který v daném okamžiku píši, už jsem kdysi jednou napsal a nyní jej pouze vnitřně vidím (mimosmyslově vnímám) jako stříbrný text napsaný na tmavém podkladě a pouze jej rychle a bez přemýšlení opisuji. Opisuji to, co právě píši.

Protože podvědomí není časově ani prostorově omezeno, se vznikem jakékoli otázky (problému) vzniká hned i její odpověď (řešení) a tak žádná otázka nebo problém vlastně ve skutečnosti neexistují, protože v podvědomí jsou na ně hned i odpověď a řešení. Nezodpovězené otázky a nevyřešené problémy jsou pouze na tomto světě.

 

kreativní-esoterická-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-esoterik-psaní

 

Co všechno je v oblasti esoteriky a parapsychologie možné a také už i dlouhá léta prokázané

 

Možnosti a schopnosti v oblasti telepatie, jasnovidectví a prekognice, psychokinetiky, prostorového uvolňování – bilokace, hypnózy, autohypnózy a jiných oblastí zde uvedené jsou nejen možné, ale i dlouhá léta prokázané.

Nejedná se zde zdánlivě o nějaké náhodné zázraky nebo kouzla a čáry, ale jsou to záměrně chtěné a naplánované akce, opakovaně a cíleně vyvolané výsledky lidské vůle a vědomého chtění s využitím tvořivých sil podvědomí. Využívá se přirozených nebo záměrně navozených stavů od plného vědomí po hluboký trans nebo za přítomnosti obou stavů různé intenzity současně.

 

Příklady prokázaných možnosti, schopnosti, akcí a jevů

Například dešní věda přinesla nezvratné důkazy, že když duševní substance - zároveň tedy vědomí - opustí tělo živého člověka, urazí tisíce kilometrů, aby pak u svého cíle spatřila a slyšela druhé, dotýkala se jich a hovořila s nimi. K tomu dochází přesto, že se fyzické tělo nepohne ani o milimetr ze svého místa.

Subjekty v transu tvrdily, že materiální, hmotné a smyslové myšlení je nedostatečné a že jejich energetické fluidové tělo je mnohem dokonalejší, má např. schopnost vidění ve tmě (energetická fluidová zářící látka oduší z našich těl je viditelná v celém prostoru, například lesa, kde nejen subjekt, ale i stromy a celý les září, mohou se vidět i mimo les v mnohem větším prostoru, ale i v uzavřené místnosti, která je pro ně průsvitná).

Při cestování časem v hypnóze (autohypnóze) do minulosti, přítomnosti i budoucnosti pro subjekt (médium) čas neexistuje, protože žije ve stálé přítomnosti pro něho prožitého času, a proto jeho odhad je pro nás často nespolehlivý, protože v hlubokém transu neví o našem pozemském čase (který je pro nás relativní) přesto, že jeho nazírání na věci a děje, které poznává a vidí, jsou skutečné a správné.

Při hypnóze a za pomocí somnabulní schopnosti lze sledovat a odkrývat lidskou přirozenost v dokonalejší hmotné formě. Hypnotickou (autohypnotickou) sugescí lze vyvolat produkce nejpestřejších osobností. Během transu lze číst v duších žijících i zemřelých osob, číst všechny zprávy z předmětů nebo je dostávat od jiných duchů přímo (vědí o všem, přesvědčují s velkou přesností až do nejjemnějších podrobností).

 

Prokázané možnosti a schopnosti citlivých osob a médií

• Jasnovidné médium poznává, co se děje na místech vzdálených, čte zavřené listy i nahodilé místa zavřených knih i v jemu neznámých jazycích. Poznává svou nemoc, příčiny a udává prostředky proti ní (podobně soudí i o chorobách jiných lidí, i na dálku). Předpovídá budoucí věci, poznává věci skryté, neznámé, vidí postavy duchů jiných neviditelných atd. Jasnovidnost (šestý smysl člověka) je možné vypěstovat jako jinou mediální schopnost.

• Medijní a somnabulární osobnosti ve tmě vidí vyzařovat z různých předmětů jemnou svítící páru nebo plameny, vidí do dálky, jasnozří, píšou noty a hrají podle nich nejtěžší skladby, přestože se na nástroj nikdy hrát neučili. Existuje i písmo nemluvňat.

• Přímá sdělení - je možné získat rozumné odpovědi v řeči médiu neznámé. Zjevují se budoucí nebo vzdálené věci, které médium nemohlo předem znát. Je možné docílit i jiných jevů, převyšujících inteligenci média nebo jevů proti jeho vůli.

• Médium v transu může snadno vlivem hypnózy, sugesce, autohypnózy a autosugesce dělat cokoliv. Toto se mu daří někdy a jindy ne, přestože si to přeje a podmínky jsou stejné jako jindy. Médium může mít i svého ochranného ducha, který může zprostředkovávat spojení s ostatními duchy. Médium může nevědomě klamat (když si přejeme něco, co ve skutečnosti neexistuje a musí být silami duše vytvořeno) a může i mluvit pravdu (pokud je naše přání konkrétní a možné).

• Médium nemusí upadat do transu, je si plně vědomo toho, co dělá (mluví, zpívá, a píše i v různých jazycích s přirozenou lehkostí a plynulostí) a co se kolem něj děje. V hlubokém transu sice pozbývá duše vědomého Já, avšak síly, vlohy a schopnosti zůstávají nedotčeny. Medijní síly a schopnosti podvědomého Já jsou dosud neobjasněné.

• Zhmotnění a materializace - tvorba teleplazmatických fenoménů (fantómy mluvících osob i zvířat, ruka nosící věci a provádějící různé úkony). Telekineze, vznášení - levitace, přenášení se do vzdálených míst (teleportace), přínosy předmětů, psychometrie, teleplastické pokusy za úplného světla (hlavy, obličeje), stigmata, vázání uzlů bez doteku apod.

 

Prokázané možnosti a schopnosti v oblasti telepatie

• Úspěšnost pokusů je vysoce pravděpodobná - 65 - 90% (například jeden telepat vše správně určil na 80%). Je potvrzeno, že lze navázat spojení se zemřelým a zároveň s ním telepaticky rozmlouvat. Je možné intenzívní žádostí nebo živou představou přenést ducha k nepřítomnému, daleko vzdálenému předmětu nebo dokázat číst myšlenky druhé osoby skrz stěnu.

• Telepat vydal telepaticky na dálku příkaz, který byl přesně vykonán. Příjemce telepaticky odpovídal přesně na zadané otázky, které mu byly v myšlenkách položeny. Pouhou myšlenkou přivolal do hospody subjekty v určeném pořadí a s určenými předměty.

 

Prokázané možnosti a schopnosti v oblasti jasnovidectví a prekognice

• S přirozenou schopností lze za určitých okolností vyciťovat myšlenky jiných lidí, poznávat skryté činy, děje a taje a dozvídat se o vzdálených událostech, kdy pokusná osoba zjišťuje například složité scény a děje z denního života, pátrání po zločincích, předpovědi do budoucnosti.

• Jsou prokázané i předpovědi do budoucnosti - např. vysílatel přesně popíše vzhled a charakteristiku osoby, která na určené židli v sále bude sedět.

• Je prokázáno nalézání ztracených předmětů, nalézání mrtvých na bojišti, odhalování zločinů, pátrání po zločincích. Je možné poznávat skryté činy, děje a taje, například čtení obsahu dopisu v uzavřené obálce, vidění a popisování věci ve skříňkách apod.

• Je možné v okruhu 4 km rychle nalézt (vypátrat) schované osoby (v transu je možné vidět kohokoli svým jasnozřivým duševním zrakem) ukryté venku, v budovách i pod zemí. Nalezení přitom tvrdili, že se na ně nálezci nedívali přímýma očima, nýbrž je vnímali z boku nebo zády nebo pohledem ruky.

• Jasnovidec předem určoval data válečných změn, subjekty v obou světových válkách určovaly pobyt vojínů, dobu jejich návratu, padl-li či je živ. Vycítil také, kde je ukrytý ukradený šperk, vyciťoval výstražný myšlenkový signál, ví co kdo a kde má v tašce a co je na tom napsáno apod.

• Lze číst myšlenkové obrazy pasívních osob, vyciťovat myšlenky jiných lidí, zjišťovat složité scény a děje z denního života (např. X se podvědomě za pomoci fluidu oduší prostorově uvolňoval, čímž snadno předem získával na dálku plány a informace).

• Oblast protonace - jasně, jakoby vnitřním zrakem cestoval neznámou krajinou, asi deset minut, a přitom vnímal veškeré detaily. Za tři roky se v ní reálně ocitnul a nic se nezměnilo - osoby byly přesně tytéž a takové, jaké viděl, konaly přesně stejné pohyby a posunky. To co viděl skutečné jakoby v duchu, viděl za tři léta nato ve skutečnosti.

 

Prokázané možnosti a schopnosti v oblasti psychokinetiky

• Kinetika - duch má moc nad hmotnými prvky, roztroušenými v prostoru. Pouhou vůlí je může okamžitě sloučit (materializace) a dát jim formu skutečných předmětů a pohyb. Lidský duch může sdružováním elementárních hmotných částic svou tělesnou formu různě měnit, dát ji jiný tvar, zdvojit, vznášet, působit na jinou hmotu apod.

• Je možné vznášet a pohybovat s předměty bez lidského doteku. Je možné uskutečnit pohyb a přenos předmětů často velice vzdálených (X často nechal zmizet vázu těžkou 4 kg a na jiném místě ji vytvořil). Stůl byl přiveden do pohybu bez doteku rukou, předměty vzdálené od médií se pohybovaly a vznášely ve vzduchu.

• Jediná osoba (i dítě) může s předmětem vážícím i sto kilogramů lehce manipulovat. Jiný zvedl těžký stůl a nechal jej přenést na jiné, předem určené místo. Uspaný zapůsobil na větší obraz na stěně v sále divadla, takže se sám snesl a volně se položil na stůl.

• I lidské bytosti se mohou vznášet v prostoru nad zemí. U levitujících osob v transu může být velikost, váha nebo poloha různá. Toho jsou schopny jedině medijní, somnabulární osobnosti.

• Komunikace klepáním (je možné komunikovat s duchy), např. klepáním ve stanoveném počtu úderů. Klepání se ozývalo ve vzduchu nebo v některých předmětech. Položil ruce na stoleček, brzy se ozvalo klepání. Počal hláskovat abecedu a bylo mu nadiktováno jméno.

• Komunikace psaním - je možné získat přímá písemná sdělení neznámých, vzdálených nebo budoucích věcí. Například tužka v ruce média vedená duchem píše rychle odpovědi na kladené otázky, a to i v cizí řeči. Automatické psaní - je možné získat přímá písemná sdělení neznámých, vzdálených nebo budoucích věcí.

• Používají se různé pomůcky, třeba psychograf je papír s abecedou, např. v kruhu a pohybující se ukazovátko (nebo siderické kyvadlo) se zastavuje a ukazuje písmena. Někdy je ukazovátko pevné a otáčí se kruh. Planšetka s pisátkem - ruka položená na ní píše na papír pod ní. Pisátko může psát i samo, např. připevněné k noze stolu nad papírem.

• Přímé písmo duchové - na čistém, dříve nepopsaném papíře se objeví neznámou rukou napsaný text zespodu, i přes dubovou desku 2cm tlustou. Je vyloučeno psaní rukou média - objeví se něco napsaného bez doteku rukou - toto je možné provádět s každým spolehlivým médiem nebo jen se sebou. Tužka se sama vztyčí do píšící pozice a píše.

• Pronikání pevných těles dle výkladu spiritistů spočívá v okamžitém odloučení a rychlém spojení atomů. Oddělením atomů může hmotný předmět zmizet před naším zrakem a opět se zjevit, spojí-li se atomy v celek. Při jevech tohoto druhu bylo vždycky pociťováno značné oteplení dematerializovaného předmětu, dokonce při tom byly pozorovány i světelné změny. Zastavením (zmírněním) molekulárních pohybů zajistíme nehmatatelnost a propustnost, neboť rozptýlené body by nebránily jiným bodům vniknout do velikých prostorů mezi nimi.

 

Prokázané možnosti prostorového uvolnění – bilokace

• Bilokace je mechanické rozdvojení, materializace dvojího těla v prostoru. Záměrně nechtěný, bezděčný případ, kdy X tvrdě večer usnul a náhle se probudil a zjistil, že se prostorově uvolnil a že se nachází ve středu místnosti asi metr od stropu. Současně viděl své hrubé (fyzické) tělo ležící na posteli a druhé, fluidové (ektoplazmatické), mající podobný tvar, ale živější a jasnější, v prostoru nad ním (neuvědomoval si přitom, že vidí, respektive vnímá všechno ve světle, i když byla noc).

Uvědomil si tento stav, viděl na hodinkách kolik je hodin, chtěl tento stav využít. Na náměstí uviděl kostel, vzniklo v něm přání vidět jeho interiér a v této vteřině se vznášel v kostele, nebál se, bylo mu lehko (fluidové tělo nepřechází z jednoho místa na druhé, nýbrž je ihned tam, kde si to přejeme). Chtěl zpět a hned byl zpět a poté i všude tam, kde si přál být. Měl spokojený a blažený pocit svobody a štěstí.

Návrat do těla rozkazem: Zpět do těla. Opakovaně, poté pocit bolesti v těle, přítomnost v těle, pocit tíhy, bolesti, nespokojenosti, tři hodiny zvládání nehybnosti. Řešení problémů a návratem - při prostorovém uvolnění těla jsou obě těla spojena fluidovou stříbro-bělavou páskou, a když se toto spojení přeruší, následuje odchod hrubého těla od těla fluidového. Za určitých okolností se vědomé i podvědomé Já sjednocuje a vytváří jednotu obou Já v jednom těle.

 

Prokázané možnosti využití hypnózy, autohypnózy a hypnoterapie

• Hypnóza je také i prostředkem manipulace (např. nařízení někomu a někde vykonání čehokoliv a kdykoliv, zisk informací).

• S pomocí hypnózy je možné rozpomenout si na cokoliv. Protože jde o proces, tak může být potřeba více hypnotizací.

• Některé semi-hypnotické fenomény lze obdržet též působením kovů a magnetu. Je také prokazatelně možné vybít (nabít) zdroj energie na vzdálenost.

• V hypnóze lze zodpovědět na otázky, kdy se člověk nemůže rozhodnout, např. mezi 2 partnery. Lze to speciálními postupy komunikace s podvědomím, kdy tělesná inteligence podvědomí vybere správnou volbu. Pro ideomotorickou signalizaci a komunikaci s podvědomím lze použít třeba siderické kyvadlo.

 

• Autohypnóza i hypnóza je mocný sugestivní prostředek k navození té správné příznivé nálady, sebedůvěry a přesvědčení v dosažení úspěchu každé akce.

• Autohypnózou je možné sugestivní posílení vlastních schopností a změny nastavení základních vzorců myšlení, chování a jednání v podvědomí.

• Pomocí autohypnózy lze obejít oslabující myšlenkové pochody, odstranit bloky a nahradit je novými cestami, které přinášejí změny a nové možnosti.

• Například za léčebným účelem můžeme do podvědomí vštípit hojivé představy, sebedůvěru, vzpružení, odstranit představy, deprese, utrpení, strach apod.

 

• Podvědomí vytvořilo tělo a proto je schopno jej i vyléčit. Hypnózou i autohypnózou je možné ovlivnit funkci řady orgánů.

• Subjekt pomocí změny nastavení podvědomí autosugescemi za 10 dní překonal klaustrofobický strach z výtahu.

• Podvědomí může ovlivnit imunitní systém a další oblasti. Úspěšnost léčby nejen nádorových onemocnění závisí na včasnosti zapojení hypnoterapie. Ta může velmi podpořit imunitní systém, ale musí se přijít včas.

• Zhubnout pomocí hypnózy a autohypnózy je jediný možný trvalý způsob. Bez správného nastavení podvědomí je totiž trvalý efekt vyloučen. Standardní počet hypnoterapeutických setkání je 8.

• V oblasti hypnoterapie je známo několik studií, které úspěšně vedly k zvětšení ňader až o 1,5 velikosti. U 28 % žen došlo k zvětšení na jimi stanovenou velikost, u 85 % došlo k významnému zvětšení.

 

Jiné prokázané možnosti, schopnosti, akce a jevy

• Je dokázáno, že je možné být i ve více místnostech najednou, i v místech vzdálených (současná přítomnost na šestnácti divadelních představeních v různých městech a současné sledování všech her současně způsobovala zvýšený duševní prožitek).

• Je možné vznášet a pohybovat s předměty bez lidského doteku. Mnoho osob někdy není schopno i lehký předmět uvést do pohybu a naopak jediná osoba (i dítě) může s předmětem vážícím i sto kilogramů lehce manipulovat (změna působení gravitace).

• I lidské bytosti se mohou vznášet v prostoru nad zemí. U levitujících osob v transu může být velikost, váha nebo poloha různá. Toho jsou schopny jedině medijní, somnabulární osobnosti.

• Během transu lze číst v duších žijících i zemřelých osob, číst všechny zprávy z předmětů nebo je dostávat od jiných duchů přímo (nedají se dlouho prosit, vědí o všem, přesvědčují s velkou přesností až do nejjemnějších podrobností).

• Malé dítě odpovídá tužkou na otázky ze života zběhlých dospělých - podvědomí dítěte to nemůže být, neboť je ještě nepopsaným listem, neumí psát a mimoto zůstává dále v normálním stavu.

• Malé dítě píše noty a hraje podle nich nejtěžší skladby, přestože se na nástroj nikdy neučilo.

• Ve tmě vidí vyzařovat z různých předmětů jemnou svítící páru, plameny, vidí do dálky, jasnozří.

• Zjevují se budoucí nebo vzdálené věci, které médium nemohlo předem znát.

• Je možné uskutečnit přenos předmětů často velice vzdálených.

• Lze číst myšlenkové obrazy pasívních osob.

• Je možné získat rozumné odpovědi v řeči médiu neznámé.

• X spolehlivě řeší rekonstrukce na prototypech aut jako zlepšováky.

• Řídil se zavázanýma očima auto, i když řídit nedovedl.

• Vyhrál se zavázanýma očima partii šachu se silným šachistou, ačkoliv hrál poprvé a neznal všechna pravidla hry.

• Bylo hráno za denního světla na zavřený a uzamčený klavír.

• Měla vzít krabičku zápalek ze stolu pokrytého mnoha předměty, která nebyla pod nimi vidět a sáhla pro ni najisto.

• Jiný zvedl bez doteku těžký stůl a nechal jej přenést na jiné, předem určené místo.

• Stůl byl neviditelnýma rukama rozbit.

• Jiný často nechal zmizet vázu těžkou 4 kg a na jiném místě ji vytvořil.

• Uspaný zapůsobil na větší obraz na stěně v sále divadla, takže se sám snesl a volně se položil na stůl.

• Uspaný vytvořil viditelnou materializaci ducha v živé podobě podle přání během 6 minut tak, že s ní bylo možné hovořit (podobu ducha vytvořilo podvědomé Já subjekta).

• Uspaný chtěl odejít, otevřel zamčené dveře pouhým dotekem a odešel. Při pokusu o zadržení se vznesl do výše asi 100 metrů a plul, na rozkaz klesl k zemi. Při pokusu o odnesení vytvořil přitažlivou sílu, že ani 7 osob s ním nehnulo.

• Jiný byl v transu žádán, aby šel 5 km mílovými kroky; ten šel dlouhými plujícími kroky, jako když se vznáší a 5 km těmito kroky ušel za 18 minut (rychlostí cca 20 km/hod).

• Pan X přikázal v myšlenkách panu Y, aby přišel (ten se po několika minutách ze společnosti dam, ve které se nacházel, omluvil, že je sláb, zavřel oči a přišel).

• atd ...

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Proč, jak a kde úspěšně studovat esoteriku, parapsychologii nebo psychotroniku

Parapsychologie a psychotronika svým obsahem a zaměřením spadají do oblasti zvané přírodní vědy

Nejbližším oborem, který lze oficiálně studovat na vysokých školách nebo i samostudiem je psychologie, která se zabývá duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy. Parapsychologie a její praktiky se pohybují v oblasti mimosmyslového vnímání ESP (ESP = extra-sensory perception).

Parapsychologie (jinak také psychotronika, metapsychologie, ESP) je obor nadsmyslových jevů, zabývající se výjimečnými psychickými schopnostmi (například přenosem informací, manipulací se subjekty i hmotou, léčbou, migrací duše apod.), které nejsou v současné době zatím vědecky vysvětlitelné a vědecky prokazatelné, ačkoliv již mnoho let existují a jsou naprosto zřejmé. Můžeme zde zahrnout například i hypnózu a sugesce, práce s energiemi, některé mimosmyslové projevy jasnovidectví a věštění (ne astrologii, numerologii, karty apod.), cestování mimo čas a prostor, terapii i některé seriózní formy esoteriky, například okultismus, magii, různé zázraky, záhady apod.

 

okultismus-spiritismus-parapsychologie-esp-psychotronika-věštění-medium-astrologie-esoterika

 

Současná věda sice parapsychologii neuznává, neboť ji (prozatím) sama neumí vysvětlit, avšak nemůže ji a ani její projevy a existenci vyvrátit. S tím úzce souvisí i fakt, že přes mnohé nesporné a věrohodně doložené parapsychologické nebo metafyzické projevy tyto nelze vždy a kdykoli přesně a spolehlivě opakovat. Jde o oblast jevů mimo naše smysly a racionální chápání, odehrávající se z našeho pohledu jakoby v jiných dimenzích a mimo náš pozemský čas a prostor.

Obory parapsychologii a psychotroniku (stejně tak jako i ostatní seriózní esoterické obory a oblasti) tedy nelze studovat oficiálně a přímo, jako jediné a hlavní zaměření. Je to možné pouze samostudiem špatně dostupné odborné literatury (na rozdíl od nadbytku populárních komerčně zaměřených a nepostradatelných brožurek, většinou špatných překladů zahraničních bestsellerů s přitažlivými a lákavými názvy), avšak například v antikvariátech lze občas narazit na hotové poklady, přičemž rok jejich vydání není zas až tak podstatný (z českých autorů a v češtině jsou to například Břetislav Kafka, Milan Rýzl, Jan Hnilica a další).

Výše zmíněné populární brožurky jsou jen jakýmsi základním mezistupněm a úvodem k pochopení literatury odborné a k orientaci v této oblasti, což vám po čase napomůže v rozlišení, výběru a pochopení relevantních a užitečných informací z literatury odborněji zaměřené, obsahující například teoretické výklady, fenomény, tabulky, výsledky výzkumu i praktické zkušenosti. Rovněž některé články v současných odborných periodikách i některé pořady v různých médiích už i připouštějí existenci různých "zázraků" a snaží se o jejich publicitu a seriózní vědecké vysvětlení. Časem sami získáte přehled, možnost srovnání a tím i schopnost rozlišit kvalitu těchto zdrojů.

 

parapsychologie-ESP-esp-okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esoterika

 

Samostudium je vždy dlouhodobé, mnoholeté a prakticky nikdy nekončící, je nikým druhým neřízené a proto vždy vede k jedinečnému, pouze vlastním zájmem a pílí vedenému vývoji, vlastnímu směru a šíři záběru, mnohdy vede i k vlastnímu dlouholetému výzkumu a ústí taktéž i k možnostem praktického uplatnění takto získaných znalostí a dovedností, a samozřejmě, že v pouze v pozitivním smyslu.

Možnosti uplatnění mohou být podle potřeby k pomoci sobě nebo druhým, například k vyřešení různých problémů, k léčení a terapii, k jasnovidectví a věštění, ke změně stavu nebo průběhu nějaké akce, k získání informací, k ovlivnění nebo manipulaci nebo k realizaci nejrůznějších „zázraků“ apod.

 

parapsychologie-ESP-esp-okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esoterika-ezoterika

 

Parapsychologie i psychotronika jsou obory z oblasti duševní a tudíž zvládnutí jejich studia vyžaduje i jisté vrozené psychické schopnosti, například zvýšenou emotivní citlivost, intuici, vnímavost, kreativitu, vytrvalost, cílevědomost a houževnatost, nutný je i hluboký zájem i schopnosti hledání a nacházení nových souvislostí.

Nutná je rovněž i psychickou síla, vytrvalost, sebekontrola, silná vůle, chtění, přesvědčení o úspěchu a psychická odolnost, které jsou nezbytné pro udržení a zachování vlastní psychiky v určitých mezích a taktéž i k zachování nadhledu, soudnosti a zdravého rozumu i těla (praktikování je fyzicky i psychicky vyčerpávající a nic se nemá přehánět). Vrozené schopnosti lze vhodnými cvičeními dále rozvíjet a prohlubovat.

 

parapsychologie-ESP-esp-okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esoterika-ezoterika-magie

 

Mimosmyslové vnímání je mnohdy v rozporu s pozemským materiálním chápáním světa, s jeho realitou, zákony a principy. Je psychicky i časově náročné vyrovnat se vnitřně se novým poznáním, že vše je úplně jinak, než nás dlouhá léta učili ve škole a čemu jsme doposud věřili. To platí zejména pro materiálně založené jedince, neboť duchovně smýšlející a věřící jsou k různým "zázrakům" a "zázračným" projevům připravenější.

Studium parapsychologie odhaluje a otevírá nové možnosti a schopnosti. V této souvislosti je tak naprosto nezbytné vlastní osobní pozitivní zaměření a charakterová a morální vyzrálost ve smyslu odolnosti ke zneužití nabytých informací, znalostí a praktických dovedností. Možnosti zneužití parapsychologie mohou být například k ovládání a manipulaci s jinými subjekty (lidé, dav), materiály, objekty, stavy, zdravím, situacemi, postupy nebo procesy v určitém, zejména negativním směru a zájmu.

 

parapsychologie-ESP-esp-okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esoterika-ezoterika-magie-psychotronika-moře-delfín

 

Pokud váš zájem o studium v této oblast stále trvá nebo již máte v této oblasti nějaké znalosti, dovednosti a zkušenosti a taktéž máte i potřebné vlastnosti a předpoklady, tak můžete začít či pokračovat sami, a to kdykoli, pokud na to máte dostatek volného času.

Předpokládejte však, že toto poznání skutečnosti a pravdy hodně změní vaši osobnost i vaše vnímání a chápání světa a pozemských hodnot, zejména vztah k životu, k ostatním lidem, k okolí, k majetku, ke společenskému dění, prostě ke všemu a že se tím změní i celý váš další život. Podle vlastních zkušeností a díky pozitivnímu přístupu bohudík k lepšímu.

 

okultismus-spiritismus-věštění-medium-astrologie-esotericism

 

Nejnovější poznatky z výzkumu těchto oblastí esoteriky mohou využít v praxi všichni a teď,

protože vůbec nerozhoduje, zda se jedná o osoby, různé subjekty nebo firmy

Některé oblasti a obory esoteriky (zejména ve spojení se známými schopnostmi a kreativitou anebo s využitím výsledků analýzy a jiných informací) je možné v praxi velmi dobře komerčně využít. Možnost rychlého řešení problémů je efektivní a výrazná pomoc zejména pro subjekty vysoce motivované a potřebné, nacházející se pod velkým tlakem, v tísni nebo v jiné nevýhodné situaci.

Tato pomoc má nejrůznější formy od získávání informací, věštění, hledání, měření, kontroly, zkoušení a korekce až po různé alternativní formy pomoci, jako například práce s energií, bioenergetické působení na dálku, terapie apod. Výsledky některých aktivit v těchto oblastech nelze předem zaručit, avšak vždy je nám umožněno pokusit se o ně.

V případě zájmu o využití výše uvedených činností nebo o jakoukoli jinou pomoc je podle charakteru této činnosti většinou nezbytná osobní komunikace. To neplatí u psychoterapie online, u konzultace po emailu a u okamžité online terapie.

Poradenství, konzultace, rychlou pomoc nebo řešení jakýchkoli jiných problémů po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat. Záležitosti tohoto typu se obvykle řeší osobně a diskrétně.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-ezoterická-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-ezoterik

 

Výhody a přednosti spojení autorských, inovativních a parapsychologických činností

Kombinace více činností a jejich současná realizace jedním subjektem je rychlejší, levnější a výhodnější

 

Současná realizace více činností z více oblastí a oborů jedním subjektem zaručuje jejich synergii, originalitu, exkluzivitu, rychlost řešení, úsporu času a nákladů, přímou osobní a neoficiální komunikaci i maximální diskrétnost.

Nové, nekonvenční a originální kreativní nápady, vize, know-how, inovace a řešení mohou pomoci vyřešit každý problém. Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Je prokázáno, že nic není dokonalé, a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralé a lze je kdykoli zlepšit. Všechno lze udělat a vyřešit lépe, rychleji, jednodušeji, levněji a efektivněji. Rozhodnutí je na vás.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-texty-psaní

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace, uváděné na všech stránkách tohoto webu i v odkazovaných článcích, nejsou vzhledem k jejich zaměření určeny prioritně jako návody a mají pouze základní informativní charakter. Proto nejsou rozvedeny do detailů, včetně uvedení podrobností a správných postupů při jejich aplikování, ani neobsahují informace o existenci možných rizik a jejich následků.

Autor tohoto webu nenese zodpovědnost za nesprávné pochopení, využití nebo zneužití jeho obsahu, ani za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých zde uvedených činností, včetně využití informací uváděných a popsaných na tomto webu a ve všech odkazovaných autorových článcích.

Autor tohoto webu neručí za přesnost, platnost nebo úplnost obsahu zveřejněného na tomto webu a v odkazovaných článcích a za žádných okolností není autor tohoto webu odpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody ani výdaje nebo jiné škody a újmy, vzniklé ve spojení s informacemi obsaženými na tomto webu.

 

kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, zatímco představivost obklopuje celý svět, podněcuje pokrok, dává zrození vývoji." (Albert Einstein)

"To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález." (Albert Einstein)

"Problémy není možné řešit na stejné úrovni myšlení, na které vznikly." (Albert Einstein)

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-esoterická-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-esoterik

 

Doporučené články a odkazy

Články

Umělá inteligence a její využití k vytváření uměleckých děl a vynálezů
Nalezen rukopis dosud nikde nezveřejněné básně Petra Bezruče
Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Jak nejlépe prodat obraz a jak za něj dostat nejvyšší cenu

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Oponentury a oponentní řízení - přínos a praktická realizace oponentury
Úspory a úsporné řešení, úsporné opatření, možnosti a zdroje úspor
Jak lze rychle dosáhnout všeho, co se dlouhou dobu nedařilo dosáhnout

Inovace a inovování - co je důležité o realizaci inovací vědět předem
Know-how = vím jak - vývoj, řešení a praktická realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady na zlepšování a jejich praktická realizace

Stav zdraví je normálním stavem člověka
Léčení energiemi - Praktické léčení a terapie energiemi - Sebeléčení energiemi
Jak se zbavit problémů, stresu a strachu z kosmetické vady, několik možností řešení
Léčitelství - práce s energiemi, biotronika a bioenergetické působení na dálku
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie

Jak změnit přítomnost - Jak se vrátit do minulosti a změnit špatná rozhodnutí a jednání
Minulost ani budoucnost neexistuje, je pouze věčná přítomnost

Co všechno je v oblasti esoteriky a parapsychologie možné a prokázané
Proč, jak a kde úspěšně studovat esoteriku, parapsychologii nebo psychotroniku
Proč oficiální věda (prozatím) neuznává esoteriku
Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání a transcendence
Jasnovidectví a věštění, předpovídání budoucnosti a prekognice
Okultismus - spiritismus, bílá magie, černá magie, prokletí a voodoo

 

Odkazy

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Poezie - formální minimalizmus

Slogany - reklamní a propagační hesla
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

Sponzorování a sponzorství - výhody a možnosti investování do sponzoringu  

 

mezera esotericism-parapsychology-medicineman-voodoo-energy-author-innovator-ideas-visions-projects-designs-solutions-innovations-know-how-economy mezera esoterika-psychotronika-biotronika-lecitelstvi-voodoo-energie-autor-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-inovace-know-how-úspory-realizace

 

 

email-autor-a-inovátor-nápady-vize-projekty-návrhy-řešení-know-how-inovace-realizace

 

Copyright © 2003-2024 Otakar Jalůvka. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. VEHUIAH

 

Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Index.   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. I write any texts, I solve problems creatively and innovatively, I research and practically use parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm https://www.jaluvka.com/blogg.htm Blog.   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Creation   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Samples   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm Contacts   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Index.   Otakar Almatir Jalůvka – autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Píši jakékoli texty, kreativně a inovativně řeším problémy, zkoumám a prakticky využívám parapsychologii, psychotroniku, okultismus a esoteriku. https://www.jaluvka.com/blog.htm Blog.   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Tvorba   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Ukázky   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com Kontakty   Oponentura, oponování, oponent   Inovace a inovování   Know-how, řešení, ochrana know-how, utajení   Zlepšovací návrhy a zlepšování   Patenty - užitné vzory - ochrany   Úspory - úsporné řešení - úsporné opatření - nové zdroje úspor   Nová metoda řešení skrytých problémů společností a firem   Opposition - opposition procedure - opposed - opponent   Innovation - innovating - means - aims - findings   Know-how - designs - development - solution   Improvement proposal - solution   Patents - utility designs - protect   Reserve funds - budget solution - economy drive - new source of savings   New way solution hidden trouble communities and companies   Esoterika - astrologie, jasnovidectví, věštění, výklad karet Tarot   Esoterika - Kosmická energie a její využití v praktickém životě   Esoterika - Léčitelství a terapie, biotronika, práce s energiemi   Esoterika - Okultismus, spiritismus, bílá a černá magie, voodoo, záhady   Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání - transcendence - podvědomí - trans   Esoterika - psychotronika, parapsychologie, ESP, jasnovidectví, léčitelství, biotronika, okultismus, spiritismus, magie   Esoterics - Clairvoyance, Divination, astrology, Tarot card   Esoterics - Cosmic energy - healing and therapy in businesslike life   Esoterics - Healing and therapies, biotronic, working with energies, zones   Esoterics - Occultism, spiritism, white and black magic, hoodooism, bane, mystery   Esoterics - Parapsychology - ESP - extra sensory perception - unconscious - trance   Esoterics - parapsychology ESP, Clairvoyance and Divination, Healing and therapy, medicine man, occultism, spiritism, magic   Sponzorování a sponzorství – výhody a možnosti investování do sponzoringu   Sponsoring and sponsorship - benefits and possi investing in sponsorship   Otakar Jalůvka prodává super auto velmi levně  Otakar Jaluvka sells super car very cheap video clip story  Mr.Silver - video klip disko hudba tanec   Mr.Silver - video clip disco music dance   Materiál s desinfekčním účinkem   Hlavice holicího strojku pro holení více směry   Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy   Material with desinfection effect   Warheads shaver machine tool for shin any more directions   Apparatus to monitoring, detection and diagnostics rail vehicle and their components on the run   sitemap.xml   sitemap-image.xml   sitemap-video.xml   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jaluvka - author, writer, innovator, parapsychologist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Know-how - Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Oponentura a oponování - autorská a kreativní činnost - Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Esoterika, Psychotronika, Parapsychologie, ESP, jasnovidectví, léčitelství a terapie, okultismus, magie. Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor, textař, inovátor, parapsycholog a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jalůvka - autor a textař, kreativec a inovátor, parapsycholog, psychotronik, okultista a esoterik. Psaní jakýchkoli textů, inovativní řešení problémů, výzkum a praktické využití parapsychologie, psychotroniky, okultismu a esoteriky. https://www.jaluvka.com   Otakar Almatir Jaluvka - author and writer, creative and innovator, parapsychologist, psychotronics, occultist and esotericist. Writing any texts, innovative problem solving, research and practical use of parapsychology, psychotronics, occultism and esoterics. https://www.jaluvka.com/author.htm